Ukens tips: Rådgiverkostnader – fradragsrett eller aktivering?

Et selskap som skal oppføre bygg eller på annen måte utvikle en fast eiendom, vil vanligvis ha en rekke kostnader til rådgivere i denne prosessen. Den skattemessige behandlingen av slike kostnader vil variere.

Hvorvidt det er adgang til direkte fradragsføring av rådgiverkostnader eller om slike kostnader må aktiveres på et driftsmiddel, vil avgjøres etter de vanlige reglene om fradragsføring og aktivering.

Prinsippet er at det er aktiveringsplikt for kostnader som knytter seg til erverv av eller opparbeidelse av varige verdier, for eksempel til å erverve eller konstruere et driftsmiddel. Kostnadene kan dermed ikke fradragsføres direkte. Kostnadene aktiveres på og avskrives sammen med driftsmidlet. Kostnader som har direkte tilknytning til bygningen og faste tekniske installasjoner i denne, skal aktiveres på saldo for henholdsvis bygningen og saldo for teknisk installasjon. Rådgiverkostnadene vil dermed over tid komme til fradrag gjennom avskrivningsreglene. Kostnader til andre grunnarbeider som har varig verdi, må henføres til grunnens kostpris. Tomt er et ikke avskrivbart driftsmiddel. Kostnaden vil dermed ikke komme til fradrag i den løpende skattepliktige inntekten, men inngå i en eventuell gevinst- og tapsberegning ved et salg.

Det må foretas en konkret vurdering av om den enkelte kostnad er fradragsberettiget eller skal aktiveres på et formuesgode. Et sentralt spørsmål vil være hva som er formålet med kostnaden; er formålet bistand til å opparbeide et bygg, en tomt eller annet driftsmiddel som har varig verdi, eller er formålet knyttet til selskapets løpende skattepliktige inntekt, for eksempel arbeid med å inngå leieavtale for bygget. Det er viktig å huske at selskapet selv må dokumentere både selve kostnaden og formålet med den. Typisk dokumentasjon vil være fakturaer, men også annen dokumentasjon som oppdragsavtaler, timelister og e-postkorrespondanse kan belyse formålet med en kostnad.

Det er altså ikke typen kostnader som er avgjørende for om det foreligger direkte fradragsrett eller aktiveringsplikt på avskrivbart eller ikke-avskrivbart driftsmiddel. For eksempel vil kostnader til juridisk rådgivning ha ulik skattemessige behandlingen avhengig av om rådgivningen gjelder bistand ved kjøp av tomt, ved oppføring av bygninger eller til å forhandle avtale om utleie av bygningen. Det samme gjelder kostnader til arkitekt, hvor kostnadene til å utarbeide en reguleringsplan vanligvis skal allokeres på tomt, mens kostnader til å tegne bygninger som regel skal aktiveres på bygningen. Også finansieringskostnader som kostnader til rådgiver i forbindelse med låneopptak vil normalt være direkte fradragsberettiget. Det samme gjelder kostnader til markedsføring, som også normalt gir direkte fradragsrett.

Les våre siste artikler om næringseiendom

 • Næringseiendom

  2019

  Ukens tips: Grunnleieavtaler

  Grunnleieavtaler er i sin alminnelighet avtaler hvor en grunneier gir andre rett til å disponere grunn på sin eiendom. Den nærmere utformingen av avtalen, og særlig hvilken type bruk leieren kan utøve, vil være bestemmende for om avtalen reguleres av tomtefesteloven. I andre relasjoner har det imidlertid mindre betydning.

 • Næringseiendom

  2019

  Ukens tips: Change of control-bestemmelser i leiekontrakter

  De fleste aktører er kjent med at en leietaker som et utgangspunkt ikke fritt kan transportere leiekontrakten til et annet rettssubjekt. Ofte inneholder leiekontrakter såkalte kontrollskifte-/change of control-bestemmelser som ytterligere begrenser leietakers handlingsrom.

 • Næringseiendom

  2018

  Les alle Ukens tips her