Ferie utenom sommerferien – hvilke regler gjelder?

Årets sommerferie begynner å bli et svakt minne, og mange arbeidstakere har tatt ut hele eller store deler av sin ferie i løpet av sommermånedene. Spørsmål knyttet til ferie oppstår imidlertid året rundt, og snart står høstferien for tur.

Vi har tidligere skrevet en rekke tips om ferie, både arbeidstakers rettigheter knyttet til ferie, og særlig om feriefastsettelse og feriepenger. I dette tipset vil vi ta opp noen spesifikke problemstillinger knyttet til ferie som kan oppstå i løpet av høstsemesteret.

Ferie til gode?

Selv om sommeren er på hell er det mange grunner til at spørsmål knyttet til ferie fortsatt er aktuelle. Noen arbeidstakere velger å ikke ta ut ferie i sommermånedene, og mange velger nok i alle fall å spare noen feriedager til høstferien eller juleferien.

Ferieloven gir alle arbeidstakere rett på fire uker pluss én dag (25 virkedager) med årlig ferie. Mange har i tillegg en femte ferieuke fastsatt i sin arbeidsavtale. Arbeidstakere over 60 år har dessuten krav på én ekstra ferieuke.

Arbeidstaker har rett til å kreve at tre uker av ferien tas ut sammenhengende i perioden 1. juni til 30. september. Dette kalles "hovedferien". De resterende 7 virkedagene, "restferien", kan arbeidstaker også kreve å ta ut samlet. Arbeidstakere som til nå kun har tatt ut tre uker ferie i løpet av sommeren har således krav på å ta ut de resterende lovbestemte feriedagene sammenhengende. Ekstra feriedager som arbeidstaker har krav på etter arbeidsavtalen kan arbeidstaker ikke kreve å ta ut samlet, med mindre annet er avtalt.

Fastsettelse av ferie utenom sommerferien

Ferielovens system bygger på at arbeidsgiver fastsetter ferietiden etter drøfting med hver enkelt arbeidstaker. For hovedferien (sommerferien) skjer dette ofte ved utarbeidelse av ferielister, basert på ferieønsker fra de ansatte. Utenom sommerferien vil fastsettelse av ferien i praksis innebære at arbeidstaker ber om ferie og at arbeidsgiver aksepterer eller ikke aksepterer dette ønsket. Selv om det er arbeidsgiver som fastsetter ferien, må et avslag være begrunnet i relevante hensyn som behov for arbeidskapasitet i perioden, stort fravær fra øvrige ansatte eller lignende.

Utbetaling av feriepenger utenom sommerferien

De fleste norske arbeidsgivere praktiserer en årlig utbetaling av feriepenger i juni måned, hvor arbeidstaker samtidig trekkes for lønn for antall feriedager man er borte fra arbeidet, og utbetaler opptjente feriepenger. En slik ordning vil innebære at arbeidstaker skal få ordinær lønn ved ferie ellers i året, og at vedkommende ikke trekkes i lønn for de dagene han eller hun er borte.

For arbeidsgivere som følger ferielovens system med forholdsmessig lønnstrekk og utbetaling av feriepenger i forbindelse med at arbeidstakeren faktisk tar ut ferie, skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før feriefraværet. Arbeidstaker kan også kreve å få feriepengene utbetalt senest 1 uke før ferien tar til, om siste vanlige lønningsdag kommer tett opp til ferieavviklingen.

Nye ansatte i løpet av sommeren eller høsten

Selv om en arbeidstaker tiltrer en stilling hos arbeidsgiver i løpet av ferieåret har vedkommende rett på avvikling av full ferie dersom tiltredelse skjer før 30. september. Dersom man tiltrer etter 30. september har man rett på seks virkedager ferie (én uke). Dette forutsetter at arbeidstakeren kan godtgjøre at han eller hun ikke allerede har hatt ferie hos annen arbeidsgiver tidligere samme år. Arbeidstakere som tiltrer i løpet av året har ikke opptjent feriepenger hos ny arbeidsgiver, og skal derfor trekkes i lønn for de dagene feriefraværet varer.

Arbeidstakere som tiltrer stillingen etter 15. august har ikke rett til å kreve ferie innen utløpet av hovedferieperioden 30. september. Arbeidsgiver kan likevel velge å innfri eventuelle ønsker om ferie før dette tidspunkt.

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver har ansvar for å sørge for at alle arbeidstakere gis både feriepenger og feriefritid i samsvar med reglene i ferieloven, og kan komme i erstatningsansvar overfor arbeidstaker dersom man forsettlig eller uaktsomt unnlater å overholde denne plikten.

Vi anbefaler derfor alle arbeidsgivere å ha gode systemer for å holde oversikt over arbeidstakeres ferie, og følge opp arbeidstakere som av ulike grunner ikke har avviklet full ferie når ferieåret går mot slutten. I neste ukes tips skriver vi om utsettelse av ferie for ansatte som har vært syke eller i foreldrepermisjon i løpet av ferien, samt om overføring av ferie til neste ferieår.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2022

  Lovendringer arbeidsgivere bør være oppmerksomme på fra i dag

  Innstramning i adgangen til midlertidige ansettelser, endringer i pensjonsregelverket, nye regler for hjemmekontor, kollektivsøksmålsrett og åpenhetsloven er noen av stikkordene for de lovendringene som trer i kraft i dag, 1. juli 2022.

 • Arbeidsrett

  2022

  Lovforslag om skjerping av innleiereglene og styrking av retten til heltid

  Fredag 17. juni la Regjeringen fram to lovforslag om henholdsvis innstramming av reglene om innleie og styrking av ansattes rett til heltidsstilling. Lovforslagene følger opp Hurdalsplattformen hvor Regjeringen varslet at de ville begrense bemanningsbransjen omfang og rolle og sikre at hele og faste stillinger er hovedregelen i norsk arbeidsliv.

 • Arbeidsrett

  2022

  Arbeidstakers rett til bonus ved foreldrepermisjoner

  Arbeidsgiver ønsker ofte å skape gode incentiv- eller bonusordninger for sine ansatte som belønner god innsats og virksomhetens gode resultater. Enkelte slike ordninger inneholder imidlertid bestemmelser eller vilkår som kan være i strid med diskrimineringsvernet i forbindelse med de ansattes fravær.