Forskrift om kapasitetsøkning er fastsatt

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag publisert forskrift om kapasitetsøkning i produksjonsområdene. Forskriften ble fastsatt 20. desember 2017.

Det er gjort noen endringer i den endelige forskriften sammenlignet med forskriftsforslaget som nylig var på høring. Den viktigste endringen er at perioden en lokalitet må ha oppfylt de strenge miljøkravene for å få tilbud om økt kapasitet etter unntaksreglene i § 12 er forlenget, og nå er sammenfallende med bestemmelsene i produksjonsområdeforskriften. Det vil si lusegrensen må ha vært overholdt 1. april – 30. september både i 2016 og i 2017.

Departementet har sammen med forskriften publisert en omfattende veileder. Vi vil sette oss grundig inn i veilederen i tiden som kommer. Veilederen kan bidra til å sikre likebehandling med det er et sentralt hensyn at veilederen ikke kan brukes som tolkningsbidrag til å gi innholdet i forskriften annen mening.

Søknadsfristen for kapasitetsøkning er 31. januar 2018 for alle produksjonsområdene.

Les våre siste artikler om fiskeri og havbruk

 • Skatterett, Fiskeri og havbruk, Selskapsrett, Shipping Offshore, Immaterialrett, Fornybar energi og infrastruktur

  2021

  Skatteendringer i revidert nasjonalbudsjett 2021

  I revidert nasjonalbudsjett for 2021 som ble fremlagt i dag, var det noen forslag til endringer i skatte- og avgiftsregelverket. Hovedforslagene var høring om ny opsjonsskatteordning samt innføring av produksjonsavgift på vindkraftverk.

 • Finansregulatorisk, Compliance og krisehåndtering, Fiskeri og havbruk, Prosedyre

  2021

  Administrative sanksjoner – objektivt sanksjonsansvar i strid med EMK?

  Det finnes en rekke bestemmelser i den offentligrettslige lovgivningen som gir forvaltningen myndighet til å ilegge ulike former for administrative sanksjoner, typisk overtredelsesgebyr. I dette nyhetsbrevet ser vi nærmere på hvilket skyldkrav som er nødvendig og hva man som foretak bør være klar over dersom man kommer i en situasjon der foretaket risikerer å bli ilagt slike sanksjoner. Temaet har høy aktualitet, dels fordi forvaltningen har stadig flere hjemler til å ilegge administrative sanksjoner, og dels fordi Høyesterett nylig har avsagt en dom som kan innebære at dagens forvaltningspraksis er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

 • Bærekraft, Fiskeri og havbruk

  2021

  Havbruksrettsdagen 2021 – Megatrender i akvakultur

  Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte, men retter seg først og fremst mot jurister og andre som jobber med havbruksrett.