Hjemme med sykt barn

Denne høsten har vi kunnet lese om – og mange har nok opplevd – svært mye forkjølelse og sykdom blant barn som ikke kan sendes i barnehagen eller på skolen. For foreldrene fører stadig syke barn gjerne til utfordringer i arbeidshverdagen.

Dette tipset handler om hva arbeidstaker egentlig har rett på når barn blir syke, og hvordan arbeidsgiver skal forholde seg til dette. Og hva er status når det gjelder de utvidede rettighetene som kom som en konsekvens av lockdown i mars 2020?

Hovedregel: Rett til et visst antall dager fri årlig for å ivareta syke barn

Etter arbeidsmiljøloven har arbeidstaker som har omsorg for barn rett til permisjon for nødvendig tilsyn med sykt barn til og med kalenderåret barnet fyller 12 år. Dette kalles "omsorgsdager", men er populært kalt "hjemme med sykt barn"-dager.

Arbeidstaker har rett på inntil 10 omsorgsdager per kalenderår, men inntil 15 dager hvis arbeidstakeren har omsorgen for tre eller flere barn. Dersom en arbeidstaker er alene om omsorgen for barna dobles antallet dager med rett til fri i disse tilfellene.

Retten til permisjon gjelder også når barnet skal følges til legeundersøkelse eller lignende oppfølging – eksempelvis time hos fysioterapeut, eller barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk – og når den som til daglig har tilsyn med barnet er blitt syk. Det er verdt å merke seg at disse dagene ikke kan brukes på rutinekontroller, eksempelvis hos tannlege eller på helsestasjon, der dette ikke har sammenheng med sykdom. En arbeidsgiver vil normalt kunne kreve at det fremlegges legeerklæring relatert til barnets sykdom fra og med den fjerde dagen med sammenhengende fravær hos arbeidstaker.

Arbeidstaker har automatisk krav på omsorgsdager og trenger ikke å søke om dette. Forutsatt at vilkårene er oppfylt har arbeidstaker krav på å motta lønn som normalt så lenge fraværet er innenfor de grensene som her er skissert. Der antallet fraværsdager overstiger 10 innenfor samme kalenderår kan imidlertid arbeidsgiver kreve refusjon fra NAV i form av omsorgspenger.

Midlertidige koronaregler for 2021

Koronapandemien har senket terskelen betraktelig for hvilke symptomer som medfører at barn må holdes hjemme fra skole og barnehage. Antall sykedager har derfor økt for de fleste. Som følge av koronapandemien er det innført midlertidige reguleringer som utvider arbeidstakeres rettigheter til å være borte fra arbeid med syke barn, og som foreløpig er forlenget til og med 31. desember 2021.

Ut 2021 er det alminnelige antallet omsorgsdager fordoblet. Der arbeidstaker eksempelvis har to barn og normalt ville hatt krav på 10 dager fri i 2021 for å ivareta disse ved sykdom, vil arbeidstaker i år ha krav på 20 dager fri for dette formålet. Videre kan man ut 2021 benytte seg av omsorgsdager når barnet, eller den som vanligvis passer barnet, er i karantene, eller dersom barnehage/skole stenger på grunn av koronaviruset. I sistnevnte tilfelle kan arbeidstaker nå også overføre sine omsorgsdager til en annen omsorgsperson som kan ta vare på barnet.

Ut 2021 kan heller ikke arbeidsgiver kreve legeerklæring knyttet til barnets sykdom etter fjerde dag med fravær, som i normalordningen.

Alvorlig sykdom hos barnet og behov for tett oppfølging

Det følger videre av arbeidsmiljøloven at arbeidstakere har rett til permisjon:

 • Når barnet er innlagt på helseinstitusjon og har behov for oppfølging i denne sammenheng
 • Når barnet nylig er blitt skrevet ut fra helseinstitusjon og har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie
 • Når barnet har livstruende eller svært alvorlig sykdom eller skade

I disse tilfellene gjelder ingen bestemt tidsbegrensning for arbeidstakers permisjon. I slike perioder, som går utover grensene skissert ovenfor, vil ikke arbeidstaker ha krav på lønn fra arbeidsgiver, men kan ha krav på pleiepenger fra NAV.

Barn med kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne

Der barn har en kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne, øker gjerne risikoen for at foreldrene får fravær i arbeidet. I slike tilfeller har arbeidstaker rett til fri i inntil 20 dager med lønn per år, frem til og med kalenderåret hvor barnet fyller 18. Fra og med kalenderåret etter at barnet fylte 18, vil arbeidstaker ha krav på 10 dager fri i året for å kunne yte nødvendig omsorg, men vil ikke lenger ha krav på lønn under fraværet etter loven.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2021

  Tvisteløsningsnemndas rolle for tvister i arbeidslivet

  Du har kanskje hørt om Tvisteløsningsnemnda innenfor arbeidsrettens område. Men når skal en sak i arbeidslivet fremmes for tvisteløsningsnemnda, og hvilke frister gjelder for når disse tvistene må fremsettes for Tvisteløsningsnemnda?

 • Arbeidsrett

  2021

  Hvilken betydning får forbudet mot religiøs diskriminering for arbeidsgivere?

  Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr blant annet diskriminering på grunn av religion og livssyn, og dette forbudet har nær sammenheng med menneskerettigheter som beskytter religionsfrihet. Hvilken betydning har så dette i arbeidsforhold?

 • Arbeidsrett

  2021

  Nye regler om koronasertifikat: Hva betyr dette for arbeidsgiver?

  19. november trådte en endring i kraft i covid-19-forskriften om bruk av koronasertifikat, knyttet til kommunale smitteverntiltak. Bakgrunnen for disse reglene er at det er åpnet for at kommuner kan innføre lokale smitteverntiltak innenfor egne kommunegrenser for å avhjelpe økende smittetrykk lokalt. Som en del av adgangen til å vedta kommunale smitteverntiltak, har kommunene nå også fått myndighet til å vedta regler om bruk av koronasertifikat for visse virksomheter og arrangementer der besøkende er over 16 år.