Høyesterett med ny dom om innleide arbeidstakeres rett til bonus

Høyesterett avsa 2. november 2020 en ny dom som fastslår at innleide arbeidstakere har rett til resultatbaserte selskapsbonuser på lik linje med fast ansatte. Dommen får betydning også for individuelle bonusordninger og inneholder viktige avklaringer for bemanningsforetak og selskap som benytter innleide arbeidstakere.

Bakgrunnen for saken var at to arbeidstakere som var ansatt i bemanningsforetaket Semco Maritime AS over flere år var fast utleid til oljeselskapet Aker BP. De to innleide arbeidstakerne hadde imidlertid ikke blitt inkludert i bonusordningen hos innleier og rettet derfor et krav mot bemanningsforetaket om å få etterbetalt bonus for de siste tre årene.

Arbeidstakerne begrunnet sitt krav i likebehandlingsprinsippet for utleide arbeidstakere, som er nedfelt i arbeidsmiljøloven §14-12 a. I henhold til denne bestemmelsen skal bemanningsforetaket sørge for at utleide arbeidstakere sikres minst de samme vilkårene som faste ansatte hos innleier hva gjelder blant annet "lønn og utgiftsdekning". Hovedspørsmålet i saken var derfor om de konkrete bonusutbetalingene var å anse som "lønn" i henhold til arbeidsmiljøloven §14-12 a.

I sin vurdering viste Høyesterett til at forarbeidene ikke utelukket at bonusordninger som gjelder på gruppe- eller virksomhetsnivå utgjør vederlag for arbeid og dermed er omfattet av likebehandlingsregelen.

Høyesterett slo fast at formålet bak likebehandlingsregelen er å sikre en reell likestilling mellom innleide og faste ansatte, blant annet for å forhindre sosial dumping. Høyesterett ga uttrykk for at rett til likebehandling også ved resultatbaserte bonuser på virksomhetsnivå vil sikre at innleie bare benyttes i de tilfellene det er et reelt behov for det.

Etter en konkret vurdering av den aktuelle bonusordningen i Aker BP kom Høyesterett til at den skulle belønne de ansattes felles prestasjon og derfor var en del av det samlede vederlaget for de ansattes arbeid. På denne bakgrunn kom Høyesterett enstemmig til at de innleide arbeidstakerne hadde krav på bonus på lik linje med de faste ansatte.

Det er verdt å merke seg at selv om saken gjaldt resultatbonus på virksomhetsnivå, uttalte Høyesterett at også individuelle bonuser kan omfattes av lønnsbegrepet. Det avgjørende vil være hvorvidt bonusen utgjør vederlag for arbeid utført av arbeidstakeren, eventuelt for et resultat eller en prestasjon som den ansatte selv har stått for.

Praktiske konsekvenser av dommen

Dommen vil få praktiske og økonomiske konsekvenser både for bedrifter som leier ut arbeidskraft og virksomheter som har innleide ansatte.

For bemanningsforetak vil dommen innebære et ansvar for å sikre at lønnsutbetaling til den ansatte også inkluderer bonus som faller innunder lønnsbegrepet som redegjort for over. Høyesterett foreslår eksplisitt at det inntas forbehold om plikt til å etterbetale bonus i tilbudsfasen mellom bemanningsforetaket og innleier. Hva en eventuell bonus kan utgjøre vil således måtte inngå i diskusjonene om pris, og rammeverket må inkludere bonuselementet.

For innleieforetaket vil dommen medføre at man etterskuddsvis må foreta en vurdering av hvorvidt den innleide ansatte har opparbeidet rett til bonusutbetaling, beregne størrelsen på denne, og rapportere dette til bemanningsforetaket slik at korrekt vederlag kan utbetales. I henhold til solidaransvaret kan også innleide arbeidstakere rette krav mot innleieforetaket dersom bemanningsforetaket ikke etterkommer slike krav innen nærmere bestemte frister.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2021

  Redegjørelsesplikten

  Etter likestillings- og diskrimineringsloven har alle arbeidsgivere uavhengig av størrelse en plikt til å aktivt fremme likestilling i virksomheten. For alle offentlige virksomheter og private virksomheter med mer enn 50 ansatte, gjelder også en konkretisert plikt til å redegjøre offentlig for sitt aktive likestillingsarbeid. Plikten gjelder også private virksomheter som jevnlig har mellom 20 og 50 ansatte, når en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det.

 • Arbeidsrett

  2021

  Dagpenger gir rett til feriepenger i 2021

  Søndag 7. februar 2021 ble det klart at et flertall på Stortinget vil la de som har vært permitterte eller arbeidsledige under koronapandemien i 2020 og 2021 motta feriepenger basert på mottatte dagpenger.

 • Arbeidsrett

  2021

  Arbeidsgivers ansvar i saker om seksuell trakassering

  Seksuell trakassering er forbudt etter likestillings- og diskrimineringsloven. I arbeidslivet har arbeidsgiver i denne forbindelse et viktig ansvar for å ivareta egne ansatte og sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsgiver og ledelsen har et særlig ansvar for å hindre og forebygge at ulovlig trakassering forekommer i virksomheten. Det betyr at ledelsen må utarbeide forebyggende tiltak og rutiner, samt stanse trakasseringen dersom noen trakasseres på arbeidsplassen.