Nedbemanning – beslutningsprosess og saksbehandling

Ved nedbemanning gjelder et generelt krav til forsvarlig saksbehandling. Kravet gjelder i alle ledd av en nedbemanningsprosess; fra utredning av behovet for rasjonalisering og inntil oppsigelser gis. Enkelte av kravene er lov og tariffavtalefestet.

Krav til arbeidsgivers beslutningsprosess

Kravet til forsvarlig saksbehandling gjelder også ved arbeidsgivers utredning av behovet for rasjonaliseringstiltak og beslutningen om å iverksette nedbemanning. Det kreves at arbeidsgiver estimerer det bedriftsøkonomiske rasjonalet bak en slik beslutning, at rasjonaliseringsgevinsten estimeres, og at alternative tiltak vurderes. Selskapsrettslige regler og prinsipper tilsier at en del beslutninger av denne typen skal tas av styret i selskapet, og at reglene for styrets saksbehandling og beslutninger skal følges.

Drøftinger med arbeidstakernes tillitsvalgte

Dersom arbeidsgiver er bundet av tariffavtale eller det dreier seg om en masseoppsigelse (se nedenfor) vil det være krav til drøfting med de tillitsvalgte før det tas endelig beslutning om nedbemanning. Også der det ikke er tariffavtale, eller reglene om masseoppsigelse ikke kommer til anvendelse, vil det ofte anses som et krav til en forsvarlig saksbehandling å drøfte spørsmålet med de tillitsvalgte. Gjennom drøftelsene bør de tillitsvalgte gis anledning til å komme med synspunkter på spørsmålet om nedbemanning, herunder om det finnes mindre inngripende alternativer. De tillitsvalgte bør også få komme med innspill til sentrale forhold knyttet til prosessen, slik som utvelgelseskrets og –kriterier, eventuelle sluttpakker, tidsplan mv.

Informasjon til arbeidstakerne

Etter at spørsmålet om nedbemanning er drøftet, bør samtlige berørte arbeidstakere gis informasjon om beslutningen og den planlagte prosessen. Denne informasjonen bør gis før den individuelle del av prosessen (i form av eventuell kompetansekartlegging og drøftingsmøter) igangsettes.

Masseoppsigelser

Ved såkalte masseoppsigelser gjelder særlige, lovfestede regler. En masseoppsigelse foreligger dersom minst 10 arbeidstakere blir oppsagt i løpet av 30 dager, og oppsigelsen ikke er begrunnet i den enkelte arbeidstakers forhold, jf. arbeidsmiljøloven § 15-2. I slike tilfeller er det et lovfestet krav at en rekke ulike forhold skal drøftes med tillitsvalgte, og det skal sendes skriftlig melding til NAV.

Nedleggelse

Dersom arbeidsgiver vurderer avvikling av virksomhet der det har arbeidet minst 30 arbeidstakere i løpet av de siste tolv månedene, eller dersom arbeidsgiver vurderer å si opp mer enn ni tideler av de ansatte bed en slik virksomhet, gjelder ytterligere saksbehandlingsregler etter omstillingslova.

Individuell saksbehandling

Arbeidsmiljøloven § 15-1 oppstiller krav om drøfting med den enkelte berørte arbeidstaker før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse. I praksis innebærer dette et individuelt drøftingsmøte. Det generelle kravet til forsvarlig saksbehandling kan også tilsi at det gjennomføres ytterligere trinn i prosessen overfor den enkelte, herunder kan det være nødvendig å gjennomføre kompetansekartlegging – særlig dersom kompetanse skal være et utvelgelseskriterium. Det er også krav til at arbeidsgiver vurderer innspillene som arbeidstaker gir i prosessen før beslutning om oppsigelse tas, og oppsigelse gis.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2019

  Arbeidsgivers innsyn i ansattes e-post og annet elektronisk lagret materiale

  Arbeidstakere tildeles elektronisk utsyr slik som pc, nettbrett og mobil til bruk i arbeidet og har i tillegg ofte et personlig område i nettverket. Med to unntak, har arbeidsgiveren ikke rett til å gjøre innsyn i arbeidstakers e-postkasse og andre personlige områder. Men når er innsyn egentlig lovlig?

 • Arbeidsrett

  2019

  Ny lagmannsrettsdom – gjennomskjæring ved innleie fra vikarbyrå

  Borgarting lagmannsrett avsa dom den 29. mai i år (LB-2018-42779), hvor en deltidsansatt barnehagemedarbeider fikk medhold i krav om stillingsutvidelse. Arbeidstakeren, som var fast ansatt i deltidsstilling i en barnehage i Oslo kommune, ble samtidig med dette innleid fra et bemanningsbyrå for å utføre merarbeid i samme barnehage. Dette ble av lagmannsretten ansett som en omgåelse av hennes vern etter arbeidsmiljøloven. Hun ble også tilkjent erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap, herunder pensjonstap.

 • Arbeidsrett

  2019

  Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold

  I tidligere tips har vi adressert oppsigelser gitt som ledd i nedbemanning, og som følgelig er begrunnet i forhold på arbeidsgiversiden. Oppsigelse kan også gis på bakgrunn av arbeidstakers eget forhold. I denne ukens tips ser vi nærmere på terskelen for oppsigelse på grunn av forhold på arbeidstakersiden og hvilke saksbehandlingsregler som gjelder i denne forbindelse.