Ny høyesterettsdom om søksmålsfrister ved virksomhetsoverdragelser

Avgjørelser fra Høyesterett som tar stilling til arbeidsrettslige spørsmål er ikke dagligdags, men denne uken har vi fått hele to arbeidsrettslige tvister avgjort i Høyesterett. 21. desember 2021 avsa Høyesterett kjennelse i en sak som gjelder det prosessuelle spørsmålet om hvilke frister som gjelder for å ta ut søksmål mot arbeidsgiver der arbeidstaker mener det foreligger en virksomhetsoverdragelse.

Arbeidsmiljøloven har strenge og absolutte frister for når en arbeidstaker kan fremme søksmål med påstand om at en oppsigelse er ugyldig. Etter arbeidsmiljøloven § 17-4 gjelder det en frist på åtte uker for å fremme krav om beholde stillingen, og en frist på seks måneder om arbeidstaker kun fremmer krav om erstatning. Fristen skal regnes fra det tidspunktet forhandlinger med arbeidsgiver er avsluttet. Dersom det ikke er avholdt forhandlinger regnes fristen fra oppsigelsestidspunktet – det vil si det tidspunktet oppsigelsen fant sted.

Ved en virksomhetsoverdragelse skal arbeidsforholdet ikke sies opp, men overføres til en ny arbeidsgiver. Arbeidsforholdet går over til ny arbeidsgiver fra og med overdragelsestidspunktet – normalt det kontraktsfestede tidspunktet for overføring av virksomheten. Det kan imidlertid oppstå tvist mellom arbeidstaker og ny arbeidsgiver om det foreligger en virksomhetsoverdragelse eller ikke, og dette var bakgrunnen for søksmålet i denne saken.

Konkret gjaldt saken fire arbeidstakere i selskapet Oceaneering Asset Integrity AS. Etter at selskapet tapte en anbudsrunde ble tre av de fire gitt oppsigelse, mens den siste ble omplassert. I ettertid ble arbeidstakerne kjent med at Aker Solutions AS, som hadde vunnet anbudsrunden, hadde ansatt flere av deres tidligere kolleger. Arbeidstakerne tok derfor ut et søksmål hvor de hevdet at det hadde funnet sted en virksomhetsoverdragelse som gav dem rett på videreføring av ansettelsesforholdene hos Aker Solutions AS. I tillegg krevde de erstatning.

Saken ble delvis avvist av tingretten under henvisning til at kravet om ansettelse var for sent fremsatt. For Høyesterett gjaldt spørsmålet om seks måneders fristen for kravet om erstatning skulle regnes fra oppsigelsestidspunktet – eller fra overdragelsestidspunktet.

Ved virksomhetsoverdragelser gjelder fristreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 17 "tilsvarende så langt de passer", jf. arbeidsmiljøloven § 16-4 (3). Det konkrete spørsmålet Høyesterett vurderte var dermed om regelen om at fristen begynner å løpe fra oppsigelsestidspunktet også "passer" der arbeidstaker påstår at det har funnet sted en virksomhetsoverdragelse, eller om fristen måtte beregnes fra overdragelsestidspunktet.

Høyesteretts konklusjon var at overdragelsestidspunktet må legges til grunn for fristberegningen. Høyesterett la særlig vekt på at en regel om at oppsigelsestidspunktet skulle være avgjørende, ikke i tilstrekkelig grad ville ivareta arbeidsmiljølovens formål om å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. På tidspunktet for oppsigelsene var arbeidstakerne nemlig ikke kjent med at andre ansatte hadde fått ansettelse hos Aker Solutions AS, og det var derfor ikke grunnlag for hverken å kreve forhandlinger eller gå til søksmål. En regel om at søksmålsfristen gjelder fra oppsigelsestidspunktet ville derfor lett kunne medføre at arbeidstakerne blir avskåret fra å få sin sak prøvd for retten. Høyesterett kom derfor til at bestemmelsen om at oppsigelsestidspunktet skal være utgangspunkt for beregning av søksmålsfrist, ikke passer ved virksomhetsoverdragelser.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2022

  Lovendringer arbeidsgivere bør være oppmerksomme på fra i dag

  Innstramning i adgangen til midlertidige ansettelser, endringer i pensjonsregelverket, nye regler for hjemmekontor, kollektivsøksmålsrett og åpenhetsloven er noen av stikkordene for de lovendringene som trer i kraft i dag, 1. juli 2022.

 • Arbeidsrett

  2022

  Lovforslag om skjerping av innleiereglene og styrking av retten til heltid

  Fredag 17. juni la Regjeringen fram to lovforslag om henholdsvis innstramming av reglene om innleie og styrking av ansattes rett til heltidsstilling. Lovforslagene følger opp Hurdalsplattformen hvor Regjeringen varslet at de ville begrense bemanningsbransjen omfang og rolle og sikre at hele og faste stillinger er hovedregelen i norsk arbeidsliv.

 • Arbeidsrett

  2022

  Arbeidstakers rett til bonus ved foreldrepermisjoner

  Arbeidsgiver ønsker ofte å skape gode incentiv- eller bonusordninger for sine ansatte som belønner god innsats og virksomhetens gode resultater. Enkelte slike ordninger inneholder imidlertid bestemmelser eller vilkår som kan være i strid med diskrimineringsvernet i forbindelse med de ansattes fravær.