Digitale rettssaker

Som følge av Covid-19 har virtuelle høringer av tvister blitt en del av hverdagen. Flere av våre advokater innenfor fagområdet Shipping Offshore har derfor deltatt i digitale rettshøringer den siste tiden.

Arbeidet med tvistesaker foregår i stor grad digitalt allerede, men rettsmøter via videokonferanseløsninger er nytt.

Høyesterett som videokonferanse

Vår partner Herman Steen prosederte i Norges Høyesterett nylig en sak på vegne av Assuranceforeningen Gard og Stolt Tankers BV i forbindelse med kollisjonen mellom "Stolt Commitment" og "Thorco Cloud" i Singapore-stredet i 2015 digitalt. Han mener at Høyesterett egner seg godt for videokonferanse.

- Innlegg fra advokatene på hver side blir gitt etter faste tidsrammer og uten avbrytelser annet enn spørsmål fra dommerne, og det gjør at videokonferanse egner seg godt i prosedyre for Høyesterett. Men det er klart at man mister noe når man ikke har den umiddelbare og direkte kontakten med dommerne og de andre advokatene. Kroppsspråk og signaler fra dommerne er ikke like lett å lese. Samtidig gjør streaming via internett det enkelt for parter, publikum og andre å følge forhandlingene uten å være fysisk i rettslokalet, sier Herman.

Herman fortsetter: - Domstolene i Norge har lenge vært langt fremme når det gjelder digital saksforberedelse og bruk av digitale faktiske og juridiske utdrag, noe som er tidsbesparende, effektivt og hensiktsmessig for både domstolene, advokatene og partene. Det som særlig er nytt etter Covid-19, er at rettsmøter avholdes via videokonferanse.

Digital ankeforhandling

Senioradvokat Nina M. Hanevold-Sandvik og advokatfullmektig Aleksander F. Taule deltok i en digital ankeforhandling i lagmannsretten i slutten av mai og fulgte den såkalte "Høyesterettsmodellen".

- Det betyr at partene har et hovedinnlegg hvor både faktum og juss presenteres samtidig. Slike saker er nok bedre egnet for digitale hovedforhandlinger enn de sakene hvor man også skal ha parts- og vitneforklaringer, sier Aleksander.

Videre forklarer han at digitale hovedforhandlinger foregår tilnærmet likt som om de hadde blitt gjennomført fysisk:

- Hovedforhandlingen følger systemet etter tvisteloven, innledningsforedrag, parts- og vitneforklaringer og prosedyre. Rent praktisk gjennomføres det ved at dommer(ne) enten sitter i rettssalen eller på kontoret med webkamera og partene sitter på hvert sitt kontor med webkamera, og så logger alle sammen inn på et digitalt møterom som også er åpent for tilhørere.

Aleksander fortsetter: - Prosessen var, som ellers i retten, veldig ryddig. Selv om det føles likt, mister man jo den menneskelige kontakten og derfor tenker jeg at det må være vanskelig å foreta parts- og vitneavhør digitalt (et utfordrende vitne kan jo i verste fall skylde på dårlig dekning).

Digitale løsninger som unntaket

Restriksjonene vi har fått oppleve som følge av Covid-19 har utviklet nye digitale løsninger, men det har også gjort oss enda mer bevisste på hvilke løsninger som finnes og hvor godt disse faktisk fungerer. Aleksander håper digitale hovedforhandlinger fremover forblir unntaket, og ikke hovedregelen.

- Det har både fordeler og ulemper. Videokonferanser er både mer tids- og kostnadseffektivt, og hvis klienten kommer langveis fra, har det også klimafordeler. På den annen side mister man litt av den kontakten med klienten man får ved fysiske møter, det gjør med andre ord relasjonsbyggingen vanskeligere.

Les våre siste artikler om prosedyre

 • Finansregulatorisk, Compliance og krisehåndtering, Fiskeri og havbruk, Prosedyre

  2021

  Administrative sanksjoner – objektivt sanksjonsansvar i strid med EMK?

  Det finnes en rekke bestemmelser i den offentligrettslige lovgivningen som gir forvaltningen myndighet til å ilegge ulike former for administrative sanksjoner, typisk overtredelsesgebyr. I dette nyhetsbrevet ser vi nærmere på hvilket skyldkrav som er nødvendig og hva man som foretak bør være klar over dersom man kommer i en situasjon der foretaket risikerer å bli ilagt slike sanksjoner. Temaet har høy aktualitet, dels fordi forvaltningen har stadig flere hjemler til å ilegge administrative sanksjoner, og dels fordi Høyesterett nylig har avsagt en dom som kan innebære at dagens forvaltningspraksis er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

 • Prosedyre

  2020

  Jørgen Vangsnes: Ny partner i Oslo

  Tidligere i år ble Jørgen Vangsnes utnevnt til ny partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Med omfattende erfaring og kompetanse innen prosedyre og tvisteløsning blir Jørgen et solid tilskudd til firmaets sterke prosedyreteam.

 • Prosedyre

  2020

  Digitale rettssaker

  Som følge av Covid-19 har virtuelle høringer av tvister blitt en del av hverdagen. Flere av våre advokater innenfor fagområdet Shipping Offshore har derfor deltatt i digitale rettshøringer den siste tiden.