Fri i julen: Hva har arbeidstaker krav på?

Mange arbeidstakere planlegger et lengre avbrekk i forbindelse med julen og avslutningen på året. Men hva har arbeidstaker krav på i denne perioden?

Julen nærmer seg med stormskritt, og med dette også slutten på inneværende ferieår. Dette betyr at arbeidstakerne kan ha krav på fri, men også at det haster med å avvikle det resterende av årets feriedager. I denne ukens tips gir vi en oversikt over de viktigste reglene for fri i forbindelse med julen.

Helligdager
Julen inneholder kun tre helligdager hvor arbeidstakeren har krav på fritid: 1. juledag, 2. juledag og 1. nyttårsdag. Som utgangspunkt er det kun arbeidsfri arbeidstaker har krav på, ikke lønn. Som regel vil imidlertid ansatte med fast månedslønn få denne lønnen utbetalt uavhengig av hvor mange bevegelige helligdager det er i den enkelte måned.

Juleaften og nyttårsaften
Både juleaften og nyttårsaften er å regne som arbeidsdager, selv om mange arbeidsplasser praktiserer helt eller delvis fri på disse dagene. Slike ordninger er å regne som goder som arbeidsgiver ikke er pliktig til å gi, gitt at ikke de følger av egne tariffavtaler eller annet grunnlag.

Etter arbeidsmiljøloven §10-10 har arbeidstaker krav på fri etter kl. 15 på julaften, og etter kl. 18 på nyttårsaften. Dette er en konsekvens av at dagene blir etterfulgt av helligdager. Arbeid etter disse tidspunktene skal regnes som søn- og helgedagsarbeid og er derfor kun tillatt dersom arbeidets art gjør det nødvendig.

Avspasering eller ferie?
Det vil ofte dukke opp et spørsmål om ansatte med en fleksitidordning, kan velge å avspasere oppsparte timer fremfor å bruke feriedager på korte arbeidsdager som for eksempel juleaften. For arbeidstakeren vil dette ofte lønne seg, siden feriedager regnes i hele dager i motsetning til avspasering som i utgangspunktet gjelder time for time.
Dersom ikke annet er særskilt avtalt vil det imidlertid være opp til arbeidsgiver å avgjøre om det skal brukes feriedager eller avspasering. Ved denne vurderingen bør man se hen til hvor mange feriedager som den ansatte har igjen, siden arbeidsgiver har en selvstendig plikt til å sørge for at årets ferie blir avviklet før slutten av året.

Gjenstående feriedager
Utgangspunktet er at alle de 25 lovbestemte feriedagene skal være avviklet innen utløpet av ferieåret. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan skriftlig avtale at inntil to uker (12 virkedager) skal overføres til det påfølgende ferieåret. I tillegg vil man normalt kunne overføre eventuelle ekstra feriedager som følger av for eksempel tariffavtale eller andre ordninger/avtaler på den enkelte arbeidsplass.

Dersom det på slutten av ferieåret i strid med ferieloven gjenstår flere feriedager enn det som lovlig kan overføres, så skal også disse dagene overføres til det påfølgende året. Dersom den manglende ferieavviklingen skyldes arbeidsgiver kan arbeidstakeren i tillegg kreve erstatning fra arbeidsgiver. Det er per i dag ingen adgang for at arbeidsgiver kan "kjøpe ut" eventuelt gjenværende lovpålagte feriedagene på slutten av året. Den eneste måten å bli "kvitt" disse feriedagene er at ferien faktisk blir avviklet. Følgelig vil det være en god tommelfingerregel for arbeidsgiver å praktisere at eventuell gjenstående ferie avvikles før avspasering avtales for arbeidstakere som ønsker fri i forbindelse med julen.