Justert Rederiskatt

Lov- og forskriftsendringene til gjennomføring av justert rederiskatteordningen er nå publisert.

Som kjent kunngjorde regjeringen i desember 2017 at ESA hadde godkjent forslaget til justert norsk rederiskatteordning. Forslaget innebærer en innskrenking i anvendelsesområdet for rederiskatteordningen, hvor særlig mulighetene til å bruke bareboat begrenses. Regjeringens orientering var generell og faktisk lovtekst har vært ventet lenge. Nå kom den. 

Hovedtrekkene er som varslet i desember og en del uavklarte spørsmål er nå besvart. Hovedtrekkene er som følger. 

Bareboat – begrensning i utleie
 • Utleie klassifiseres som bareboat der utleieren eller dennes nærstående ikke har ansvaret for å bemanne fartøyet
 • Som nærstående regnes selskap utleieren har minst 25% interesse i, eller selskap med slik interesse i utleier - og alltid selskap som er i konsern etter regnskapsloven § 1-3
 • Bareboat utleie kan ikke skje innenfor ordningen der leieforholdet utgjør "finansiell bareboat", for  eksempel der leietager har andel i restmarkedsverdien ved utløpet av leieperioden, enten dette følger av opsjoner, profit-split e.l., samt der leieforholdet dekker 90% av skipets  markedsverdi eller 50% av skipets forventede levetid   
 • For tradisjonell shipping (internasjonal transport) kan bareboat-utleie ikke utgjøre mer enn 40 % av samlet utleid tonnasje i gruppen, beregnet på årsbasis
 • Innled tonnasje teller med i beregningen, men holdes utenfor dersom både innleie og utleie skjer på samme vilkår – dvs. bareboat inn– og bareboat ut osv.
 • Tonnasje i underliggende rederiselskap teller med om selskapet tilhører selskapsgruppen (konsernet 31.12. i inntektsåret), mens tonnasje i NOKUS og deltakerlignet selskap medregnes med en forholdsmessig andel
Bareboat – særregel for hjelpefartøyer i petroleumsvirksomhet mv. 
 • For selskaper som eier "hjelpefartøyer i petroleumsvirksomhet mv." kan bareboat-utleie –også "finansiell bareboat" utgjøre inntil 50 % av samlet utleid tonnasje i gruppen
 • Slik bareboat utleie kan kun skje fra selskap som ikke leier ut andre typer fartøyer på bareboat vilkår
 • Det er krav om at strategisk ledelse av slikt fartøy må skje fra et selskap hjemmehørende i EØS-området
 • Leieperioden kan maksimalt være fem år, med opsjon på ytterligere tre år
 • I forhold til særregelen er "hjelpefartøyer i petroleumsvirksomhet mv." nå, i tillegg til å bestå som egen kategori, positivt angitt som å omfatte shuttle tankere, brønnbåter for frakt av fisk, kabelleggingsfartøyer, taubåter, seismikkfartøy og vindmøllefartøy
Innleie 
 • Det innføres en grense på maksimalt 90 % time- og voyage charter innleie av ikke-EØS flagget tonnasje i konsernet. Målingen skjer som for bareboat-begrensingen
Lektere
 • Fartøyer uten eget fremdriftsmaskineri (lektere) skal ikke være tillatt i ordningen dersom de vesentlig går i fart på innsjøer og elver. Videre må slike fartøyer være EØS-registrerte og ha en bruttotonnasje på minst 1 000 bruttoregistertonn. 
Overgangsspørsmål

Begrensningene for bareboat-utleie skal ikke gjelde for kontrakter som var inngått per 31.12.2017, men likevel slik at kontrakter som tidsmessig overstiger fem gjenværende år for offshore-fartøy og åtte gjenværende år for andre fartøyer ikke om fattes av denne overgangsregelen. De kontraktene som kvalifiserer for overgangsreglene holdes helt utenfor beregningen av maksimal bareboat utleie, mens kontrakter med lengre varighet inngår i beregningen på  samme måte som nye kontrakter.

Man ser som varslet bort fra endringer i varighet på bareboat utleie som har skjedd mellom 15. november 2017 og 31. desember 2017.

Overgangsregler medfører at bareboat utleie fortsatt vil være omfattet av ordningen frem til utløpet av oktober 2018, selv om grensene for hva som er lovlige bareboat utleie for øvrig ikke er oppfylt og man må eventuelt tre ut av ordningen på dette tidspunktet.

Les våre siste artikler om skatterett