Dagpenger gir rett til feriepenger i 2021

Søndag 7. februar 2021 ble det klart at et flertall på Stortinget vil la de som har vært permitterte eller arbeidsledige under koronapandemien i 2020 og 2021 motta feriepenger basert på mottatte dagpenger.

Arbeidstakere opptjener normalt feriepenger gjennom arbeid utført det foregående året. Man vil derimot som utgangspunkt ikke opparbeide seg en slik rett til feriepenger så lenge man mottar dagpenger. Dette innebærer at arbeidstakere som ble permittert i 2020 egentlig skulle hatt et redusert opptjeningsgrunnlag for feriepenger utbetalt i 2021.

Nå har et flertall på Stortinget gått inn for å endre ordningen, etter det ble klart at det var bred enighet om å sikre at også permitterte og arbeidsledige mottar feriepenger. Arbeids- og sosialkomiteen avga sin innstilling med forslag til vedtak på et møte avholdt torsdag 11. februar 2021, og det antas at Stortinget formelt vil vedta endringen innen kort tid. 

I praksis innebærer forslaget at permitterte arbeidstakere vil få utbetalt 10,2 prosent av det de har mottatt i dagpenger det foregående året.

I begrunnelsen for endringen ble det lagt særlig vekt på at arbeidsmarkedet fremdeles er kraftig påvirket av Covid-19. Tiltaket er på denne bakgrunn kun ment som en midlertidig ordning, og det vil trolig bli avviklet når de negative effektene av pandemien avtar.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2021

  Kan arbeidsgiver kreve at de ansatte vaksineres?

  Vaksineringen mot koronaviruset er i gang, og helseminister Bent Høie har uttalt at det er en målsetting at den voksne befolkningen skal være vaksinert innen sommeren. Samtidig viser undersøkelser at mange nordmenn er skeptiske til å skulle ta vaksinen. Dette reiser flere juridiske spørsmål som arbeidsgivere rundt om i landet kan bli nødt til å ta stilling til utover våren. Kan arbeidsgiver i noen tilfeller kreve at ansatte vaksineres? Hvilke andre tiltak kan eventuelt iverksettes, der ansatte motsetter seg vaksinering?

 • Arbeidsrett

  2021

  Redegjørelsesplikten

  Etter likestillings- og diskrimineringsloven har alle arbeidsgivere uavhengig av størrelse en plikt til å aktivt fremme likestilling i virksomheten. For alle offentlige virksomheter og private virksomheter med mer enn 50 ansatte, gjelder også en konkretisert plikt til å redegjøre offentlig for sitt aktive likestillingsarbeid. Plikten gjelder også private virksomheter som jevnlig har mellom 20 og 50 ansatte, når en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det.

 • Arbeidsrett

  2021

  Dagpenger gir rett til feriepenger i 2021

  Søndag 7. februar 2021 ble det klart at et flertall på Stortinget vil la de som har vært permitterte eller arbeidsledige under koronapandemien i 2020 og 2021 motta feriepenger basert på mottatte dagpenger.