Endringer i aksjelovgivningen og annen foretakslovgivning

Fysisk og elektronisk generalforsamling og styremøte likestilles. Skriftlig forhåndsstemming krever fortsatt grunnlag i vedtektene.

Fra 1. juni likestilles fysiske og digitale møter (generalforsamling, styremøter og bedriftsforsamlingsmøter) i aksjelovgivningen. Styret bestemmer om ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal avholdes som fysisk eller elektronisk møte. Styret må velge en møteform som gir en forsvarlig gjennomføring av generalforsamlingen.

Styret er også ansvarlig for at lovfestede krav til generalforsamling er oppfylt. Her er styrets plikt til å sørge for grunnleggende aksjonærrettigheter, som plikten til å delta, avgi stemme og kreve opplysninger fra selskapsledelsen, sentral. Det er også plikten til å sørge for at selskapet sikrer at aksjonærenes deltakelse og stemmegivning i generalforsamlingen kan kontrolleres på betryggende måte, og at det benyttes en betryggende metode for å bekrefte avsenderen av elektroniske forhåndsstemmer.

Styrets frihet til å bestemme møteform kan begrenses eller reguleres nærmere i selskapets vedtekter, for eksempel slik at ordinær generalforsamling alltid skal gjennomføres som fysisk møte, at visse saker alltid eller aldri skal behandles i fysisk møte, osv.

Aksjeeiernes rett til å delta elektronisk i generalforsamlinger som avholdes som fysisk møte, videreføres som aksjelovens hovedregel og innføres som allmennaksjelovens hovedregel. Styret må ha "saklig grunn" for å nekte slik deltakelse. Terskelen for saklig grunn er ifølge lovforarbeidene høy, og det fremheves at bekvemmelighetshensyn sett fra selskapets eller majoritetsaksjeeiernes side ikke vil være saklig grunn.

Ved elektronisk stemmegivning på generalforsamling, har aksjelovene fått en ny regel som pålegger selskapet å bekrefte mottak av stemmen.

Sirkulasjon av dokumenter anses ikke som møte i aksjelovgivningens forstand. Skriftlig generalforsamlingsbehandling kan i aksjeselskaper fortsatt skje etter reglene om forenklet generalforsamling. Nytt fra 1. juni er at revisor bare skal gis mulighet til å uttale seg om saker som behandles etter reglene om forenklet generalforsamling dersom saken er av en slik art at det må anses som nødvendig. Revisor har ikke lenger rett til å kreve møtebehandling av saken.

For styremøter gjelder at styreleder, for saker som behandles i møte, bestemmer møteformen (fysisk eller elektronisk). Mer enn halvdelen av styrets medlemmer kan likevel kreve at møtet blir holdt som fysisk eller elektronisk møte.

Likestilling av fysiske og elektroniske møter er innført også i selskapsloven, samvirkeloven, stiftelsesloven.

Les våre siste artikler om selskapsrett