Dagpenger gir rett til feriepenger i 2021

Søndag 7. februar 2021 ble det klart at et flertall på Stortinget vil la de som har vært permitterte eller arbeidsledige under koronapandemien i 2020 og 2021 motta feriepenger basert på mottatte dagpenger.

Arbeidstakere opptjener normalt feriepenger gjennom arbeid utført det foregående året. Man vil derimot som utgangspunkt ikke opparbeide seg en slik rett til feriepenger så lenge man mottar dagpenger. Dette innebærer at arbeidstakere som ble permittert i 2020 egentlig skulle hatt et redusert opptjeningsgrunnlag for feriepenger utbetalt i 2021.

Nå har et flertall på Stortinget gått inn for å endre ordningen, etter det ble klart at det var bred enighet om å sikre at også permitterte og arbeidsledige mottar feriepenger. Arbeids- og sosialkomiteen avga sin innstilling med forslag til vedtak på et møte avholdt torsdag 11. februar 2021, og det antas at Stortinget formelt vil vedta endringen innen kort tid. 

I praksis innebærer forslaget at permitterte arbeidstakere vil få utbetalt 10,2 prosent av det de har mottatt i dagpenger det foregående året.

I begrunnelsen for endringen ble det lagt særlig vekt på at arbeidsmarkedet fremdeles er kraftig påvirket av Covid-19. Tiltaket er på denne bakgrunn kun ment som en midlertidig ordning, og det vil trolig bli avviklet når de negative effektene av pandemien avtar.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2021

  Tilbakebetalingskrav i arbeidslivet

  I et arbeidsforhold kan det oppstå ulike situasjoner som gjør at spørsmål om tilbakebetaling oppstår, eksempelvis der arbeidsgiver feilaktig har utbetalt en for høy sum til arbeidstaker. Dette kan være tilfellet for lønn, eller for andre summer arbeidstaker skal få utbetalt, som kost- eller reisegodtgjørelse, refusjoner for utlegg mv. Hvilke regler gjør seg gjeldende når slike uriktige utbetalinger er foretatt? Kan arbeidsgiver kreve at en arbeidstaker tilbakefører den delen av beløpet som skyldes en feil, eller kan arbeidsgiver selv trekke den ansatte i kommende lønnsutbetalinger?

 • Arbeidsrett

  2021

  Arbeidstakers informasjons- og opplysningsplikt

  I arbeidsforhold gjelder en ulovfestet lojalitetsplikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Denne lojalitetsplikten innebærer blant annet at arbeidstaker kan ha opplysnings- og informasjonsplikt overfor arbeidsgiver om forhold av betydning for arbeidsforholdet.

 • Arbeidsrett

  2021

  Ny høyesterettsdom om arbeidssøkers opplysningsplikt

  En arbeidssøker har i utgangspunktet ingen lovfestet opplysningsplikt overfor potensiell arbeidsgiver. Innenfor enkelte områder er det imidlertid lovfestet begrensninger for hva arbeidsgiver kan innhente opplysninger om, og praktiske eksempler på dette er spørsmål om graviditet og livssyn, som vil være forbudt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 30. Utover dette er det liten veiledning i regelverket tilknyttet hva en arbeidssøker har plikt til å opplyse om, og reglene for dette er derfor langt på vei etablert i praksis.