Ferdigstillelse av entrepriseprosjekter under koronakrisen

Med koronautbruddet går norsk bygg- og anleggsbransje en usikker fremtid i møte. I en bransje hvor marginene allerede er pressede, er risikoen for mislighold og påfølgende konkurs hos involverte parter stor.

Den raske spredningen av viruset, kombinert med stadig flere inngripende myndighetstiltak, gjør det uvisst om entrepriseprosjekter kan ferdigstilles i tide, eller overhodet. Vi vil her kort gi noen tips for hvordan risikoen i dagens situasjon kan håndteres i entrepriseprosjekter.

Entreprisekontrakter under forhandling

I entrepriseprosjekter hvor partene fremdeles er på forhandlingsstadiet, har partene gode muligheter til å sikre prosjektenes ferdigstillelse gjennom forholdsvis enkle grep. Selv om man benytter en standardkontrakt – for eksempel kontraktene utviklet av Standard Norge – som utgangspunkt, kan man gjøre spesialtilpasninger for å ta høyde for dagens usikre situasjon. Her er noen forhold som kan være særlig aktuelle å ta opp i forhandlingene, dersom man frykter at prosjektet kan bli truet av konkurs hos én av partene eller begge:

 • Kredittid: Partene kan justere lengden på kredittiden. Der partene har en viss kontantstrøm bør det vurderes å korte ned kredittiden, for å sikre prosjektenes likviditet.
 • Dagmulktsfrister og -sanksjoner: Dagmulkt kan innebære en kraftig likviditetsbelastning. Partene bør derfor vurdere hensiktsmessigheten av å opprettholde et uendret dagmulktsregime. Det bør også vurderes om man skal legge inn noe ekstra slakk i fremdriftsplanene, slik at man tar høyde for den fremdriftsrisikoen denne ekstraordinære situasjonen medfører.
 • Garantiforpliktelser: Garantiforpliktelsene i avtalen bør vurderes, og om mulig økes, både i dekningsomfang og i varighet. Dersom partene er organisert i konsern, med antatt solide morselskaper, kan morselskapsgarantier være et fornuftig supplement til alminnelige sikkerhetsstillelser.
 • Rett til å holde tilbake betalinger: I prosjekter hvor det er lagt opp til løpende betalinger etter hvert som prosjektet skrider frem, bør partene vurdere om det skal legges inn klausuler som gir rett til å holde slike betalinger tilbake i force majeure-tilfeller, som utbruddet av koronaviruset vi nå står overfor. En slik tilbakeholdsrett kan medvirke til å holde prosjektet likvid.
 • Sikre intervensjonsadgang: Partene bør vurdere særlige bestemmelser om intervensjonsadgang, som gir motparten rett til å kontrahere ny leverandør i tilfelle mislighold.
 • Sikre dekningsleveranser: Partene bør vurdere mulighetene for å sørge for alternative dekningsmuligheter for det tilfelle at kritiske leveranser skulle utebli.
 • Sikre tilgang til prosjektdokumentasjon: Partene bør sikre seg tilgang til prosjektdokumentasjonen, enten ved elektronisk pålogging til en database hvor dokumentasjonen er lagret, eller ved at kopier av dette overleveres til partene ved jevne mellomrom. Byggherren bør sørge for å eie prosjekthotellet/webhotellet.

Pågående bygg- og anleggsprosjekter

For prosjekter som allerede er i gang vil det være vanskeligere å ta grep for å sikre at prosjektet ferdigstilles i tide. Generell avtalerevisjon for å for eksempel fange opp forhold som nevnt over vil normalt være utelukket, da partene neppe vil være interessert i å svekke egen kontraktsposisjon. Enkelte grep kan likevel tas:

