Arbeidsrettslig: Kan arbeidsgiver spørre om den ansatte er vaksinert?

Vaksinasjonsprogrammet mot covid-19 har kommet langt i Norge, og en stor andel av den norske befolkningen vil kunne være fullvaksinerte innen kort tid. Vaksinasjon er frivillig, men arbeidsgiver vil av ulike grunner kunne ønske oversikt over ansattes vaksinasjonsstatus. Er dette noe arbeidsgiver lovlig har adgang til å etterspørre informasjon om?

Tidligere i år skrev vi om hvorvidt arbeidsgiver kan kreve at ansatte vaksineres, og hvorvidt det kan kreves at arbeidstakere tester seg for Covid-19. I denne ukens tips ser vi nærmere på hvilken adgang arbeidsgiver har til å samle inn og registrere informasjon om ansattes vaksinasjonsstatus. Det er grunn til å understreke at disse problemstillingene har oppstått som følge av pandemien, og at det ikke foreligger rettspraksis eller andre avgjørende rettskilder. Rettstilstanden er følgelig foreløpig usikker.

Vi understreker også at det er kommet regler om bruk av koronasertifikat, og at behandling av eventuelle opplysninger om vaksinasjonsstatus må følge personopplysningslovens og personvernforordningens regler (GDPR). Disse reglene vil vi komme nærmere tilbake til i et senere tips.

Arbeidsgivers behov for helseinformasjon vil kunne variere

Arbeidsgivere innenfor visse sektorer, eksempelvis helse og transport, vil kunne ha et særskilt behov for å vite hvilke ansatte som er vaksinert, da dette vil kunne få konsekvenser for hvilke smitteverntiltak som besluttes iverksatt. For noen bransjer gjør det seg også gjeldende eksplisitte antallsbegrensninger, som vil variere basert på vaksinasjonsstatus. Eksempelvis legger Covid-19-forskriften opp til at kystcruise langs norskekysten vil kunne ha 2000 om bord dersom både personell og passasjerer anses beskyttede mot Covid-19 (beskyttelse er her knyttet til vaksinasjon, eller tidligere påvist smitte med etterfølgende immunitet), mens antallet reduseres til 200 dersom slik beskyttelse ikke kan påvises for alle om bord. Innenlands kystcruise er en type virksomhet som er gitt adgang til å benytte koronasertifikat. Det samme gjelder for visse typer arrangementer.

Innhenting av helseinformasjon må være nødvendig

Lovverket skiller mellom å innhente helseinformasjon i forbindelse med nyansettelser og innhenting av informasjon i eksisterende arbeidsforhold. Når det kommer til nyansettelser har arbeidsmiljøloven en egen bestemmelse om innhenting av helseopplysninger i § 9-3. Etter denne bestemmelsen har arbeidsgiver kun adgang til å etterspørre helseopplysninger som er "nødvendige" for å utføre arbeidsoppgavene som knytter seg til stillingen. Dette må tolkes strengt, og arbeidsgiver må kunne påvise et reelt behov for å innhente helseopplysninger, som er å anse som sensitive personopplysninger.

Kontrolltiltak krever saklig grunn og forholdsmessighet

Innsamling av opplysninger om vaksinasjonsstatus for eksisterende ansettelsesforhold vil være å anse som et kontrolltiltak etter arbeidsmiljøloven kapittel 9. Loven fastsetter at kontrolltiltak kun kan iverksettes der dette "har saklig grunn i virksomhetens forhold og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren" jf. § 9-1(1). Videre stilles det krav til at behovet for og utformingen av kontrolltiltak drøftes med de tillitsvalgte, jf. § 9-2. Arbeidstakere skal også informeres om formålet med tiltaket og de praktiske konsekvensene av dette.

For arbeidsplasser hvor risikoen for Covid-19-smitte er liten, vil det kunne være vanskelig å forsvare at innsamling av informasjon om vaksinasjonsstatus oppfyller lovens krav til saklighet. Eksempler på arbeidsplasser hvor risikoen for smitte er liten vil kunne være der arbeidstakere har hvert sitt kontor og kan begrense kontakten med kollegaer og andre i det daglige arbeidet. I andre situasjoner vil det kunne fremstå klarere at virksomheten har et saklig behov for kunnskapen – slik som i cruiseskip-eksempelet ovenfor.

Kontrolltiltak som retter seg mot å samle inn og registrere helseopplysninger vil måtte vurderes særlig strengt. I denne forbindelse kan det være relevant å se hen til en annen bestemmelse i arbeidsmiljøloven, § 9-4, som gir hjemmel for at medisinske undersøkelser vil kunne foretas:

 1. når det følger av lov eller forskrift,
 2. ved stillinger som innebærer særlig risiko, eller
 3. når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse

Det er uavklart om opplysninger om vaksinasjonsstatus vil kunne anses for å falle innenfor denne bestemmelsens anvendelsesområde. Kjerneområdet til bestemmelsen er fysiske inngrep overfor arbeidstakere, for eksempel gjennomføringen av en covid-19-test. Dette vil gjerne anses som mer inngripende enn å etterspørre helseopplysninger. Samtidig er bestemmelsen egnet til å illustrere hvor strengt regelverket er når det kommer til tematikken helseinformasjon og -undersøkelser i arbeidsforhold.

For tilfeller hvor arbeidsgiver kan påvise at innsamling av informasjon om vaksinasjonsstatus vil være nødvendig for å verne liv eller helse, må man kunne legge til grunn at kravene til saklighet i kontrolltiltaksbestemmelsen er oppfylt. Deler av helsesektoren vil kunne påvise et slikt behov. Det samme vil kunne gjelde virksomheter hvor arbeidstakerne nødvendigvis må oppholde seg tett på hverandre over lengre tid, eksempelvis innretninger i petroleumssektoren og skip. Det vil i denne sammenheng også kunne være relevant å se hen til arbeidsgivers forpliktelse til å ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 4.

Spørsmålet vil avslutningsvis være hvorvidt innhenting av informasjonen er forholdsmessig overfor arbeidstaker. Generelt kan man si at jo mer tungtveiende behov på arbeidsgivers side som taler for å innhente informasjon om vaksinasjonsstatus, jo mer skal det til på arbeidstakernes side for at tiltaket skal anses uforholdsmessig.

 

Les også om situasjonen fra et personvernrettslig perspektiv her.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2022

  Lovendringer arbeidsgivere bør være oppmerksomme på fra i dag

  Innstramning i adgangen til midlertidige ansettelser, endringer i pensjonsregelverket, nye regler for hjemmekontor, kollektivsøksmålsrett og åpenhetsloven er noen av stikkordene for de lovendringene som trer i kraft i dag, 1. juli 2022.

 • Arbeidsrett

  2022

  Lovforslag om skjerping av innleiereglene og styrking av retten til heltid

  Fredag 17. juni la Regjeringen fram to lovforslag om henholdsvis innstramming av reglene om innleie og styrking av ansattes rett til heltidsstilling. Lovforslagene følger opp Hurdalsplattformen hvor Regjeringen varslet at de ville begrense bemanningsbransjen omfang og rolle og sikre at hele og faste stillinger er hovedregelen i norsk arbeidsliv.

 • Arbeidsrett

  2022

  Arbeidstakers rett til bonus ved foreldrepermisjoner

  Arbeidsgiver ønsker ofte å skape gode incentiv- eller bonusordninger for sine ansatte som belønner god innsats og virksomhetens gode resultater. Enkelte slike ordninger inneholder imidlertid bestemmelser eller vilkår som kan være i strid med diskrimineringsvernet i forbindelse med de ansattes fravær.