Brexit – betydning for norsk finansbransje

Norsk finansbransje må ta høyde for at hard Brexit inntrer om kort tid. Her lister vi opp en del relevante punkter for tilpasningen til Brexit.

Selv om det per i dag er uklart om og når Brexit inntrer, må norske verdipapirforetak, fondsforvaltere (UCITS, AIF), banker, forsikringsselskaper og betalingsforetak snarest analysere tilknytningspunkter til UK for å forberede eventuell Brexit.

1. Fortsatt tilgang (midlertidig) til UK-marked og UK-baserte kunder

I utgangspunktet innebærer Brexit at passport-regimet opphører og dermed adgangen til å yte tjenester inn i UK – både grensekryssende fra Norge og gjennom filial etablert i UK.

UK har imidlertid åpnet for et overgangsregime med adgang til å videreføre passport-rettighetene ut 2020 forutsatt at det notifiseres etter nærmere prosedyrer, se nærmere informasjon

Norske foretak bør vurdere behovet for fortsatt tilgang til UK-markedet og UK-baserte kunder og om nødvendig foreta notifisering til FCA.

2. Informasjon til kunder

ESMA har avgitt en uttalelse om at foretak som yter investeringstjenester har plikt til å informere sine kunder om konsekvenser av Brexit for kundeforholdet og om eventuelle Brexit-relaterte tiltak foretaket har tatt eller vil ta. Se nærmere informasjon.

3. Verdipapirforetak

Verdipapirforetak må i tillegg til ovennevnte ta hensyn til følgende:

 • Gjennomføring av handel på UK handelsplasser (eksempelvis London Stock Exchange, Euronext London, Turquoise, Bloomberg MTF, Reuters MTF) vil ikke lenger tilfredsstille trading obligation-kravet etter MiFIR art. 23 og 28 med mindre det foreligger nødvendig ekvivalensbeslutning
 • Instrumenter som bare handles på UK handelsplasser vil ikke lenger oppfylle kravet til ikke-komplekse finansielle instrumenter etter vphl. § 10-16 med mindre det foreligger nødvendig ekvivalensbeslutning
 • Hvorvidt det fremdeles foreligger tilstrekkelige opplysninger om kvaliteten på ordreutførelsen på handelsplasser i UK til å vurdere kravet til best execution etter vphl. § 10-19
 • Offentliggjøring gjennom APA etablert i UK vil ikke tilfredsstille kravene til pre- og post-trade transparency, jf. MiFIR art. 17, 20 og 21
 • Handel i derivater på handelsplasser lokalisert i UK vil karakteriseres som OTC-handel og medføre at EMIR komme til anvendelse, se nærmere under.
4. Clearing og oppgjør

Hva gjelder clearing og oppgjør har EU-kommisjonen truffet en midlertidig og betinget likeverdighetsbeslutning for UKs regulering av CCPer og verdipapirregistre (CSDer). I tillegg er det vedtatt to kommisjonsforordninger som i en midlertidig periode skal legge til rette for novasjon av visse typer (OTC) derivatkontrakter når kontrakten blir overført fra en motpart i UK til en motpart i EU27. ESMA har, på bakgrunn av likeverdighetsbeslutningen fra EU-kommisjonen, uttalt at de har som målsetning å anerkjenne UK CCP-er i tide.

5. Derivathandel

Handel i derivater på handelsplasser lokalisert i UK (regulert marked, MHF og OHF) vil karakteriseres som OTC-handel. Dermed vil EMIR komme til anvendelse. Verdipapirforetak og Investorer vil måtte etterleve EMIRs krav til rapportering til Trade Repository, risikoreduserende tiltak og at slike transaksjoner vil telle ved beregning av clearingterskel for ikke-finansielle motparter (NFC–).

6. Fondsforvaltere

Eksisterende rettigheter for UCITS- og AIF-fond etablert i UK og rettigheter til forvaltning og markedsføring av slike fond i UK, EU og Norge (Island og Liechtenstein) vil opphøre. UK vil bli ansett som et tredjeland, og fondsforvaltere må derfor sørge for nødvendige tillatelser i de landene der fondet er registrert, markedsføres og/eller forvaltes. Ovennevnte overgangsordninger vil imidlertid gjelde for markedsføring og forvaltning av fond i UK.

Les våre siste artikler om finansiering

 • Finansiering, Korona, Selskapsrett, Finansregulatorisk

  2020

  Pris i pliktig tilbud - midlertidig forskrift

  Finansdepartementet har vedtatt midlertidige regler om fastsettelse av tilbudsprisen hvor tilbudsplikt utløses i forbindelse med tilførsel av egenkapital til et selskap i alvorlige finansielle vanskeligheter.

 • Restrukturering og konkurs, Finansiering, Korona

  2020

  Midlertidig lov om rekonstruksjon av virksomheter

  Regjeringen ved Justis- og beredskapsdepartementet foreslo den 15. april 2020 å endre reglene for gjeldsforhandlinger for å hjelpe ellers levedyktige bedrifter gjennom koronakrisen. Endringene foreslås inntatt i en egen midlertidig lov om rekonstruksjonsforhandlinger. Vi vil i dette nyhetsbrevet kort redegjøre for hovedinnholdet i denne midlertidige loven.

 • Finansiering, Korona

  2020

  Nærmere regler om statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter

  Finansdepartementet fastsatte i dag, 27. mars, forskrift til lov om statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter. Loven inneholdt som vi har påpekt en rekke uklarheter. Derfor er det gledelig å se at disse uklarhetene stort sett er avklart gjennom forskriften.