Nye regler om overtakelsestilbud

Article cover image
23.01.2019

Verdipapirlovutvalget under ledelse av Wikborg Rein-partner Filip Truyen har 23. januar 2019 foreslått nye regler om frivillige og pliktige overtakelsestilbud.

Forslaget innebærer innstramminger i reglene for gjennomføring av frivillige tilbud. For både frivillige og pliktige tilbud er det foreslått utvidet dispensasjonsadgang for tilbudsmyndigheten (Oslo Børs). Aksepter skal kunne trekkes dersom det fremmes konkurrerende bud. Utvalget ønsker bedre informasjon til markedet i situasjoner der selskaper er gjenstand for spekulasjoner om mulige tilbud, og en kortere periode fra annonsering av frivillige tilbud frem til tilbudet fremmes. Tersklene for tilbudsplikt foreslås videreført.

Krav om forberedelser før tilbudet offentliggjøres og frist for fremsettelse av frivillige tilbud

Utvalgets foreslår krav om at tilbyder skal gjennomføre nødvendige forberedelser før tilbudet offentliggjøres. Det sentrale ved slike forberedelser skal være at tilbyder vil være i stand til å gjennomføre tilbudet. Avklaring av finansiering og regulatoriske godkjennelser vil være viktig men det er kreves ikke at alle forhold er avklart for meldingen offentliggjøres. Forhold tilbyder ikke har tilstrekkelig oversikt over, eksempelvis behovet for godkjennelse fra konkurransemyndigheter, vil måtte beskrives. Graden av forberedelser vil være gjenstand for etterkontroll av tilbudsmyndigheten.

Utvalget foreslår at meldingen som annonserer tilbudet skal inneholde vesentlig mer informasjon enn etter dagens krav, blant annet plan for finansiering av oppkjøpet, forventet dato for offentliggjøring av tilbudsdokumentet og tidslinje for gjennomføring. Det innføres videre en eksplisitt plikt til å informere om eventuelle transaksjonsavtaler mellom målselskapet og tilbyder, spesielt elementer i transaksjonsavtalen som begrenser målselskapets handlefrihet når det gjelder å legge til rette for konkurrerende bud.

Utvalget foreslår videre at det innføres en frist for å fremme frivillige tilbud på fire uker fra offentliggjøring. Fristen blir sammenfallende med fristen for å fremme et pliktig tilbud. Det er foreslått at tilbudsmyndigheten kan gi dispensasjon fra fristen.

I sum fører de nye reglene til at en tilbyder forventes å være tilstrekkelig forberedt før melding om tilbud offentliggjøres, slik at tilbyder ikke setter målselskapet i spill før tilbyder er i en posisjon til å gjennomføre tilbudet.

Frivillige tilbud

Minstekrav til tilbudsperioden i frivillige tilbud forslås forlenget fra to til fire uker. Forslaget er sammenfallende med dagens krav til tilbudsperiode for pliktige tilbud. Utvalget begrunner forslaget blant annet i tidspress for målselskapets styre til å utarbeide og avgi erklæring om tilbudet, inkludert å innhente uavhengig verdivurdering. Det er lagt til grunn at kort tilbudsperiode kan sette begrensninger på mulighetene for å fremsette konkurrerende bud. Det foreslås å gi hjemmel til å gi dispensasjon fra minsteperioden.

Utvalget har ikke funnet grunn til å endre dagens regler om tilbyders adgang til å sette subjektive vilkår for det frivillige tilbudet, men påpeker at vilkår må fremstilles på en klar og tydelig måte. De norske reglene vil fortsatt avvike fra reglene i sentrale europeiske land på dette markeder.

Det foreslås inntatt en regel om at oppgjør i frivillige tilbud skal skje innen rimelig tid. Utvalget presiserer at oppgjør normalt bør skje innen to uker etter gjennomføring av tilbudet. Etter vår mening vil begrepet rimelig tid forstås i lys av hva vederlaget er og det er naturlig å anta at en kontanttilbud normalt skal kunne gjennomføres raskere enn tilbud med oppgjør i aksjer.

