Utfyllende regler til MiFID II- og MiFIR-forskriftene fastsatt

Finanstilsynet fastsatte 20. desember forskrift med utfyllende regler til MiFID II- og MiFIR-forskriftene, som ble fastsatt 4. desember 2017, se vårt tidligere nyhetsbrev av samme dato.

Forskriften på 532 sider fastsetter regler tilsvarende 48 kommisjonsforordninger og 3 kommisjonsdirektiver som utfyller MiFID II og MiFIR (nivå 2-regler) og er i utgangspunktet en ren oversettelse til norsk av nevne EU-rettsakter. Forskriften finner du her. 

Reglene trer i kraft 1. januar 2018. 

Med dette vil aktører i det norske markedet være underlagt samme krav som i EU-land. Det er likevel fremdeles flere uavklarte spørsmål, herunder om norske verdipapirforetaks markedstilgang i utlandet. Se nærmere vårt nyhetsbrev av 4. desember. 

Les våre siste artikler om kapitalmarkeder

 • Kapitalmarkeder

  2018

  "Verdensrekord i oppkjøpsmelding"

  Partner Dag Erik Rasmussen intervjues av Finansavisen 13. august om Tesla-sjef Elon Musks børsmelding på Twitter. Han uttaler at dette er en uvanlig måte å annonsere børssensitiv informasjon på, men ikke nødvendigvis ulovlig. Problemet er at Musk tidvis blokkerer følgere og dermed begrenser deres mulighet til å motta slike oppdateringer.

 • Kapitalmarkeder

  2018

  Forslag til nye prospektregler

  Verdipapirlovutvalget la i dag frem forslag til en rekke endringer av prospektreglene i verdipapirhandelloven og tilhørende forskrifter (NOU 2018:10). Norsk lovgivning blir ved gjennomføringen fullharmonisert med EUs prospektregime. Endringene gjennomfører prospektforordningen (forordning (EU) 2017/1129) i norsk rett. Verdipapirlovutvalget ledes av Wikborg Rein-partner og professor ved Universitetet i Bergen, Filip Truyen.

 • Kapitalmarkeder

  2018

  Nytt for forsikringsselskaper og pensjonskasser

  Liberalisering av regler for investeringer – nye solvenskapitalregler for pensjonskasser.