Forslag til nye prospektregler

Verdipapirlovutvalget la i dag frem forslag til en rekke endringer av prospektreglene i verdipapirhandelloven og tilhørende forskrifter (NOU 2018:10). Norsk lovgivning blir ved gjennomføringen fullharmonisert med EUs prospektregime. Endringene gjennomfører prospektforordningen (forordning (EU) 2017/1129) i norsk rett. Verdipapirlovutvalget ledes av Wikborg Rein-partner og professor ved Universitetet i Bergen, Filip Truyen.

Prospektreglene vil i det vesentligste bli videreført, men de nye reglene innebærer en rekke praktiske nydannelser og forenklinger for utstedere av verdipapirer i det norske kapitalmarkedet. Deler av prospektforordningen er allerede trådt i kraft i EU og ytterligere deler av prospektforordningen vil tre i kraft i EU 21. juli 2019. Reglene forventes å bli implementert i norsk rett til samme tid. Reglene vil bli direkteinkorporert i norsk lovgivning, og vil følgelig ikke finnes i tradisjonelle lover og forskrifter. Regelverket vil kunne oppfattes som mindre tilgjengelig siden reglene ikke fremkommer i samlet tekst.

Ny grense for tilbudsprospekt på EUR 8 millioner

I dag gjelder krav om EØS-prospekt for tilbud om kjøp eller tegning av omsettelige verdipapirer med et samlet vederlag på 5 millioner euro eller mer i løpet av en 12 måneders periode. Utvalget foreslår at beløpsgrensen økes til 8 millioner euro. Dette innebærer at terskelen for nasjonale prospekter heves og dette vil nå regulere tilbudsprospekt i intervallet mellom 1 million euro og 8 millioner euro. Nasjonale prospekter vil fremdeles ikke være gjenstand for kontroll og skal som tidligere registreres i Foretaksregistret. Som tidligere vil ikke slike prospekter kunne benyttes grensekryssende.

Endringer i unntakene fra prospektplikt

Et praktisk viktig unntak som ofte benyttes ved rettede emisjoner ("private placements") utvides. Etter gjeldende rett er det unntak fra kravet om EØS-prospekt ved notering av aksjer som representerer inntil 10 prosent av kapitalen i en allerede notert aksjeklasse beregnet over en 12 måneders periode. Utvalget foreslår at denne grensen økes til 20 prosent. Denne regelen er allerede innført i EU-området (siden juli 2017).

Samtidig ble det i EU innført krav om noteringsprospekt for aksjer som utstedes ved konvertering av rettigheter. Et slikt krav vil også gjelde i Norge fra de nye prospektreglene trer i kraft. Aksjer som utstedes ved konvertering av rettigheter vil inngå i unntaket og beregningen av grensen på 20 prosent.

Det gjelder i dag unntak fra krav om noteringsprospekt for notering av verdipapirer som tilbys som vederlag ved oppkjøp eller som utstedes som vederlag ved fusjon, fisjon eller annen deling av selskap såfremt det utarbeides et dokument som Finanstilsynet anser for å gi tilsvarende opplysninger som et EØS-prospekt ("tilsvarende dokument"). Dette unntaket endres ved at det vil innføres egne innholdskrav for denne typen prospekt, slik at bruken av "tilsvarende dokument" bortfaller.

Nye regler om sammendrag i prospektet

Prospektforordningen innebærer endringer i kravene til innhold og utforming av sammendraget i et EØS-prospekt. Det innføres en maksimal grense på 7 A4-sider og spesifikke krav til inndeling av og rekkefølgen på fremstillingen av informasjonen. Endringene innebærer mer detaljerte krav både med hensyn til utforming av og innhold i sammendraget enn de reglene som gjelder i dag.

Nye krav til risikofaktorer

Det foreslås nye regler om risikofaktorer i prospekter. Risikofaktorene skal begrenses til å omfatte risiki som er spesifikke for utstederen og/eller verdipapirene, og som er vesentlige for at en investor skal kunne fatte en informert investeringsbeslutning. Ved utarbeidelsen av prospektet skal risikofaktorenes vesentlighet vurderes ut fra sannsynligheten for at de inntreffer, og det forventede omfang av deres negative virkninger. Risikofaktorene skal videre kategoriseres etter type risiko. Innen hver kategori skal de antatt vesentligste risikofaktorer stå først i prioritert rekkefølge.

