#9 – Nye regler om bruk av arbeidsinnleie

Som vi har skrevet om i de foregående ukers arbeidsrettstips, har Stortinget vedtatt en rekke endringer i arbeidsmiljøloven som trer i kraft 1. januar 2019. Vi har allerede sett på nye regler om fast ansettelse. Det kommer også nye regler om bruk av innleie fra bemanningsforetak. Lovendringene begrenser virksomheters adgang til å inngå avtale med tillitsvalgte om innleie av arbeidskraft, og innebærer dermed en ytterligere innstramming i adgangen til slik innleie.

De vedtatte endringene er i særlig grad rettet mot bemanningsbransjen og utfordringer knyttet til innleie av arbeidskraft. Bakgrunnen for forslaget er særlig en bekymring knyttet til omfanget av bruk av innleid arbeidskraft i enkelte bransjer.

Begrenset adgang til å inngå tariffavtale om utvidet innleieadgang

Etter dagens regler (arbeidsmiljøloven § 14-12) har en virksomhet adgang til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 annet ledd bokstav a til e. Bestemmelsen gir samtidig en åpning for at tariffbundne virksomheter kan inngå skriftlig avtale med tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie uten at vilkårene for midlertidig ansettelse behøver å være oppfylt. Slik avtale kan inngås med lokale tillitsvalgte, og det stilles ingen krav til størrelse på den fagforeningen som tariffavtalen er inngått med.

Etter lovendringen er det kun virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven som har mulighet til å inngå slik skriftlig avtale om innleie. Dette vil være arbeidsgiverforening med minst 100 arbeidsgivere som til sammen sysselsetter minst 10 000 arbeidstakere og fagforening om har minst 10 000 arbeidstakere som medlemmer.

Arbeidstilsynet vil ha adgang til å kreve dokumentasjon på at innleievirksomheten er bundet av tariffavtale som nevnt ovenfor.

Midlertidig ansettelse i bemanningsforetak

Det var foreslått at det skulle vedtas et nytt grunnlag for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak dersom en arbeidstaker skulle leies ut for å fylle et vikariat hos innleiebedriften. Forslaget ble ikke vedtatt av Stortinget, og adgangen til midlertidig ansettelse i bemanningsforetak beror dermed fortsatt på om vilkår for midlertidig ansettelse er oppfylt i bemanningsforetaket. For bemanningsforetak, som jo nettopp driver virksomhet som retter seg mot å fylle andre virksomheters midlertidige behov for bemanning, vil dette regelmessig ikke gi grunnlag for midlertidig ansettelse. Dersom det foreligger et permanent behov for å fylle utleieoppdrag til bemanningsforetakets kunder, skal arbeidstakeren som hovedregel ansettes fast.

Overgangsregler

Det er vedtatt overgangsregler for virksomheter som har inngått avtale om innleie med tillitsvalgte før lovendringen trer i kraft 1. januar 2019. Eksisterende avtaler kan videreføres i 6 måneder etter lovvedtaket - frem til 1. juli 2019, men etter dette vil ikke lokale avtaler som åpner for slike unntak lengre være gyldig.

 

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2018

  #7 - Endringer i arbeidsmiljølovens regler om fast ansettelse

  Med virkning fra 1. januar 2019 trer det i kraft endringer i arbeidsmiljølovens regler om fast ansettelse. Lovendringen presiserer hva som ligger i lovens begrep "fast ansettelse". Etter lovendringen vil det fremgå av loven at en fast ansettelse skal være løpende og tidsubegrenset, lovens regler om opphør av arbeidsforhold skal gjelde, og arbeidstaker må sikres forutsigbarhet for arbeid i form av reelt stillingsomfang. Avtalen må angi et konkret arbeidsomfang, som sikrer at arbeidstaker vet hvor mye han/hun skal jobbe.

 • Arbeidsrett

  2018

  #6 - GDPR og arbeidsrett: Kameraovervåking

  Kameraovervåking er aktuelt på en rekke norske arbeidsplasser. Men hvilke regler gjelder for slik overvåking? Den 20. juli 2018 trådte den nye personopplysningsloven i kraft. Loven gjennomfører EUs Personvernforordning, også kjent som General Data Protection Regulation eller "GDPR". Samtidig trådte en egen forskrift om kameraovervåking i virksomhet i kraft. I denne ukens tips ser vi nærmere på denne forskriften.

 • Arbeidsrett

  2018

  #5 - Virksomhetsoverdragelse: Reservasjonsrett og valgrett

  Hovedregelen ved virksomhetsoverdragelse er at alle arbeidsforholdene som hører til den overførte virksomhet/del av virksomhet, automatisk overføres til ny arbeidsgiver. En arbeidstaker har imidlertid en ubetinget rett til å motsette seg slik overføring (reservasjonsrett). Dette innebærer som hovedregel at arbeidsforholdet opphører uten oppsigelse på overdragelsestidspunktet. Unntaksvis kan imidlertid arbeidstaker ha en valgrett, slik at han eller hun kan velge å fortsette arbeidsforholdet hos sin tidligere arbeidsgiver. Høyesterett har nylig avsagt en dom som klargjør grensene for når arbeidstaker har en slik valgrett – nærmere bestemt i et tilfelle hvor arbeidstaker mistet muligheten for avtalefestet pensjon (AFP) som følge av virksomhetsoverdragelsen.