Ny hvitvaskingslov

Regjeringens forslag til ny hvitvaskingslov er nå til behandling i Stortinget. Det er gjennomført åpen høring i Finanskomiteen og frist for avgivelse av komiteens innstilling er 8. mai 2017.

Foreløpig dato for første behandling i Stortinget er 14. mai 2018. Ut fra dette kan vi fortsatt forvente at ny hvitvaskingslov trer i kraft innen 1. juli.

Se for øvrig vårt nyhetsbrev om regjeringens lovforslag – Prop. 40 L (2017-2018) - her

Lovforslaget som er til behandling i Stortinget gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849) i norsk rett. Proposisjonen er basert på forslag fra Hvitvaskingslovutvalget (NOU: 2015:12 og NOU 2016:27)  der senioradvokat Kristine Frivold Rørholt var sekretær og partner Susanne Munch Thore satt som representant for Advokatforeningen. 

Stortingsbehandlingen av lovforslaget

Den 10. april ble det gjennomført åpen høring i Stortingets finanskomité. Komiteen fikk fremlagt synspunkter fra Finans Norge, Norges Bitcoin- og Blockchainforening, Tax Justice Network – Norge og Advokatforeningen. Av sentrale temaer som ble tatt opp var praktiske sider av gjennomføring av forenklede kundetiltak og behovet for unntak for skadeforsikringsselskaper, spørsmål om forslaget til å underlegge vekslingsplatformer for virtuell valuta hvitvaskingsloven er tilstrekkelig utredet og spørsmål om når advokater er underlagt hvitvaskingsregleverket. Høringen kan ses på Stortingets hjemmeside. 

Finanskomiteen har frist for avgivelse av innstilling 8. mai 2018. Innstillingen vil bli behandlet første gang i Stortinget kort tid etter dette, den 14. mai 2018.  Dato for andre behandling i Stortinget er ikke klart, men erfaringsmessig går det ikke lang tid mellom første og andre behandling, og det er realistisk at forslaget behandles andre gang i løpet av mai 2018. Etter dette gjenstå kun statsrådsbehandling og sanksjonering før loven er på plass og kan tre i kraft. 

Slik tidsplanen ser ut nå kan det forventes at ny lov trer i kraft innen 1. juli 2018. 

Ny rapport fra FATF

FATF (Financial Action Task Force) følger opp Norges implementering og etterlevelse av hvitvaskingsregelverk etter evalueringen i 2014. Den 20. mars 2018 publiserte FATF en oppdatert rapport om Norges tiltak etter evalueringen i 2014. Rapporten viser en forbedring av Norges etterlevelse av FATFs anbefalinger, og Norge har nå oppnådd forbedring av FATFs karaktersetting for 8 anbefalinger. Rapporten kan leses på FATFs hjemmeside.