COVID-19: Skatteendringer

Regjeringen har lagt frem forslag til tiltak knyttet til skatter og avgifter for å bedre likviditetssituasjonen til næringslivet i forbindelse med Corona-viruset. Flere tiltak er varslet.

Det gis mulighet til å tilbakeføre inntil MNOK 30 i underskudd mot overskudd fra tidligere år. Ordningen ligner på ordningen som ble innført i forbindelse med finanskrisen i 2008, men som da knapt ble benyttet. Ved at ordningen begrenses til skattepliktig overskudd i 2018 og 2019, tilgodeser den selskaper som er egnet til å gå med overskudd, men som nå rammes på grunn av Corona-viruset. Fradraget gis automatisk, uten at det må kreves av skattyter. Eventuelt underskudd som overstiger beløpsgrensen, vil kunne fremføres til fradrag i senere inntektsår på vanlig måte. Det er etterskuddspliktige selskaper og innretninger som vil nyte godt av ordningen, det vil si aksjeselskap og lignende selskap. Personlige næringsdrivende omfattes ikke.

Det gis også mulighet for å søke om utsettelse av betaling av formuesskatt for bedriftseiere som eier virksomheter som går med underskudd. Dette er for å unngå at disse må betale utbytte til eierne for å dekke formuesskatten. Første del av denne skatten forfaller i utgangspunktet 15. mai 2020. Siden dette er en søknadsordning, må det godtgjøres at det er sannsynlig at virksomheten vil drive med underskudd i 2020. Utsettelsen vil foreløpig kun være i ett år.

Forskuddsskatten for selvstendige næringsdrivende forfaller den 15. mars 2020, men det gis nå utsettelse med betaling av forskuddsskatt til 1. mai. Dette gir en umiddelbar positiv likviditetseffekt for næringsdrivende.

Flypassasjeravgiften blir midlertidige opphevet fra 1. januar 2020 til 31. oktober 2020. Allerede innbetalt avgift for 2020 vil bli tilbakebetalt.

Vi forventer at Regjeringen også ser på ytterligere konkrete tiltak som gir større likviditetseffekt. Det er varslet at dette arbeidet allerede er påbegynt, og blant annet vurderes det utsettelse med betaling av arbeidsgiveravgift. Tiltakene som forslås vil muligens måtte godkjennes av ESA eller EU-kommisjonen, noe vi forventer vil skje raskt.