#9 – Nye regler om bruk av arbeidsinnleie

Som vi har skrevet om i de foregående ukers arbeidsrettstips, har Stortinget vedtatt en rekke endringer i arbeidsmiljøloven som trer i kraft 1. januar 2019. Vi har allerede sett på nye regler om fast ansettelse. Det kommer også nye regler om bruk av innleie fra bemanningsforetak. Lovendringene begrenser virksomheters adgang til å inngå avtale med tillitsvalgte om innleie av arbeidskraft, og innebærer dermed en ytterligere innstramming i adgangen til slik innleie.

De vedtatte endringene er i særlig grad rettet mot bemanningsbransjen og utfordringer knyttet til innleie av arbeidskraft. Bakgrunnen for forslaget er særlig en bekymring knyttet til omfanget av bruk av innleid arbeidskraft i enkelte bransjer.

Begrenset adgang til å inngå tariffavtale om utvidet innleieadgang

Etter dagens regler (arbeidsmiljøloven § 14-12) har en virksomhet adgang til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 annet ledd bokstav a til e. Bestemmelsen gir samtidig en åpning for at tariffbundne virksomheter kan inngå skriftlig avtale med tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie uten at vilkårene for midlertidig ansettelse behøver å være oppfylt. Slik avtale kan inngås med lokale tillitsvalgte, og det stilles ingen krav til størrelse på den fagforeningen som tariffavtalen er inngått med.

Etter lovendringen er det kun virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven som har mulighet til å inngå slik skriftlig avtale om innleie. Dette vil være arbeidsgiverforening med minst 100 arbeidsgivere som til sammen sysselsetter minst 10 000 arbeidstakere og fagforening om har minst 10 000 arbeidstakere som medlemmer.

Arbeidstilsynet vil ha adgang til å kreve dokumentasjon på at innleievirksomheten er bundet av tariffavtale som nevnt ovenfor.

Midlertidig ansettelse i bemanningsforetak

Det var foreslått at det skulle vedtas et nytt grunnlag for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak dersom en arbeidstaker skulle leies ut for å fylle et vikariat hos innleiebedriften. Forslaget ble ikke vedtatt av Stortinget, og adgangen til midlertidig ansettelse i bemanningsforetak beror dermed fortsatt på om vilkår for midlertidig ansettelse er oppfylt i bemanningsforetaket. For bemanningsforetak, som jo nettopp driver virksomhet som retter seg mot å fylle andre virksomheters midlertidige behov for bemanning, vil dette regelmessig ikke gi grunnlag for midlertidig ansettelse. Dersom det foreligger et permanent behov for å fylle utleieoppdrag til bemanningsforetakets kunder, skal arbeidstakeren som hovedregel ansettes fast.

Overgangsregler

Det er vedtatt overgangsregler for virksomheter som har inngått avtale om innleie med tillitsvalgte før lovendringen trer i kraft 1. januar 2019. Eksisterende avtaler kan videreføres i 6 måneder etter lovvedtaket - frem til 1. juli 2019, men etter dette vil ikke lokale avtaler som åpner for slike unntak lengre være gyldig.

 

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2019

  Arbeidsgivers innsyn i ansattes e-post og annet elektronisk lagret materiale

  Arbeidstakere tildeles elektronisk utsyr slik som pc, nettbrett og mobil til bruk i arbeidet og har i tillegg ofte et personlig område i nettverket. Med to unntak, har arbeidsgiveren ikke rett til å gjøre innsyn i arbeidstakers e-postkasse og andre personlige områder. Men når er innsyn egentlig lovlig?

 • Arbeidsrett

  2019

  Ny lagmannsrettsdom – gjennomskjæring ved innleie fra vikarbyrå

  Borgarting lagmannsrett avsa dom den 29. mai i år (LB-2018-42779), hvor en deltidsansatt barnehagemedarbeider fikk medhold i krav om stillingsutvidelse. Arbeidstakeren, som var fast ansatt i deltidsstilling i en barnehage i Oslo kommune, ble samtidig med dette innleid fra et bemanningsbyrå for å utføre merarbeid i samme barnehage. Dette ble av lagmannsretten ansett som en omgåelse av hennes vern etter arbeidsmiljøloven. Hun ble også tilkjent erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap, herunder pensjonstap.

 • Arbeidsrett

  2019

  Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold

  I tidligere tips har vi adressert oppsigelser gitt som ledd i nedbemanning, og som følgelig er begrunnet i forhold på arbeidsgiversiden. Oppsigelse kan også gis på bakgrunn av arbeidstakers eget forhold. I denne ukens tips ser vi nærmere på terskelen for oppsigelse på grunn av forhold på arbeidstakersiden og hvilke saksbehandlingsregler som gjelder i denne forbindelse.