Wikborg Rein valgt som leverandør til maritim utredning

Wikborg Rein skal etter avtale med Nærings- og fiskeridepartementet utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Oppdraget omfatter både juridiske spørsmål og samfunnsøkonomiske konsekvensanalyser. Vi samarbeider med Oslo Economics som utfører de samfunnsøkonomiske konsekvensanalyser.

Utredningen skal omfatte muligheter og utfordringer forbundet med å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk på utenlandske skip i norske farvann og på norsk kontinentalsokkel, og inkluderer en analyse av Norges folkerettsforpliktelser på skipsfartens område. Dette omfatter Havrettskonvensjonen og EØS-avtalen som rammer for norsk lovgivningsmyndighet. Utredningen skal også vurdere mulige virkemidler for å effektivt innføre og håndheve eventuelle krav om norske lønns- og arbeidsvilkår, og reiser flere prinsipielle spørsmål med avklaringsbehov. Tematikken er både interessant og utfordrende. Mandatet krever en objektiv analyse av de aktuelle problemstillinger. I tillegg skal vi løpende konsultere en referansegruppe bestående av representanter for både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i næringen. Vi anser oss godt egnet og ser frem til å utføre oppdraget.

Endelig rapport skal leveres 31. mai 2019.

Les mer på regjeringen.no

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2022

  Lovendringer arbeidsgivere bør være oppmerksomme på fra i dag

  Innstramning i adgangen til midlertidige ansettelser, endringer i pensjonsregelverket, nye regler for hjemmekontor, kollektivsøksmålsrett og åpenhetsloven er noen av stikkordene for de lovendringene som trer i kraft i dag, 1. juli 2022.

 • Arbeidsrett

  2022

  Lovforslag om skjerping av innleiereglene og styrking av retten til heltid

  Fredag 17. juni la Regjeringen fram to lovforslag om henholdsvis innstramming av reglene om innleie og styrking av ansattes rett til heltidsstilling. Lovforslagene følger opp Hurdalsplattformen hvor Regjeringen varslet at de ville begrense bemanningsbransjen omfang og rolle og sikre at hele og faste stillinger er hovedregelen i norsk arbeidsliv.

 • Arbeidsrett

  2022

  Arbeidstakers rett til bonus ved foreldrepermisjoner

  Arbeidsgiver ønsker ofte å skape gode incentiv- eller bonusordninger for sine ansatte som belønner god innsats og virksomhetens gode resultater. Enkelte slike ordninger inneholder imidlertid bestemmelser eller vilkår som kan være i strid med diskrimineringsvernet i forbindelse med de ansattes fravær.