Dagpenger gir rett til feriepenger i 2021

Søndag 7. februar 2021 ble det klart at et flertall på Stortinget vil la de som har vært permitterte eller arbeidsledige under koronapandemien i 2020 og 2021 motta feriepenger basert på mottatte dagpenger.

Arbeidstakere opptjener normalt feriepenger gjennom arbeid utført det foregående året. Man vil derimot som utgangspunkt ikke opparbeide seg en slik rett til feriepenger så lenge man mottar dagpenger. Dette innebærer at arbeidstakere som ble permittert i 2020 egentlig skulle hatt et redusert opptjeningsgrunnlag for feriepenger utbetalt i 2021.

Nå har et flertall på Stortinget gått inn for å endre ordningen, etter det ble klart at det var bred enighet om å sikre at også permitterte og arbeidsledige mottar feriepenger. Arbeids- og sosialkomiteen avga sin innstilling med forslag til vedtak på et møte avholdt torsdag 11. februar 2021, og det antas at Stortinget formelt vil vedta endringen innen kort tid. 

I praksis innebærer forslaget at permitterte arbeidstakere vil få utbetalt 10,2 prosent av det de har mottatt i dagpenger det foregående året.

I begrunnelsen for endringen ble det lagt særlig vekt på at arbeidsmarkedet fremdeles er kraftig påvirket av Covid-19. Tiltaket er på denne bakgrunn kun ment som en midlertidig ordning, og det vil trolig bli avviklet når de negative effektene av pandemien avtar.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2022

  Lovendringer arbeidsgivere bør være oppmerksomme på fra i dag

  Innstramning i adgangen til midlertidige ansettelser, endringer i pensjonsregelverket, nye regler for hjemmekontor, kollektivsøksmålsrett og åpenhetsloven er noen av stikkordene for de lovendringene som trer i kraft i dag, 1. juli 2022.

 • Arbeidsrett

  2022

  Lovforslag om skjerping av innleiereglene og styrking av retten til heltid

  Fredag 17. juni la Regjeringen fram to lovforslag om henholdsvis innstramming av reglene om innleie og styrking av ansattes rett til heltidsstilling. Lovforslagene følger opp Hurdalsplattformen hvor Regjeringen varslet at de ville begrense bemanningsbransjen omfang og rolle og sikre at hele og faste stillinger er hovedregelen i norsk arbeidsliv.

 • Arbeidsrett

  2022

  Arbeidstakers rett til bonus ved foreldrepermisjoner

  Arbeidsgiver ønsker ofte å skape gode incentiv- eller bonusordninger for sine ansatte som belønner god innsats og virksomhetens gode resultater. Enkelte slike ordninger inneholder imidlertid bestemmelser eller vilkår som kan være i strid med diskrimineringsvernet i forbindelse med de ansattes fravær.