Endringer i løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

I forbindelse med at Oslo Børs endrer handelssystem til Optiq, vil det introduseres nye regler for utstedere på Oslo Børs sine markedsplasser. Bakgrunnen for endringene er å harmonisere og tilpasse regelverket til det som gjelder for øvrige markedsplasser i Euronext-konsernet.

I det følgende vil det inntas en oversikt over endringer i løpende forpliktelser for selskaper med aksjer tatt opp til handel på henholdsvis Euronext Growth (tidligere Merkur Market), Euronext Expand (tidligere Oslo Axess) og Oslo Børs.

Det nye regelverket vil tre i kraft fra og med 30. november 2020, forutsatt samtidig overgang til Optiq.

For Euronext Growth Oslo (tidligere Merkur Market) vil det følgende vesentlige endringer innføres:

 • Eierskap som overstiger eller faller under 50 % eller 90 % skal offentliggjøres: Det innføres en offentliggjøringsplikt av eierskap i utsteder som overstiger eller faller under 50 eller 90 prosent (av stemmer eller aksjer). Dette er en offentliggjøringsplikt som påhviler utsteder, og slik informasjon skal offentliggjøres innen fem handelsdager etter at utsteder blir kjent med endringen i eierskapet.
 • Krav om "nøkkelinformasjonsmeldinger" ved særskilte selskapshendelser: ved forslag eller beslutning om kontantutbytte, fortrinnsrettsemisjon, splitt eller spleis, samt reparasjonsemisjon i forbindelse med en rettet emisjon, skal selskapet offentliggjøre såkalte "nøkkeldatomeldinger". Dette er separate børsmeldinger med særskilte innholdskrav og som utformes basert på standardiserte skjemaer. I tillegg innføres det krav om separat børsmelding for offentliggjøring av ex-dato og evt. utbetalingsdato ved selskapshendelser som nevnt over, se link over. Dette er tilsvarende regler som gjelder for Oslo Børs og Euronext Expand.
 • Regnskapsrapportering: Kravene til innholdet av henholdsvis års- og halvårsrapport er i likhet med opptaksreglene endret for å harmonisere med Euronexts regelverk. Endringen innebærer at andre medlemsstaters regnskapsstandarder som hovedregel kan anvendes uten at Oslo Børs foretar en nærmere vurdering. Der utstederen har registrert forretningskontor i et land som ikke er en medlemsstat, må det som hovedregel i tillegg utarbeides en IFRS avstemmingstabell dersom det anvendes gjeldende nasjonal regnskapsstandard (som ikke anses som IFRS-ekvivalent) i landet der utstederen har registrert forretningskontor.
  De nåværende reglene om minimumskrav til regnskapets innhold videreføres ikke.
  Det er imidlertid fremdeles krav til konsoliderte regnskaper der Utsteder er morselskap og fristene for offentliggjøring av års- og delårsrapporter er ikke endret.
 • Finansiell kalender skal inneholde dato for ordinær generalforsamling: finansiell kalender for 2021 (som publiseres innen utgangen av 2020), må i tillegg til informasjon om datoer for regnskapsfremleggelse også inneholde dato for ordinær generalforsamling. Merk også at kategorien "finansiell kalender" i Newspoint skal benyttes.

For aksjeutstedere på samtlige markedsplasser innføres følgende endringer i de løpende forpliktelsene:

 • Nye katalogregler: Endring av selskapets eksterne revisor, herunder fratredelse, samt endringer av finansdirektør (CFO) skal offentliggjøres uavhengig av om forholdet anses for å utgjøre innsideinformasjon.
 • Fjerning av børsens krav om offentliggjøring av nærståendetransaksjoner: Kravet om at utsteder må offentliggjøre ikke uvesentlige transaksjoner med enkelte nærstående er ikke videreført. Merk at utsteder likevel fortsatt må offentliggjøre informasjon om slike transaksjoner etter reglene for offentliggjøring av innsideinformasjon der utsteder anser informasjonen for å utgjøre innsideinformasjon, samt at transaksjoner med nærstående må inntas i utsteders årsrapport etter nærmere regler. NUES anbefaling om eierstyring og selskapsledelse inneholder anbefalinger om slik informasjon.
 • Utstedere må selv publisere separat melding om ex-dato ved selskapshendelser: I motsetning til gjeldende praksis, innføres det et krav om at utstedere selv må offentliggjøre at aksjene handles eksklusiv retten det gjelder i en egen børsmelding før børsåpning (ex-dato). Ex-dato er datoen for første handelsdag hvor aksjen handles eksklusiv retten det er tale om, for eksempel utbytte, deltakelse i reparasjonsemisjon, deltakelse i fusjon/fisjon etc.

 

Ny regelverksstruktur

Dagens system med opptaksregler og løpende forpliktelser for de enkelte markedsplasser på Oslo Børs endres.

 • For Oslo Børs og Euronext Expand, som begge er regulerte markeder, gjelder felles regelbøker som innbefatter både opptaksregler og løpende forpliktelser for egenkapitalinstrumenter og gjeldsinstrumenter. Regelbok I inneholder felles regelverk for samtlige av Euronext sine regulerte markeder, mens Regelbok II inneholder særskilte regler for Oslo Børs og Euronext Expand.
 • Tilsvarende innføres egen regelbok for Euronext Growth Oslo, hvor Del I inneholder fellesregler for alle tilsvarende markedsplasser i Euronext systemet og Del II inneholder særskilte regler for Euronext Growth Oslo.
 • I tillegg utstedes Notiser som inneholder nærmere presiseringer, bekrivelser av prosedyrer og dokumentasjonskrav. Mange av bestemmelsene fra någjeldende opptaksregler flyttes til egne notiser.
 • Krav som ellers følger av lov og forskrift er i hovedsak tatt ut av regelverket.

 

For en oversikt over endringer i opptaksreglene kan du lese vårt nyhetsbrev.

Det nye regelverket for Oslo Børs og Euronext Expand kan du finner her og for Euronext Growth Oslo her.

Notiser og annen relevant informasjon er tilgjengelig her.

 

 

Les flere artikler innenfor kapitalmarkeder