Tvisteløsningsnemndas rolle for tvister i arbeidslivet

Du har kanskje hørt om Tvisteløsningsnemnda innenfor arbeidsrettens område. Men når skal en sak i arbeidslivet fremmes for tvisteløsningsnemnda, og hvilke frister gjelder for når disse tvistene må fremsettes for Tvisteløsningsnemnda?

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan bringe visse tvister etter arbeidsmiljøloven for en tvisteløsningsnemnd for avgjørelse. Etter arbeidsmiljøloven behandler Tvisteløsningsnemnda tvister om rett til å bli fritatt fra overtidsarbeid eller nattarbeid, om rett til redusert eller fleksibel arbeidstid, rett til permisjon og om fortrinnsrett for deltidsansatte.

Formålet med en nemndsløsning

Forarbeidene har pekt på at en nemndløsning kan gi grunnlag for en raskere, smidigere og mer spesialisert behandling av en tvist. Terskelen for å bringe en sak inn for domstolsbehandling er også høy, sett hen til tvistenes art og omfang. En nemndsordning kan i denne sammenheng sees på som en enkel og effektiv tvisteløsningsordning for å ivareta legitime behov.

Siden tvistenemnda er partssammensatt, vil det dessuten gi partene særlig innflytelse og eierforhold til de temaer som ligger innenfor nemndas kompetanse.

Motsvaret til dette er at forenklede tvisteløsningsprosesser i seg selv kan tenkes å virke prosesskapende, ved at det blir enklere for partene å gå til en tredjeinstans for å få saken løst, istedenfor at partene i fellesskap forsøker å finne en løsning på problemet.

Saksbehandlingsregler

Forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven gir nærmere bestemmelser om Tvisteløsningsnemndas oppnevning og virksomhet. Blant annet inneholder forskriften flere saksbehandlingsregler og frister.

Hovedregelen er at det må reises sak for Tvisteløsningsnemnda senest fire uker etter at arbeidsgivers skriftlige avslag er kommet frem til arbeidstaker. Det finnes enkelte særregler om frister utover dette for enkelte saker.

Tvisteløsningsnemnda som en prosessforutsetning og frist før domstolsbehandling

Tvist som nevnt over må bringes inn for tvisteløsningsnemnda for avgjørelse, før tvist kan bringes inn for domstolen. Fristen for å bringe tvisten inn for domstolene er åtte uker fra det tidspunkt partene ble underrettet om nemndas avgjørelse. Reises det ikke søksmål har nemdas vedtak virkning som en rettskraftig dom. Dersom en sak bringes inn for domstolene, skal den konklusjon nemnda har kommet til stå ved lag mens saken er til behandling ved domstolene. Dersom dette vil virke urimelig, kan retten etter krav fra en av partene fastsette en annen midlertidig ordning. Følgelig kan domstolen foreta en full prøving av tvisten.

Oppsummering

Der uenigheten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker gjelder arbeidstakers rett til å bli fritatt fra overtidsarbeid eller nattarbeid, om rett til redusert eller fleksibel arbeidstid, rett til permisjon og om fortrinnsrett for deltidsansatte, er det altså viktig å huske på at saken skal behandles i tvisteløsningsnemnda, og må fremmes til behandling innen fire uker fra arbeidsgivers avslag. Der saken ikke fremmes for tvisteløsningsnemnda i tide, kan arbeidsgiver avvise saken på grunnlag av saksbehandlingsfeil, og den vil også bli avvist i domstolen dersom søksmål anlegges der.

Merk likevel at Høyesterett (HR-2019-2104-U) har kommet til at det ikke er en prosessforutsetning at tvisten er behandlet i Tvisteløsningsnemnda når det kun kreves erstatning.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2022

  Lovendringer arbeidsgivere bør være oppmerksomme på fra i dag

  Innstramning i adgangen til midlertidige ansettelser, endringer i pensjonsregelverket, nye regler for hjemmekontor, kollektivsøksmålsrett og åpenhetsloven er noen av stikkordene for de lovendringene som trer i kraft i dag, 1. juli 2022.

 • Arbeidsrett

  2022

  Lovforslag om skjerping av innleiereglene og styrking av retten til heltid

  Fredag 17. juni la Regjeringen fram to lovforslag om henholdsvis innstramming av reglene om innleie og styrking av ansattes rett til heltidsstilling. Lovforslagene følger opp Hurdalsplattformen hvor Regjeringen varslet at de ville begrense bemanningsbransjen omfang og rolle og sikre at hele og faste stillinger er hovedregelen i norsk arbeidsliv.

 • Arbeidsrett

  2022

  Arbeidstakers rett til bonus ved foreldrepermisjoner

  Arbeidsgiver ønsker ofte å skape gode incentiv- eller bonusordninger for sine ansatte som belønner god innsats og virksomhetens gode resultater. Enkelte slike ordninger inneholder imidlertid bestemmelser eller vilkår som kan være i strid med diskrimineringsvernet i forbindelse med de ansattes fravær.