Universelt registreringsdokument

For utstedere notert på regulert marked eller tatt opp til handel på multilateral handelsfasilitet (MHF), foreslås en adgang til årlig å utarbeide et universelt registreringsdokument som beskriver selskapets organisasjon, virksomhet, finansielle situasjon, inntekter, fremtidsutsikter, eierstyring, selskapsledelse, og aksjonærstruktur. Der en utsteder har fått godkjent og registrert et universelt registreringsdokument i to etterfølgende regnskapsperioder, kan nytt universelt registreringsdokument registreres uten forutgående godkjenning. Slike utstedere vil få status som regelmessige utstedere ("frequent issuers") og vil være berettiget til raskere godkjenningsprosess for prospekter. Utstedere vil løpende kunne publisere tillegg til et universelt registreringsdokument.

Der et universelt registreringsdokument er godkjent eller registrert senest 4 måneder etter regnskapsårets utløp, vil dette tilfredsstille kravet til publisering av revidert årsrapport. Tilsvarende vil også gjelde der et universelt registreringsdokument er godkjent eller registrert innenfor gjeldende frist for publisering av halvårsrapport.

Utstedere som kvalifiserer som regelmessige utstedere må årlig publisere universelt registreringsdokument for å opprettholde statusen som regelmessige utstedere.

EU-vekstprospekt

Det foreslås et nytt type prospekt (EU Growth prospectus) som gir forenklede innholdskrav for enkelte utstedere som ikke har finansielle instrumenter notert på regulert marked. Dette gjelder SMB[1] og utstedere tatt opp til handel på vekstmarkeder[2] for små og mellomstore bedrifter med en gjennomsnittlig markedsverdi på under 500 millioner euro. I tillegg omfattes andre utstedere dersom det er tale om tilbud med et samlet vederlag på mindre enn 20 millioner euro beregnet over en periode på 12 måneder og betinget av (i) at utstederen ikke har verdipapirer tatt opp til handel på en MHF og (ii) at antall ansatte hos utstederen ikke overstiger 499 per utløpet av siste regnskapsår.

EU-vekstprospekt skal utarbeides på standardisert format, og det forutsettes i forordningen at innholdskravene skal innebære vesentlige forenklinger sett opp mot de innholdskravene som gjelder for et vanlig prospekt. Det forventes at kommisjonsforordning som inneholder nærmere regler vil bli fastsatt innen 21. januar 2019.

Forenklede innholdskrav for noterte utstedere

Det foreslås å innføre forenklede innholdskrav ved offentlige tilbud eller opptak til notering på regulert marked for allerede noterte utstedere der det gjennomføres etterfølgende utstedelser av verdipapirer i samme klasse eller for ikke-aksjerelaterte instrumenter. De forenklede innholdskravene omfatter utstedere som har vært notert på regulert marked eller vekstmarked for SMB sammenhengende i en periode på minst 18 måneder. Det forventes at kommisjonsforordning som inneholder nærmere regler vil bli fastsatt innen 21. januar 2019.

Sanksjoner

Prospektreglene innebærer at sanksjonsreglene endres på vesentlige punkter. Det legges opp til økt grad av harmonisering, idet det stilles krav om at tilsynsmyndigheten har bestemte minimumssanksjoner til rådighet ved overtredelse av forordningen. Verdipapirlovutvalget foreslår nye og mer omfattende regler om overtredelsesgebyr og tvangsmulkt, og utvalgets flertall foreslår også å videreføre adgangen til å pådømme straff for brudd på prospektreglene.

Wikborg Rein tilbyr kursing og presentasjoner for berørte aktører.


[1] SMB er i prospektforordningen definert som selskaper som basert på siste årsregnskap eller konsernregnskap oppfyller to av tre vilkår; (i) gjennomsnittlig antall ansatte gjennom regnskapsåret på færre enn 250 personer, (ii) balansesum som ikke overstiger 43 millioner euro og (iii) en omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro. I tillegg omfattes selskap som har en gjennomsnittlig markedsverdi på under 200 millioner euro beregnet på grunnlag av sluttkursen for de tre foregående kalenderårene.

[2] Reglene om EU-vekstprospekt må ses i sammenheng med at MiFID II innfører regler om særskilte markedsplasser for små og mellomstore bedrifter, såkalte vekstmarkeder for SMB (SME Growth Markets), som skal legge til rette for kapitalinnhentinger for SMB.

Les våre siste artikler om kapitalmarkeder