Ledende og særlig uavhengig stilling

Et tema i media den siste tiden har vært at mange unge nyutdannede ikke får overtidsbetalt. En grunn til dette kan være at de anses å ha en såkalt særlig uavhengig stilling. I denne ukens tips skal vi se nærmere på hva som ligger i dette unntaket fra arbeidstidsreglene, samt unntaket for ansatte med ledende stilling.

Arbeidsmiljøloven kapittel 10 har bestemmelser om arbeidstid, herunder grenser for alminnelig arbeidstid og overtid og satser for overtidsbetaling. Disse bestemmelsene gjelder ikke for ansatte som regnes for å ha enten en ledende eller en særlig uavhengig stilling.

Ledende stilling

Unntaket for arbeidstakere med ledende stilling følger av arbeidsmiljøloven § 10-12 (1). Ofte vil det være uproblematisk å slå fast at noen har en ledende stilling, for eksempel som daglig leder eller annen høy lederposisjon. For øvrige ansatte, typisk på mellomledernivå, må det foretas en helhetsvurdering av stillingens funksjon, arbeids- og ansvarsområde. Stillingen må være overordnet med klare lederfunksjoner for å komme inn under unntaket. Stillingstittel og lønn gir ofte en indikasjon, men er ikke avgjørende i seg selv. Eksempler på stillinger som kan omfattes er avdelingssjefer, kontorsjefer og andre med større ansvar.   

Særlig uavhengig stilling

Et annet unntak fra arbeidstidsreglene gjelder for arbeidstakere med særlig uavhengig stilling, jfr. arbeidsmiljøloven § 10-12 (2). Også her må det foretas en helhetsvurdering med hensyn til funksjon, arbeids- og ansvarsområde. For å ha en særlig uavhengig stilling må den ansatte kunne kontrollere egen arbeidstid og/eller ha fleksibel arbeidstid. I tillegg må en særlig uavhengig stilling også innebære en tydelig og åpenbar selvstendighet eller uavhengighet i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres. En arbeidstaker med en særlig uavhengig stilling vil typisk selv prioritere sine oppgaver, hva som skal gjøres, hvordan og når, samt hva som skal delegeres til andre. Dette er sjelden tilfelle for helt nyutdannede arbeidstakere, og mange blir nok derfor feilaktig kategorisert som særlig uavhengig i sine arbeidsavtaler. 

I motsetning til hva som har vært praktisert i flere bransjer, så er det ikke tilstrekkelig å arbeide i prosjekt – det må være en reell selvstendighet i stillingen, og da i relasjonen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. På samme måte som for ledende stilling vil stillingstittel og lønn gi en indikasjon, men vil ikke være avgjørende.

Konsekvenser

Ansatte med ledende eller en særlig uavhengig stilling er altså ikke omfattet av arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 10. Dette betyr at om man har en slik stilling, så vil man ikke ha rett på overtidsbetaling etter loven og det er i utgangspunktet ikke noen grense for hvor mye man kan arbeide. Derfor vil som nevnt ofte lønn være en indikasjon, ettersom den høyere arbeidsbelastningen og manglende overtidsbetalingen bør kompenseres på et vis.  

Ledende eller særlig uavhengig ansatte er unntatt fra kravet i arbeidsmiljøloven om at det skal foreligge en oversikt over hvor mye den ansatte har jobbet. Også slike ansatte skal imidlertid ha en arbeidstidsordning som ikke utsetter dem for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Det vil være opp til den enkelte arbeidsgiver å etablere systemer som følger opp kravet til et forsvarlig arbeidsmiljø også for ledende og særlig uavhengig ansatte.   

Det er ikke tilstrekkelig at man ifølge arbeidsavtalen har en ledende eller særlig uavhengig stilling – det må være en realitet i dette. Om det feilaktig er lagt til grunn at arbeidstaker har en ledende eller særlig uavhengig stilling, vil reglene om arbeidstid komme til anvendelse. Dette innebærer i sin tur rett på overtidsbetaling, og arbeidsgiver risikerer krav om etterbetaling av overtid fra den ansatte for opptil tre år tilbake i tid.