 • Fremdriftsplan: Partene bør nøye vurdere fremdriftsplanen og se om det er leveringer som kan fremskyndes, eller skyves på. Dersom partene ser at et ledd i leverandørkjeden står i fare for å vesentlig misligholde, bør heving vurderes (forutsatt at vilkårene for dette er oppfylt), med påfølgende kontrahering av alternativ leverandør/bemanning, ref. under.
 • Alternativ leverandør/bemanning: Partene bør undersøke hvorvidt alternativ bemanning kan skaffes og hvor raskt dette eventuelt kan være på plass. Dette gjelder særlig for de såkalt kritiske leveransene på prosjektet, hvor en back up-plan anbefales.
 • Sikre tilgang til prosjektdokumentasjon: Dette er viktig også i pågående prosjekter.
 • Merking av utstyr: Utstyr på byggeplass bør tydelig merkes, og separeres fra hverandre slik at driftskritisk utstyr ikke går tapt hvor for eksempel en av de involverte partene har måttet avbryte sin leveranse. Dersom man har tilgang på containere, lagerrom, eller liknende, bør dette benyttes for separeringen av utstyr.

Konkurs

I det lange perspektivet er det ikke utenkelig at enkelte entreprenører vil gå konkurs som følge av de økonomiske ringvirkningene av koronaviruset. Dersom konkurs inntreffer hos en eller flere av de involverte partene før prosjektet er ferdigstilt, oppstår det nye problemstillinger som partene må ta stilling til. Dette gjelder særlig spørsmål knyttet til eiendomsrett og hevingsrett, som på hver sin måte vil kunne påvirke prosjektenes fremdrift.

Ved konkurs inntrer et såkalt generalbeslag i konkursskyldnerens eiendeler, jf. dekningsloven § 2-2. Dette betyr at konkursskyldneren fratas råderetten over eiendelene, og at det kun er den oppnevnte bostyreren som kan disponere over disse.

Ved konkurs i entrepriseforhold oppstår det ikke sjelden diskusjon mellom bostyrer og byggherre/underentreprenører om hvem som har eiendomsretten til driftstilbehør og varelager på byggeplass. I henhold til NS 8405 punkt 40.1 og 8407 punkt 48.1 går eiendomsretten til kontraktsarbeider over etter hvert som arbeidet utføres. Tilsvarende gjelder for materialer tilført byggeplass, hvor eiendomsretten går over når de er levert på byggeplass. Her gjelder det tilleggsvilkår at byggherren må ha betalt for materialene. Disse eiendomsforholdene kommer imidlertid ikke nødvendigvis til uttrykk utad. Det er derfor viktig at partene tydelig merker og separerer egne eiendeler (for eksempel ved å låse utstyret inn i en container), og sparer på dokumentasjon som viser betaling. Dette gjør at bostyrer ikke feilaktig beslaglegger utstyr, mv. som tilhører andre, og som dermed vil forsinke eller vanskeliggjøre ferdigstillelsen av prosjektet.

Prosjektdokumentasjon som den konkursrammede parten er i besittelse av kan reise særlige problemstillinger. Avhengig av dokumentasjonens format og hvor den er lagret, kan konkursboet anføre at den er del av konkursskyldnerens driftstilbehør eller varelager, jf. panteloven § 3-4 og § 3-11, og at det inngår i konkursbeslaget. Diskusjoner knyttet til slik dokumentasjon er erfaringsmessig tidkrevende, og leder ikke sjelden til rettslige tvister. For å sikre seg tilgang til denne dokumentasjonen, er det viktig at eiendomsretten til dette er tydelig regulert i den aktuelle avtalen, samt at partene er ajour med betalinger for slik dokumentasjon.

Standardkontraktene gir partene hevingsrett ved konkurs (NS 8405 punkt 39.1 og NS 8407 punkt 46.1). Etter at konkurs har blitt åpnet, vil imidlertid disse hevingsbestemmelsene kollidere med konkursboets rett til å tre inn i konkursskyldnerens løpende avtaler etter dekningsloven § 7-3. Dette betyr at hvis konkursboet velger å tre inn i den aktuelle entrepriseavtalen, så vil øvrige parter i utgangspunktet være bundet, og de må dermed foreta levering i henhold til avtalen, til tross for hevningen, jf. dekningsloven § 7-4.

