Arbeidstakers lojalitetsplikt

Det er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp at partene i et kontraktsforhold plikter å opptre lojalt overfor hverandre. Et arbeidsforhold innebærer er en type kontraktsforhold hvor tillit mellom partene er et særlig fremtredende element, noe som gjør at lojalitetsplikten får en spesiell betydning. I denne ukens tips ser vi nærmere på hva arbeidstakers lojalitetsplikt innebærer.

Lojalitetsplikten er ulovfestet og fremgår ikke av noen bestemt lovbestemmelse. Derimot finnes det omfattende rettspraksis om temaet, og mange bestemmelser i arbeidsmiljøloven og andre lover kan sies å være utslag av lojalitetsplikten. At man plikter å følge arbeidstid og følge opp sine daglige forpliktelser på en akseptabel måte uttrykkes også som et utslag av lojalitetsplikten.

Arbeidstakers lojalitetsplikt innebærer for det første at arbeidstaker plikter å avstå fra å utføre handlinger til skade for arbeidsgivers interesser. For det andre innebærer lojalitetsplikten at arbeidstaker plikter å utføre handlinger for å ivareta arbeidsgivers interesser. Hva lojalitetsplikten nærmere innebærer vil variere ut fra arbeidstakers stilling. For arbeidstakere i ledende stillinger gjelder det stort sett en strengere lojalitetsplikt, ettersom arbeidsgiver har et større behov for tillit til arbeidstakere med sentrale stillinger i virksomheten. Arbeidstakers lojalitetsplikt gjelder ikke bare i arbeidstiden, men også utenfor. Også her vil det ha betydning hvilken type stilling arbeidstaker har.

Vi vil her gå igjennom noen konkrete eksempler hvor arbeidstakers lojalitetsplikt kommer til uttrykk.

Arbeidstakers involvering i konkurrerende virksomheter
Det anses å være i strid med arbeidsgivers lojalitetsplikt dersom arbeidstaker utøver konkurransehandlinger så lenge arbeidsforholdet består, uten at arbeidsgiver eksplisitt har samtykket til det. Dette gjelder normalt selv om det ikke er inntatt noe forbud mot konkurranse i ansettelsesavtalen. Her sikter vi til tilfeller hvor den ansatte på ulike måter er engasjert i virksomhet som direkte eller indirekte konkurrerer mot arbeidsgivers virksomhet, for eksempel gjennom konsulentoppdrag eller eierskap i andre virksomheter. Slike handlinger vil også kunne være i strid med arbeidstakers plikt til å stille sin fulle arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver.

Arbeidstakers ytringer
En arbeidstaker har som enhver annen borger rett til å ytre seg, jf. blant annet Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10. Begrensninger i ytringsfriheten krever særskilt begrunnelse. Det er imidlertid anerkjent at lojalitetsplikten i arbeidsforhold i noen tilfeller vil kunne være en slik begrunnelse. Arbeidstaker skal avstå fra å ytre seg illojalt til skade for arbeidsgivers interesser. Arbeidstaker vil som en konsekvens av lojalitetsplikten også ha taushetsplikt om bedriftshemmeligheter, sensitive opplysninger og annen informasjon som kan skade bedriftens interesser. Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet etter reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 2A.

Arbeidstakers mottagelse av gaver eller andre ytelser fra andre enn arbeidsgiveren
Lojalitetsplikten innebærer videre at arbeidstaker ikke kan motta gaver, godtgjørelser eller andre ytelser fra virksomhetens kunder, leverandører eller andre forretningsforbindelser uten å gjøre arbeidsgiver kjent med dette. Begrunnelsen for dette er at en slik opptreden kan være egnet til å så tvil om arbeidstaker har mottatt ytelsene uten at det har påvirket utføringen av arbeidet i strid med arbeidsgivers interesse.

Arbeidstakers mulighet til å påta seg bierverv og annet arbeid i fritiden
I utgangspunktet kan en arbeidstaker disponere over sin egen fritid. Lojalitetsplikten innebærer imidlertid at arbeidstakers utføring av bierverv eller annet arbeid i fritiden ikke må utføres til skade for arbeidsgivers interesser. Arbeidet på fritiden må ikke utgjøre en så stor belastning at det går utover utførelsen av arbeidet for arbeidsgiver, og det gjelder også en begrensning med hensyn til arten av bierverv som arbeidstaker kan påta seg. Utføring av biarbeid i arbeidstiden vil i utgangspunktet være i strid med arbeidstakers plikt til å stille sin arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver. En rett til å utføre biarbeid i arbeidstiden vil derfor kreve særskilt grunnlag.