Dagpenger gir rett til feriepenger i 2021

Søndag 7. februar 2021 ble det klart at et flertall på Stortinget vil la de som har vært permitterte eller arbeidsledige under koronapandemien i 2020 og 2021 motta feriepenger basert på mottatte dagpenger.

Arbeidstakere opptjener normalt feriepenger gjennom arbeid utført det foregående året. Man vil derimot som utgangspunkt ikke opparbeide seg en slik rett til feriepenger så lenge man mottar dagpenger. Dette innebærer at arbeidstakere som ble permittert i 2020 egentlig skulle hatt et redusert opptjeningsgrunnlag for feriepenger utbetalt i 2021.

Nå har et flertall på Stortinget gått inn for å endre ordningen, etter det ble klart at det var bred enighet om å sikre at også permitterte og arbeidsledige mottar feriepenger. Arbeids- og sosialkomiteen avga sin innstilling med forslag til vedtak på et møte avholdt torsdag 11. februar 2021, og det antas at Stortinget formelt vil vedta endringen innen kort tid. 

I praksis innebærer forslaget at permitterte arbeidstakere vil få utbetalt 10,2 prosent av det de har mottatt i dagpenger det foregående året.

I begrunnelsen for endringen ble det lagt særlig vekt på at arbeidsmarkedet fremdeles er kraftig påvirket av Covid-19. Tiltaket er på denne bakgrunn kun ment som en midlertidig ordning, og det vil trolig bli avviklet når de negative effektene av pandemien avtar.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2021

  Om midlertidige ansettelser på generelt grunnlag

  I krigshistorien er det mange eksempler på slag som bølger frem og tilbake og hvor man bytter på å holde en by eller bare en haug. Også i politikken er det eksempler på at ting endres frem og tilbake, se bare på skattepolitikken og plassering av lokalsykehus. Det er også tilfelle for den del av politikken som handler om arbeidsrett.

 • Arbeidsrett

  2021

  Daglig leders stillingsvern

  Denne uken kunne vi se overskrifter i mediene om at "Jacob Schram sparkes fra Norwegian og må gå på dagen". Slike overskrifter ser vi regelmessig, og de virker gjerne dramatiske. Hvilket stillingsvern har egentlig daglig leder i norsk rett?

 • Arbeidsrett

  2021

  Kan ansatte få fri fra jobben for å delta i politisk arbeid?

  Arbeidstakere kan ved siden av jobben være folkevalgte representanter til verv i bystyre, kommunestyre eller lignende. Arbeidstakere kan også ønske å bidra til valgkampen, eksempelvis ved å delta i møter, stå på stand eller utføre annet arbeid i politiske partiorganisasjoner. Dersom ansattes fravær er uproblematisk, står arbeidsgiver i utgangspunktet fritt til å innvilge fri – forutsatt at avgjørelser fattes innenfor rammen av saklighetskravet for styringsrettsbeslutninger. Fravær kan imidlertid medføre ulemper for arbeidsgiver, eksempelvis fordi det forårsaker utfordringer med bemanning.