Hevingsretten som følge av annet avtaleregulert mislighold enn konkurs og underliggende insolvens, vil være i behold til tross for konkursåpningen. Dekningsloven § 7-4 hindrer således ikke enhver heving etter konkurs, kun den som begrunnes i konkursåpningen. Dette betyr at øvrige parter fremdeles kan påberope seg hevingsbestemmelsene forutsatt at hevingen begrunnes i for eksempel at leveransen er mangelfull, og dette utgjør et vesentlig mislighold.

Vi understreker at inntreden i entrepriseavtaler er noe upraktisk ettersom konkursboet ved inntreden må dokumentere at det vil oppfylle kravene avtalen stiller til økonomi, mannskap, maskinpark, kompetanse, garantiansvar, mv., i tillegg til at det må stille sikkerhet for oppfyllelsen, jf. dekningsloven § 7-5. Dette er årsaken til at konkursboene som regel raskt meddeler at de ikke vil tre inn i entrepriseavtalen.
________

Som det ovenstående viser, reiser utbruddet av koronaviruset en rekke problemstillinger for entrepriseprosjektene enten de er på forhandlingsstadiet eller allerede er i gang. Usikkerheten markedet er preget av medfører at alle involverte parter bør spille med åpne kort, og på lag, for å sikre prosjektenes ferdigstillelse.
________

Wikborg Rein kan bistå med å løse problemstillingene dette nyhetsbrevet reiser, og yter bistand på alle stadiene i et entrepriseprosjekt, også etter at insolvens/konkurs har inntrådt.

 • Mergers and Acquisitions, Skatterett, Korona

  2020

  Governmental support in the coronavirus situation

  The following gives an overview over the most relevant temporary measures put in place by the Norwegian government to mitigate the effects of the ongoing Covid19 situation with respect to the Norwegian industry and commerce. This article is last updated 20 March 2020 12:00 (CET). Please note that changes to the below-outlined measures may be made quickly, and that new measures are continuously being evaluated and put into force.

 • Kontraktsrett og entreprise, Korona

  2020

  Koronaviruset: En force majeure-begivenhet i Bygg- og anleggsbransjen?

  11. mars erklærte WHO at utbruddet av koronaviruset klassifiseres som en pandemi. Som følge av den raske spredningen av viruset og stadig mer inngripende myndighetstiltak, vil trolig byggherrer og entreprenører møte utfordringer med å oppfylle sine kontraktsforpliktelser i både pågående og planlagte prosjekter.

 • Finansregulatorisk, Korona

  2020

  COVID-19: Skatteendringer

  Regjeringen har lagt frem forslag til tiltak knyttet til skatter og avgifter for å bedre likviditetssituasjonen til næringslivet i forbindelse med Corona-viruset. Flere tiltak er varslet.

 • Arbeidsrett, Korona

  2020

  Koronaviruset: Arbeidsrettslige problemstillinger

  Oppdatert 15. april 2020. Her har vi samlet våre vurderinger av noen av de mest praktiske problemstillingene arbeidsgivere bør være oppmerksomme på i situasjonen relatert til koronaviruset.

 • Arbeidsrett, Korona

  2020

  Permittering: Dette må du vite

  Permittering er en ordning der arbeidstakers arbeidsplikt faller helt eller delvis bort, med tilsvarende fritak i arbeidsgivers lønnsplikt. Arbeidstakeren er fremdeles ansatt ettersom permittering er en midlertidig ordning.

 • Næringseiendom, Korona

  2020

  Ukens tips: Rekvisisjon av eiendom som følge av koronaviruset

  Hvilken betydning kan dette ha for eiendomsbesittere og brukere av fast eiendom i Norge?

 • Personvern, Korona, Teknologi og digitalisering

  2020

  COVID-19 and Data Protection

  The Norwegian and three other European data protection supervisory authorities on employers' collection and disclosure of employee data.

