ESA godkjenner den justert rederiskatteordning

ESA har nå godkjent regjeringens forslag til rederiskatteordning for de neste 10 årene, regnet fra 1. januar 2018. De faktiske lovendringene vil Finansdepartementet foreslå i løpet av våren 2018.

Den godkjente ordningen avviker ikke veldig mye fra den ordningen regjeringen søkte å få godkjent i juni i år. Les mer. De overgangsreglene og presiseringene regjeringen varslet den 15. november 2017 er også godtatt. Les mer. Innføringen av et skille mellom tradisjonell shipping og "offshore-shipping" er imidlertid en nyhet.

De sentrale endringene i rederiskatteordningen er som følger. 

Bareboat

Utleie på bareboat har frem til nå ikke vært underlagt begrensninger, men fra årsskiftet vil slik utleie i visse situasjoner være ulovlig innenfor ordningen:

 • Der det gjelder tradisjonell shipping (internasjonal transport) kan bareboat-utleie ikke utgjøre mer enn 40 % av samlet utleid tonnasje i konsernet, beregnet på årsbasis.
 • Der det gjelder offshore-fartøyer kan bareboat-utleie utgjøre 50 % av samlet utleid tonnasje i konsernet, beregnet på årsbasis, men slik at måling over en fireårsperiode kan velges. Leieperioden kan være maksimalt 5 år (+ 3 års forlengelse), og at strategisk management må skje fra EØS-området.
 • Der det gjelder et utleieforhold som klassifiseres som en finansiell lease innenfor tradisjonell shipping. Også i dag er det et krav at utleier skattemessige er eier, så om dette er en reell endring fremstår noe uklart, men det later til at det er den regnskapsmessige klassifiseringen og ikke den skattemessige som nå skal være avgjørende, eller at man innfører et "strengere" eierbegrep skatterettslig. Formålet er som tidligere varslet å etablere et skille mellom shippingvirksomhet og finansieringsvirksomhet, der det siste ikke skal kunne nyte godt av rederiskatteregimets fordeler. Det er ikke klart om denne begrensningen også skal gjelde for offshore-fartøyer.

Det vil være krav om strategisk ledelse innen EØS-området.

Innleie

 • Som varslet vil det innføres en grense på maksimalt 90 % time- og voyage charter innleie av ikke-EØS flagget tonnasje i konsernet.

Lektere

 • Fartøyer uten eget fremdriftsmaskineri (lektere) skal ikke være tillatt i ordningen dersom de vesentlig går i fart på innsjøer og elver. Videre må slike fartøyer være EØS-registrerte og ha en bruttotonnasje på minst 1 000 bruttoregistertonn. 
 • De allerede vedtatte lovendringene som tillater vindfarm-fartøy innenfor ordningen er akseptert. 

Overgangsspørsmål

Begrensningene for bareboat-utleie skal ikke gjelde for allerede inngåtte kontrakter, men likevel slik at kontrakter som tidsmessig overstiger fem gjenværende år for offshore-fartøy og åtte gjenværende år for ikke-finansiell barbeoat-utleie ikke vil omfattes av dette unntaket/overgangsreglene.

Det vil bli innført regler som diskvalifiserer bareboatavtaler som er endret mellom 15. november 2017 og 31. desember 2017, og hvor endringene har som siktemål å tilpasse avtalene tidsmessig til overgangsreglene.

For eksisterende kontrakter vil det for øvrig bli gitt overgangsregler, blant annet slik at bareboat-inntekter fortsatt vil være omfattet av ordningen frem til utløpet av oktober 2018, selv om grensene for hva som er lovlige bareboat-inntekter for øvrig ikke er oppfylt. 

Vi vil komme tilbake med en detaljert redegjørelse så snart det foreligger mer informasjon fra Finansdepartementet. 

http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/214-17-COL.pdf

Les våre siste artikler om skatterett

 • Skatterett, Shipping Offshore

  2021

  Endringer i rederiskatt

  Regjeringen foreslår nå viktige endringer i rederiskatten, blant annet åpning for delt virksomhet.

 • Skatterett, Fiskeri og havbruk, Selskapsrett, Shipping Offshore, Immaterialrett, Fornybar energi og infrastruktur

  2021

  Skatteendringer i revidert nasjonalbudsjett 2021

  I revidert nasjonalbudsjett for 2021 som ble fremlagt i dag, var det noen forslag til endringer i skatte- og avgiftsregelverket. Hovedforslagene var høring om ny opsjonsskatteordning samt innføring av produksjonsavgift på vindkraftverk.

 • Skatterett

  2020

  Statsbudsjettet for 2021

  Statsbudsjettet for 2021 ble presentert av Regjeringen i dag, og hadde flere viktige forslag. Det foreslås blant annet å innføre kildeskatt på renter og royalty, innføre en kontantstrømskatt for vannkraftverk som gir direkte fradrag for investeringer, redusert formuesskattegrunnlag på arbeidende kapital samt en del andre justeringer.