Kunde- og rekrutteringsklausuler i ansettelsesforhold

I denne ukens tips skal vi se på kunde- og rekrutteringsklausuler i ansettelsesforhold, nærmere bestemt hva slike klausuler er og i hvilken grad de kan gjøres gjeldende.

Kundeklausuler er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 14A, og defineres her som "avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør", jfr. arbeidsmiljøloven § 14A-4 (1). Rekrutteringsklausuler er avtaler som begrenser en parts mulighet til å rekruttere den andre partens personell. Rekrutteringsklausuler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er ikke regulert i arbeidsmiljøloven, som kun regulerer rekrutteringsklausuler mellom virksomheter. Sistnevnte er definert i arbeidsmiljøloven § 14A-6 (1) som "avtale mellom arbeidsgiver og andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet".

Kundeklausuler

For at arbeidsgiver skal kunne påberope en kundeklausul må den (i) være avtalt skriftlig (typisk i arbeidsavtalen), (ii) gjelde kunder som arbeidstakeren har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året, (iii) gjelde i maksimum ett år etter opphør av arbeidsforholdet, og (iv) redegjørelse må være gitt i samsvar med arbeidsmiljølovens regler, herunder må det være angitt i redegjørelsen hvilke kunder som omfattes. Manglende eller for sen redegjørelse vil medføre at kundeklausulen faller bort. Vi viser til det som er skrevet om dette i tidligere tips om konkurranseklausuler.

På samme måte som ved konkurranseklausuler, så kan ikke en kundeklausul gjøres gjeldende dersom arbeidstaker er sagt opp grunnet virksomhetens forhold, for eksempel grunnet nedbemanning. Adgangen til å si opp en kundeklausul er også lik som for konkurranseklausuler, se tidligere tips om håndhevelse av konkurranseklausuler.

I motsetning til ved konkurranseklausuler er det derimot ikke noe krav om kompensasjon for å gjøre en kundeklausul gjeldende.

Rekrutteringsklausuler

Som nevnt ovenfor er det to typer rekrutteringsklausuler. For avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker så er det ikke spesielle begrensninger i arbeidsmiljøloven. Avtalelovens regler vil gjelde, herunder vil en rekrutteringsklausul kunne settes til side helt eller delvis dersom det ville være urimelig å gjøre den gjeldende. I praksis vil nok dette sjelden være aktuelt.  

Rekrutteringsklausuler mellom virksomheter er som hovedregel forbudt, jfr. arbeidsmiljøloven § 14A-6 (2), da slike avtaler begrenser arbeidstakers adgang til fritt å kunne skifte jobb, uten at arbeidstaker selv er part i avtalen.  Rekrutteringsklausul mellom virksomheter kan likevel inngås ved forhandlinger om virksomhetsoverdragelse, og gjøres gjeldende i inntil seks måneder etter at disse forhandlingene er avsluttet dersom det ikke blir noen virksomhetsoverdragelse. Rekrutteringsklausul kan også inngås i forbindelse med at en virksomhetsoverdragelse faktisk gjennomføres, og i inntil seks måneder fra gjennomføringen, forutsatt at arbeidsgiver skriftlig har informert de arbeidstakerne som berøres.

Det er ikke noe krav om kompensasjon for den perioden rekrutteringsklausulen i henhold til arbeidsmiljøloven § 14A-6 gjøres gjeldende.