Hva kan arbeidsgiver spørre om under jobbintervjuet?

Arbeidsgivere bør som utgangspunkt begrense seg til å spørre om det som er relevant for stillingen. Det er imidlertid også egne begrensninger i lovverket for hva en arbeidsgiver rettmessig vil kunne spørre en arbeidssøker om under et jobbintervju.

De aktuelle begrensningene gjelder både direkte spørsmål, samt oppfordring til arbeidssøker om å gi slike opplysninger. Det er derimot ikke noe som hindrer en arbeidssøker i å på eget initiativ fortelle hva det måtte være under et jobbintervju. 

Politikk og medlemskap i arbeidstakerorganisasjoner.

Arbeidsgiver kan ikke spørre om, eller innhente opplysninger om på annen måte, hvordan arbeidssøker stiller seg til politiske spørsmål eller om vedkommende er medlem i en arbeidstakerorganisasjon, jfr. arbeidsmiljøloven § 13-4 . Unntak gjelder dersom innhenting av slike opplysninger kan begrunnes i stillingens karakter, eller det inngår i formålet for virksomheten å fremme bestemte politiske syn og arbeidstakerens stilling vil være av betydning for gjennomføringen av formålet. Eksempel på stillinger hvor unntakene kan komme til anvendelse er toppjobber i Forsvaret og utenrikstjenesten, samt redaksjonelle medarbeidere i politisk orienterte aviser.

Dersom arbeidsgiver kan og vil kreve slike opplysninger, skal dette angis i utlysingen av stillingen.

Familieforøkelse, seksuell orientering mv.

Likestillings- og diskrimineringsloven har i § 30 forbud mot at arbeidsgiver innhenter følgende opplysninger om en søker i en ansettelsesprosess:  

 • graviditet, adopsjon eller planer om å få barn
 • religion eller livssyn
 • etnisitet
 • funksjonsnedsettelse
 • seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Innhenting av opplysninger om etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og samlivsform er likevel tillatt hvis opplysningene har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket. Videre er innhenting av opplysninger om søkerens samlivsform, religion eller livssyn tillatt hvis virksomheten har som formål å fremme bestemte livssyn eller religiøse syn, og arbeidstakers stilling vil ha betydning for å gjennomføre formålet. Dersom slike opplysninger vil bli krevet, må også dette oppgis i utlysningen av stillingen

Helseopplysninger

Arbeidsgiver kan som utgangspunkt ikke innhente helseopplysninger om arbeidssøkere, med unntak av helseopplysninger som er nødvendige i forbindelse med utførelse av arbeidsoppgavene knyttet til stillingen, jfr. arbeidsmiljøloven § 9-3. Dette unntaket er likevel ikke så upraktisk, da det ofte vil være nødvendig å innhente en del helseopplysninger, for eksempel for å kunne imøtekomme offentlige krav til et trygt arbeidsmiljø.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2019

  Forbud mot diskriminering ved ansettelse

  Det snakkes for tiden mye i media om diskriminering av både kvinner og menn ved ansettelse. Men hva er egentlig diskriminering ved ansettelse i juridisk forstand?

 • Arbeidsrett

  2019

  Ledende og særlig uavhengig stilling

  Et tema i media den siste tiden har vært at mange unge nyutdannede ikke får overtidsbetalt. En grunn til dette kan være at de anses å ha en såkalt særlig uavhengig stilling. I denne ukens tips skal vi se nærmere på hva som ligger i dette unntaket fra arbeidstidsreglene, samt unntaket for ansatte med ledende stilling.

 • Arbeidsrett

  2019

  Når er reisetid arbeidstid?

  For flere stillingskategorier vil det fra tid til annen være nødvendig å foreta reiser i jobbsammenheng, eksempelvis for å delta i et møte eller en konferanse i en annen by. Høyesterett slo nylig fast – i den såkalte Thue-saken – at en polititjenestemanns reiser utenfor alminnelig arbeidstid var å anse som arbeidstid, noe som utløste en omfattende debatt om grensedragninger for andre stillingstyper. I denne ukens arbeidsrettstips ser vi nærmere på i hvilke tilfeller reiser i og utenfor alminnelig arbeidstid kan anses som arbeidstid etter arbeidsmiljøloven.