Wikborg Rein valgt som leverandør til maritim utredning

Wikborg Rein skal etter avtale med Nærings- og fiskeridepartementet utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Oppdraget omfatter både juridiske spørsmål og samfunnsøkonomiske konsekvensanalyser. Vi samarbeider med Oslo Economics som utfører de samfunnsøkonomiske konsekvensanalyser.

Utredningen skal omfatte muligheter og utfordringer forbundet med å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk på utenlandske skip i norske farvann og på norsk kontinentalsokkel, og inkluderer en analyse av Norges folkerettsforpliktelser på skipsfartens område. Dette omfatter Havrettskonvensjonen og EØS-avtalen som rammer for norsk lovgivningsmyndighet. Utredningen skal også vurdere mulige virkemidler for å effektivt innføre og håndheve eventuelle krav om norske lønns- og arbeidsvilkår, og reiser flere prinsipielle spørsmål med avklaringsbehov. Tematikken er både interessant og utfordrende. Mandatet krever en objektiv analyse av de aktuelle problemstillinger. I tillegg skal vi løpende konsultere en referansegruppe bestående av representanter for både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i næringen. Vi anser oss godt egnet og ser frem til å utføre oppdraget.

Endelig rapport skal leveres 31. mai 2019.

Les mer på regjeringen.no

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2019

  Tariffavtaler – hva er det og hva går de ut på?

  I denne ukens tips ser vi nærmere på hva en tariffavtale er, og hva og hvem den gjelder for.

 • Arbeidsrett

  2019

  Bindingstid i arbeidsforhold

  Ikke sjelden har arbeidsgivere behov for å forsikre seg om at arbeidstakere vil forbli i virksomheten i en viss tid – kanskje for å beholde nøkkelpersonell i en kritisk periode eller for å holde på ansatte etter endt tilleggsutdanning. Kan man gyldig avtale at arbeidstaker plikter å bli i arbeidsforholdet i et bestemt antall år? Og hvis ja – for hvor lenge? I denne ukens tips ser vi nærmere på bindingsklausuler.

 • Arbeidsrett

  2019

  Høyesterett med dom i Skanska-saken – ansiennitet ikke lenger hovedregelen ved nedbemanning

  Høyesterett avsa 28. februar 2019 dom i den såkalte Skanska-saken, hvor betydningen av ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen LO – NHO var stridens kjerne. Det har vært mye oppmerksomhet omkring saken, og både LO og NHO har engasjert seg i betydelig grad.