Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk styremøte, generalforsamling etc. i aksjelovene og øvrig foretakslovgivning

Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte (styremøte, generalforsamling, årsmøte, selskapsmøte, etc.) i aksje- og allmennaksjeloven, selskapsloven, stiftelser, samvirkeforetaksloven og finansforetaksloven etc. trådte i kraft 26. mai.

Unntaksloven oppheves 1. november 2020. Møter det er innkalt til før 1. november kan avholdes etter unntakslovens bestemmelser. Unntakslovens regler går også foran bestemmelser om styret og generalforsamlingen fastsatt i selskapets vedtekter, selskapsavtale, instrukser o.l.

Dette er hovedinnholdet i unntaksreglene:

  • Styret kan beslutte å holde generalforsamling etc. helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved bruk av telefon- eller videomøte eller på annen betryggende måte. Forutsetningen er at dette anses nødvendig for å avholde generalforsamling, at alle aksjeeiere kan delta og stemme, og at deltakelse og stemmegivning kan kontrolleres på betryggende måte.
  • Styret kan fastsette nærmere krav til generalforsamlingens gjennomføring, herunder forhåndsstemming uten at det er vedtektsfestet og kreve forhåndspåmelding.
  • Revisor, daglig leder og andre som har rett og plikt til å delta, skal kunne delta på generalforsamlingen uten å være fysisk til stede.
  • I selskaper med vedtektsfestet frist for avholdelse av ordinær generalforsamling, kan styret bestemme at for ordinær generalforsamling 2020 gjelder i stedet fristen i aksje- og allmennaksjeloven om avholdelse innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.
  • Generell adgang til å avholde styremøter uten fysisk møte, herunder ved telefon-/videomøte eller skriftlig. Forutsetningen er at behandlingsmåten er betryggende, og at alle styremedlemmer så vidt mulig får delta i en samlet behandling av de saker som behandles. Retten for styremedlem til å kreve at styremøte skal avholdes fysisk er satt til side.
  • Styremedlemmer kan alltid kreve å få delta per telefon eller video eller på annen betryggende måte dersom styremøte avholdes som fysisk møte. Det samme gjelder daglig leder, revisor og andre for saker der disse har rett eller plikt til å delta.
  • Den generelle adgangen til å avholde styremøte uten fysisk møte gjelder også når styret i allmennaksjeselskaper skal behandle årsregnskap og årsberetning, og for styrets møte med revisor etter revisorloven § 2-3.

Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen

Les våre siste artikler om selskapsrett