Dette bør du vite om feriepenger

Formålet med feriepenger er å kompensere for lønnsbortfallet arbeidstaker har i forbindelse med feriefravær. Hvilke ytelser inngår egentlig i feriepengegrunnlaget, og kan du ta ut ubrukt ferie i penger?

I forrige ukes tips så vi på ferie, og i denne ukens tips ser vi nærmere på feriepenger. Her er de viktigste punktene.

Feriepenger – størrelse og utbetaling

Retten til feriepenger opptjenes i det forutgående kalenderåret. Full opptjening forutsetter at arbeidstaker har vært i arbeid og mottatt vederlag fra arbeidsgiver i hele kalenderåret.

Den alminnelige prosentsatsen etter ferieloven er 10,2 prosent. For arbeidstakere over 60 år med rett til ekstraferie, er det fastsatt en forhøyet prosentsats på 2,3 prosent. Enkelte tariffavtaler fastsetter også en forhøyet prosentsats for å kompensere for lønnsbortfallet som den femte uken påfører arbeidstaker.

Feriepengene beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag. Arbeidsvederlag vil si alle former for pengeytelser som kan sies å være opptjent ved arbeid, herunder vanlig lønn, tillegg, overtidsgodtgjørelse, provisjonslønn, bonuser med videre. Enkelte ytelser er imidlertid unntatt, slik som dekning av utgifter til bilhold, kost, losji og liknende, samt fast godtgjøring som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie. Sistnevnte innebærer at for eksempel lojalitetsbonus ("stay-on-bonus") eller signeringsbonus ("sign on fee") normalt ikke vil inngå i feriepengegrunnlaget.

Det gjelder egne regler for opptjening av feriepenger under sykdom, foreldrepermisjon, militær eller sivil plikttjeneste med videre.

Utbetaling av feriepenger

Ferieloven legger opp til at arbeidsgiver skal foreta forholdsmessig lønnstrekk og utbetaling av feriepenger gjennom året, etter hvert som arbeidstakeren tar ferie. I praksis er det likevel få arbeidsgivere som praktiserer denne modellen. Normalt foretar arbeidsgiver en samlet avregning og utbetaling av feriepenger kombinert med trekk i lønnen én gang i året – vanligvis i juni måned.

Ferie må tas ut i feriedager og ikke i penger. Eneste mulighet å få ut feriepengene for eventuell ferie som ikke er avviklet er i forbindelse med opphør av arbeidsforholdet. Unntak gjelder som tidligere nevnt også for eventuell ubrukt avtalt ferie.

Arbeidsmiljøloven § 14-15 oppstiller begrensninger i adgangen til å foreta trekk i feriepenger, og fastsetter arbeidsgivers plikt til å gi opplysninger om hvordan feriepengene er regnet ut. Feriepengegrunnlaget skal derfor fremgå av den årlige lønnssammenstillingen (lønns- og trekkoppgave) for opptjeningsåret. 

Skatt av feriepenger

Feriepengene er skattepliktig inntekt, og er med i grunnlaget for beregning av skatt for inntektsåret. Det som vanligvis skjer er at det trekkes litt mer skatt av de vanlige lønningene resten av året, slik at det rent fysisk ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales. Av den grunn er feriepengeutbetalingen normalt større enn en vanlig månedslønn. Dersom feriepengene blir utbetalt i løpet av opptjeningsåret (for eksempel i forbindelse med opphør av arbeidsforholdet) blir det imidlertid trukket skatt.