Elektrifisering av norsk sokkel – hva innebærer det?

Denne uken har Menon Economics, BKK og Wikborg Rein avholdt fullsatte frokostseminarer om elektrifisering av norsk sokkel i både Stavanger og Bergen. Nå er de klare for enda et seminar i Oslo den 25. februar.

Norsk oljebransje har satt svært ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp fra produksjon av olje og gass på norsk sokkel, og elektrifisering vil bli et sentralt virkemiddel. Derfor er det interessant å se nærmere på hvilke konsekvenser slike elektrifiseringsprosjekter vil ha, både rettslig og økonomisk, for rettighetshavere, leverandører, fornybarbransjen og investorer, sier Cathrine Hetland, partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor.

Hetland er tilknyttet firmaets fagområde for olje, gass og fornybar energi. Sammen med kollegaer fra både Oslo og Bergen diskuterer hun rettslige implikasjoner av elektrifiseringsprosjekter, og mulige barrierer som norske virksomheter står overfor på seminarene. 

Equinor lanserte nylig ambisjoner om å redusere de samlede klimagassutslippene fra sine egenopererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040, og nær null utslipp i 2050. Målet for 2030 vil alene kreve samlede investeringer på rundt 50 milliarder kroner.

– Det positive med elektrifisering er at det gir raske og store kutt i klimagassutslipp, men samtidig kan man støte på juridiske spørsmål som man må ta hensyn til i forbindelse med strukturering og finansiering, og dette er det behov for å kartlegge. For eksempel, finnes det noen begrensninger i hvem som kan bygge og drive de ulike elektrifiseringsprosjektene? sier Hetland. 

Penger og politikk

I tillegg til å se på det juridiske rammeverket vil også økonomiske drivere bak elektrifisering ved havvind og kraft fra land diskuteres. Rett før jul utga Menon Economics rapporten "fra elektrifisering til eksporteventyr" på oppdrag fra Energi Norge, og rådgivere fra Menon Economics deltar for å belyse tematikken fra et samfunns- og bedriftsøkonomisk perspektiv.

Blant foredragsholderne finner vi også sentrale aktører innen kraftsektoren, inkludert prosjektleder for innovasjon i BKK, Eyvind Bohne-Kjersem, som blant annet vil snakke om milliardplanen for landstrøm i Nordsjøen som selskapet inngikk med CapeOmega rett før nyttår.

– Seminaret vil også gå inn på ulike policy-temaer som vil prege debatten fremover, for eksempel hvilke kompensasjonsordninger vi kan forvente å få. Dette er et viktig og relevant seminar for aktører fra både energiselskaper, leverandørbedrifter, lovgivere og banker, forteller Tormod Ludvik Nilsen, partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder for firmaets energiavdeling.

I Oslo vil seminaret avholdes 25. februar fra kl. 09.00 til 10.30. Frokost serveres fra kl. 08.30, og påmelding er gratis.