 • Selskapsrett, Finansregulatorisk, Kapitalmarkeder, Korona

  2020

  Koronaviruset: Rettslig betydning for selskapene og finansmarkedet

  Hvilken fleksibilitet har aksje- og allmennaksjeselskaper ved avholdelse av styremøter, generalforsamling og utdeling av utbytte? Hvordan virker de endrede økonomiske betingelsene inn på årsregnskapet for 2019? Hvilke tiltak iverksetter myndighetene for å sikre likviditet og fortsatt utlån fra bankene? Koronaviruset utfordrer selskapene, og gir opphav til ulike spørsmål av både praktisk og rettslig karakter. Her svarer vi på utvalgte selskapsrettslige og verdipapirrettslige spørsmål.

 • Selskapsrett, Bærekraft, Kina, Kapitalmarkeder

  2023

  Kvinnedagen 2023: – Vi må kvitte oss med kjønnsstereotypier

  I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen har vi tatt en prat med våre advokater Hedvig Bugge Reiersen, Tonje Hagen Geiran, Xiaomin Qu og Camilla Perona Fjeldstad.

 • Kapitalmarkeder, Selskapsrett

  2023

  Børsnotert selskap? 4 ting å vurdere før ordinær generalforsamling

  Børsnoterte selskap må publisere innkalling til generalforsamling i god tid før generalforsamlingen, og det er derfor viktig å begynne planleggingen tidlig.

 • Kapitalforvaltning, Finansregulatorisk, Mergers and Acquisitions, Selskapsrett, Fornybar energi og infrastruktur, Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll, Immaterialrett, Teknologi og digitalisering, Kapitalmarkeder

  2021

  Nye partnere i 2022

  Vi har gleden av å meddele at Snorre Nordmo, Hedvig Bugge Reiersen, Lars Erik Lien, Charlie Pope og Lars Erik Steinkjer er utnevnt til partnere i Wikborg Rein fra 1. januar 2022.

 • Selskapsrett, Kapitalmarkeder

  2021

  Endringer i den norske corporate governance-anbefalingen

  Den 14. oktober 2021 lanserte Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) en ny versjon av Norsk anbefaling om Eierstyring og Selskapsledelse (Anbefalingen). Endringene gjelder anbefalinger om bærekraftsmål, sammensetning av valgkomiteen, avtaler med tilknyttede parter og kompensasjon til selskapets ledelse.

 • Selskapsrett, Kapitalmarkeder, M&A

  2021

  Endringer i aksjelovgivningen og annen foretakslovgivning

  Fysisk og elektronisk generalforsamling og styremøte likestilles. Skriftlig forhåndsstemming krever fortsatt grunnlag i vedtektene.

 • Skatterett, Fiskeri og havbruk, Selskapsrett, Shipping Offshore, Immaterialrett, Fornybar energi og infrastruktur

  2021

  Skatteendringer i revidert nasjonalbudsjett 2021

  I revidert nasjonalbudsjett for 2021 som ble fremlagt i dag, var det noen forslag til endringer i skatte- og avgiftsregelverket. Hovedforslagene var høring om ny opsjonsskatteordning samt innføring av produksjonsavgift på vindkraftverk.

 • Compliance og krisehåndtering, Finansiering, Fiskeri og havbruk, Fornybar energi, Shipping Offshore, Konkurranserett, Olje gass og fornybar energi, Selskapsrett, Kapitalforvaltning, Kapitalmarkeder

  2021

  Chambers Europe 2021

  We are pleased to announce that Wikborg Rein is consolidating our strong position in the Chambers Europe 2021 Guide launched today.

 • Finansiering, Korona, Selskapsrett, Finansregulatorisk

  2020

  Pris i pliktig tilbud - midlertidig forskrift

  Finansdepartementet har vedtatt midlertidige regler om fastsettelse av tilbudsprisen hvor tilbudsplikt utløses i forbindelse med tilførsel av egenkapital til et selskap i alvorlige finansielle vanskeligheter.

 • Selskapsrett, Kapitalmarkeder, M&A, Korona

  2020

  Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk styremøte, generalforsamling etc. i aksjelovene og øvrig foretakslovgivning

  Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte (styremøte, generalforsamling, årsmøte, selskapsmøte, etc.) i aksje- og allmennaksjeloven, selskapsloven, stiftelser, samvirkeforetaksloven og finansforetaksloven etc. trådte i kraft 26. mai.

 • Selskapsrett, Kapitalmarkeder, M&A, Korona

  2020

  Unntaksforskrift for avholdelse av styremøter, generalforsamling, etc.

  Med hjemmel i Koronaloven, er det gitt forskrifter med unntak fra aksje- og allmennaksjelovens alminnelige krav om avholdelse av fysiske styremøter og generalforsamlinger, samt fra selskapslovens, samvirkelovas og stiftelseslovens regler om selskapsmøter, årsmøter, styremøter etc. Unntaksreglene trådte i medhold av koronaloven § 4 i kraft lørdag 28. mars.

 • Selskapsrett, Finansregulatorisk, Kapitalmarkeder, Korona

  2020

  Koronaviruset: Rettslig betydning for selskapene og finansmarkedet

  Hvilken fleksibilitet har aksje- og allmennaksjeselskaper ved avholdelse av styremøter, generalforsamling og utdeling av utbytte? Hvordan virker de endrede økonomiske betingelsene inn på årsregnskapet for 2019? Hvilke tiltak iverksetter myndighetene for å sikre likviditet og fortsatt utlån fra bankene? Koronaviruset utfordrer selskapene, og gir opphav til ulike spørsmål av både praktisk og rettslig karakter. Her svarer vi på utvalgte selskapsrettslige og verdipapirrettslige spørsmål.

 • Selskapsrett

  2019

  Endringer i aksje- og allmennaksjeloven i kraft fra 1. januar 2020

  Fredag 6. desember ble det avklart at endringene i blant annet aksje- og allmennaksjeloven §§ 3-8 (om selskapets avtaler med tilknyttede parter) og 8-10 (om selskapsfinansierte aksjeerverv) i all hovedsak trer i kraft fra 1. januar 2020. Fra dette tidspunktet vil ikke lenger eiendomsselskaper være unntatt fra reglene om selskapsfinansierte aksjeerverv, og særbehandlingen av eiendomsselskaper har fått sin slutt. Regjeringen begrunner endringen i et ønske om næringsnøytrale regler.

 • Statsstøtte og EU/EØS, Finansregulatorisk, Fiskeri og havbruk, Skatterett, Selskapsrett, Offentlige anskaffelser, Konkurranserett, Handelsrett, Kontraktsrett og entreprise, Personvern, Prosedyre

  2019

  Brexit – hva skjer og konsekvenser

  Etter planen skulle Storbritannia forlate EU 29. mars, men EU aksepterte på toppmøtet 21. mars utsettelse til 22. mai, forutsatt at Storbritannia innen 29. mars godtar den utmeldingsavtalen som ligger på bordet .

 • Selskapsrett

  2018

  Endringer i Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse

  Den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse er oppdatert. Anbefalingen gjelder for alle selskaper med aksjer eller egenkapitalbevis notert på regulert marked i Norge.

 • Selskapsrett

  2018

  Unik styreutdanning i samarbeid med INSEAD

  Wikborg Rein og Scandinavian Executive Institute tilbyr i samarbeid med den internasjonalt anerkjente businessskolen INSEAD, en internasjonal styreutdanning tilpasset skandinaviske forhold og lovgivning.

 • Selskapsrett

  2017

  Forslag til nye regler om markedsmisbruk og offentliggjøringsplikter i verdipapirhandel (MAR) – utsatt gjennomføring av MiFID II

  Med Wikborg Reins partner dr. juris Filip Truyen i spissen, foreslår Verdipapirlovutvalget i NOU 2017:14 en rekke uensartede endringer av verdipapirhandellovens regler om markedsmisbruk, offentliggjøring av innsideinformasjon/utsteders løpende informasjonsplikt og primærinnsiders meldeplikt. Endringene gjennomfører markedsmisbruksforordningen (MAR). Forslaget ble lagt fram 23. juni.