Deltidsansattes rett til utvidet stilling

Bruk av deltidsansatte gir arbeidsgiver fleksibilitet ved planlegging av fremtidig arbeidsbehov. Koronapandemien har vist at fleksibilitet er spesielt viktig for arbeidsgivere i perioder preget av usikkerhet, ettersom det fremtidige behovet for arbeidskraft er vanskelig å forutse. Denne usikkerheten kan imidlertid føre til at deltidsansatte må utføre arbeid utover sin stillingsprosent – såkalt "merarbeid".

I denne ukens tips ser vi nærmere på hvilke følger merarbeid kan få for den deltidsansattes stillingsprosent.

Utgangspunkt

Deltidsansattes rett til utvidet stillingsprosent er inntatt i arbeidsmiljøloven § 14-4a, som gir deltidsansatte rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. Ifølge bestemmelsen har en deltidsansatt som gjennom "de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, […] rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden", med mindre "arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger." Bestemmelsen er ment å balansere arbeidstakers behov for forutsigbarhet mot arbeidsgivers behov for fleksibilitet.

For å få rett til utvidet stilling krever bestemmelsen at merarbeidet må være utført "jevnlig" gjennom "de siste 12 måneder". En deltidsansatt har ikke krav på økt stillingsprosent dersom merarbeidet kun ble utført i forbindelse med arbeidsstopp, ferieavvikling, typiske sesongsvingninger eller liknende forhold. På den annen side stilles det ikke krav om at merarbeidet gjennom de siste 12 måneder har vært likt fordelt. Det avgjørende er om bruken av merarbeid fremstår som en etablert praksis gjennom 12-månedersperioden. Hvis så er tilfelle, har den deltidsansattes stillingsprosent ikke gitt et reelt bilde av ordinær arbeidsmengde, og utgangspunktet er at den deltidsansatte i slike tilfeller har krav på stilling tilsvarende faktisk arbeidstid.

I en ekstraordinær situasjon (f. eks. under en pandemi) må det vurderes nærmere om det foreligger en uforutsett situasjon eller om det over tid kan sies å være en etablert praksis med behov for merarbeid. At merarbeidet har sin bakgrunn i usikkerhet fremkalt av en ekstraordinær situasjon, vil ikke i seg selv medføre at merarbeidet ikke anses som etablert praksis.

Unntak – arbeidsgivers fremtidige behov for arbeidskraft

Utgangspunktet kan fravikes dersom arbeidsgiver gjennom konkret dokumentasjon kan sannsynliggjøre at "behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger." Slik dokumentasjon vil avskjære den deltidsansattes rett til utvidet stilling i samme grad som behovet for fremtidig arbeidskraft dokumenteres redusert.

Dersom arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke vil være behov for noe av merarbeidet, vil den deltidsansatte ikke ha rett til utvidet stilling. Kan arbeidsgiver kun dokumentere at det ikke vil være behov for like mye merarbeid som under 12-månedersperioden, vil den deltidsansatte ha krav på utvidet stilling tilsvarende det fremtidige behovet.

Usikkerhet rundt fremtidig arbeidsbehov vil kunne påvirke arbeidsgivers mulighet for å fremlegge konkret dokumentasjon. Koronapandemien vil for eksempel kunne bringe med seg usikkerhet om virksomheters fremtidige drift, og vanskeliggjør arbeidsgivers planlegging av fremtidig arbeidsbehov. I den grad det kan påvises at pandemien har konkret påvirkning på virksomhetens drift, vil dette dermed være et viktig moment i vurderingen av den deltidsansattes rett til utvidet stilling. Men den dokumentasjon som fremlegges må altså knytte seg til konkrete forhold ved den enkelte virksomhet, og ikke kun generell usikkerhet knyttet til en ekstraordinær situasjon.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2022

  Krav om styringsgruppe for pensjonsordning

  Ikke alle er klar over det – men de aller fleste private foretak vil være forpliktet til å opprette en egen styringsgruppe for pensjonsordningen. En virksomhet som ikke har en slik styringsgruppe i tråd med pensjonsregelverket har heller ikke en pensjonsordning som fullt ut er i tråd med skattereglene. I dette tipset ser vi derfor nærmere på hvilke plikter arbeidsgiver har når det gjelder både opprettelsen av og driften av styringsgruppe for pensjonsordning.

 • Arbeidsrett

  2022

  Privat tjenestepensjonsordning – hva er arbeidsgiver forpliktet til?

  Fra 1. januar 2022 trådte det i kraft nye regler om private tjenestepensjonsordninger som skal sikre "pensjon fra første krone og dag". Kort fortalt sikres dermed flere arbeidstakere høyere pensjonsopptjening, mens arbeidsgiverne gis økte forpliktelser. I dette tipset gir vi en oversikt over hvilke forpliktelser private arbeidsgivere i Norge har til å sikre pensjonsopptjening for sine ansatte.

 • Arbeidsrett

  2022

  Arbeidsgivers saksbehandling ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers pliktbrudd

  I vårt siste tips før jul skrev vi om saksbehandlingsregler i oppsigelsessaker, med fokus på de lovfestede formelle kravene til arbeidsgivers saksbehandling etter arbeidsmiljølovens kapittel 15. I dette tipset ser vi nærmere på ulike sider av kravene til forsvarlig saksbehandling ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold.