Luminance – "instant" due diligence

Teknologiens inntreden i juss-verden er et hett tema i advokatbransjen – også hos våre klienter. Dette tar vi i Wikborg Rein på alvor! Vi benytter derfor digitale verktøy som effektiviserer vårt arbeid, og derved frigir tid til verdiskapende juridisk rådgivning spisset mot våre klienter og den konkrete sak. Ett av de verktøyene vi bruker i denne sammenheng, er et analyseverktøy som heter Luminance. Luminance gir en oversikt over innholdet i store mengder dokumenter på et øyeblikk, og passer derfor utmerket i due diligence-prosesser.

Tradisjonelt har due diligence-arbeidet bestått i at et team av rådgivere gjennomgår en stor mengde dokumentasjon for å avdekke potensielle risikoer ved den virksomhet som er til salgs. En slik prosess er tidkrevende og kostbar, og det har over tid oppstått et behov for å effektivisere arbeidet. Det er særlig to forhold som kan og bør forbedres, og som kan ha avgjørende betydning for om due diligence-prosessen blir god. Luminance imøtekommer disse behovene.

Det første effektiviseringspotensialet gjelder det å avdekke forhold som påvirker due diligence-prosessen eller potensielle deal-breakers tidlig. Problemet er at dokumentmengden som skal gjennomgås ofte er så omfattende eller uoversiktlig, at det tar tid å avdekke slike materielle forhold. Her kan Luminance gi et kjempefortrinn. Luminance vil for eksempel kunne fortelle oss at flere av de kontraktene som skal gjennomgås er underlagt utenlandsk rett. Når man oppdager dette tidlig i dokumentgjennomgåelsen kan man raskt vurdere behovet for å engasjere utenlandske rådgivere og derved unngå forsinkelser. Videre kan Luminance gi en oversikt over type kontrakter, standardklausuler, språk, valutaer, geografiske områder og annen informasjon som er nyttig å få et raskt oversikt over, slik at man kan starte due diligence-arbeidet der det er viktigst. Dermed kan Luminance eksempelvis også oppdage i løpet av sekunder at målselskapet driver virksomhet i et land som kjøperen, av compliance-messige årsaker, ikke kan investere i, eller change of control-klausuler i helt sentrale kontrakter. Det å oppdage slike forhold helt i begynnelsen av prosessen, er en åpenbar fordel.

Det andre effektiviseringspotensialet går på å bruke advokattimene der det virkelig er behov for det. Mye av den tiden som i dag brukes av rådgivere til å lese gjennom dokumenter, kan i noen sammenhenger gjøres like bra – eller bedre og raskere – av Luminance. Dersom for eksempel det primære formålet med en del av dokumentgjennomgåelsen er å finne uregelmessigheter i kontrakter, er dette noe Luminance kan gjøre på sekunder, istedenfor at en rådgiver må bruke timevis på samme jobb. Luminance kan blant annet avdekke uvanlig formulerte bestemmelser, fraværet av bestemmelser eller tilleggsbestemmelser, eller manglende sider i et dokument. En mer effektiv måte å arbeid på da, er å la Luminance sammenligne kontraktene, og la en advokat vurdere implikasjonene av eventuelle avvik – som er mer verdiskapende bruk av advokatens tid.

Fordi Luminance lærer kontinuerlig, vil dens plattform utvikle, tilpasse og endre seg etter hvert som programmet brukes. Det betyr at Luminance blir smartere jo mer vi benytter det. Det kan anvendes uavhengig av språk og lovvalg, men er foreløpig best egnet for gjennomgåelse av dokumenter på engelsk.  Luminance kan også håndtere norske dokumenter, men det krever per i dag en innsats av advokatene innledningsvis i prosjektet, da man må forsikre seg om at alle ord og uttrykk som kan være relevante for kontraktsgjennomgåelsen er definert. På engelske dokumenter er denne gjennomgåelsen allerede foretatt og kvalitetssikret tilstrekkelig mange ganger. Når vi har kjørt mange nok transaksjoner på norsk, vil systemet ha lært seg mangfoldet av ord og uttrykk som brukes.

Vi ser frem til å bruke Luminance mer og mer, og til å oppdage hvilke fortrinn den kan gi oss – og derved våre klienter – i transaksjonsprosesser og andre prosjekter der det er behov for gjennomgåelse av store mengder dokumentasjon.

 

Les våre siste artikler om teknologi og IT-rett

 • Teknologi og IT-rett

  2019

  Opphavsrettslig beskyttelse av algoritmer – umulig eller bare et definisjonsspørsmål?

  Rettslig vern av algoritmer har vært gjenstand for stor debatt opp gjennom årene, og med den enorme teknologiske utviklingen får temaet stadig ny aktualitet. Tilgang til gode og effektive algoritmer er blitt nærmest avgjørende for bedrifter som vil skaffe seg sterke markedsposisjoner, fordi gigantene som Google og Facebook bruker algoritmer for å generere brukertilpasset innhold. Den rådende oppfatningen blant opphavsrettsjurister har i lang tid vært at algoritmer ikke er beskyttet av opphavsretten fordi de er ubeskyttede ideer bak datamaskinprogrammer. Jeg mener imidlertid dette er misvisende og unyansert.

 • Personvern, Teknologi og IT-rett

  2019

  Ett år med GDPR

  Snart ett år har gått siden EUs personvernforordning (GDPR) ble innført i Norge. Det nye regelverket har medført strengere krav til virksomheter, og enkelte bedrifter har allerede blitt bøtelagt for å behandle personopplysninger galt.

 • Personvern, Teknologi og IT-rett

  2019

  Ett år med GDPR

  Snart ett år har gått siden EUs personvernforordning (GDPR) ble innført i Norge. Det nye regelverket har medført strengere krav til virksomheter, og enkelte bedrifter har allerede blitt bøtelagt for å behandle personopplysninger galt.