Det er ikke foreslått nærmere regler om transaksjonsavtaler. Utvalget foreslår imidlertid å innføre en forskriftshjemmel hvor slike regler kan gis. Det er ikke forslått innskrenkning av adgangen til å avtale forskjellige typer mekanismer for å vanskeliggjøre fremsettelse av konkurrerende bud (eks. break fee, no-shop og tilsvarende). På dette området vil det norske regimet fortsatt avvike fra reglene andre i sentrale europeiske markeder.

Tilbudsplikt og pliktige tilbud

Utvalget foreslår i all hovedsak å videreføre reglene for når og hvordan tilbudsplikt utløses. Utvalgte foreslår imidlertid en videre dispensasjonsadgang, blant annet ved erverv av aksjer i selskaper i finansiell krise. Dette vil være velkomment i markedet og gjøre det lettere for selskaper med finansielle utfordringer å konvertere gjeld eller hente ny egenkapital med høy utvanning. Forslaget vil spesielt gjøre det lettere for dominerende eiere å bidra i en restrukturering.

Bestemmelsene om konsolidering videreføres. Utvalget foreslår at lovteksten presiserer hva som menes med "forpliktende samarbeid" og kodifisere dagens praksis på området. Dagens ulovfestede regel om at tilbudsplikten ved konsolidering påhviler den som foretok ervervet som utløste tilbudsplikt videreføres presiseres i lovforslaget. Tilbudsmyndigheten gis imidlertid en hjemmel til å pålegge den dominerende part i den konsoliderte gruppe tilbudsplikten.

Etter dagens regler vil det utløses tilbudsplikt ved indirekte erverv av 50 % av stemmene i et selskap hvis vesentligste virksomhet består i å eie aksjer i et selskap hvis aksjer er notert på regulert marked. Utvalget har foreslått å erstatte dette vilkåret med et krav om at det mellomliggende selskapet eier aksjer som representerer mer enn 1/3 av stemmene i et notert selskap.

Reglene om justering av tilbudsprisen foreslås endret. Tilbudsprisen skal fortsatt utgjøre det høyeste tilbyder har betalt de siste seks måneder, men tilbudsmyndigheten gis mulighet til å fastsette at tilbyder skal betale markedskurs dersom denne merkbart avviker (det såkalte "markedskursalternativet"). Tidligere var kravet at avviket var vesentlig, slik at tersklene for bruk av markedskursalternativet senkes. Av hensyn til forutberegnelighet presiseres tilbudsmyndighetens adgang til å justere tilbudsprisen til (i) der kursen i den relevante perioden var på kunstig nivå, (ii) ervervet som utløste tilbudsplikt ikke ble foretatt på forretningsmessige vilkår, eller (iii) ved eiermessig restrukturering av selskap i finansielle vanskeligheter.

Andre endringer

Utvalget har videre foreslått adgang for aksjeeiere til å tilbakekalle sine aksepter i en periode på tre handelsdager dersom et konkurrerende tilbud fremsettes og offentliggjøres i løpet av den opprinnelige tilbudsperioden.

Utvalget foreslår å innføre en generell regel som stiller krav til at informasjonen som offentliggjøres om et planlagt eller fremsatt tilbud skal være korrekt, klar og ikke villedende. Det påpekes blant annet at dette er ment å omfatte at tilbyder i melding om et betinget frivillig tilbud må være tydelig når det gjelder i hvilke tilfeller tilbyder kan avstå fra å fremsette et tilbud i samsvar med meldingen. Tilbyder er forpliktet til å handle i samsvar med det som er kommunisert i meldingen. Hensikten er å forhindre at målselskapet bidrar til spekulasjoner om oppkjøp der hvor det foreligger usikkerhet om tilbud vil bli fremsatt.

Sanksjonsregimet foreslås skjerpet. Det er foreslått adgang til å ilegge overtredelsesgebyr samt at overtredelse av reglene straffesanksjoneres.

Wikborg Rein er ledende innenfor frivillige og pliktige tilbud på Oslo Børs og har bistått ved flest tilbud i det norske markedet de senere år. Vårt kapitalmarkedsteam tilbyr kurs og opplæring i de forslåtte reglene og markedspraksis.

Del

Forfattere
Profile image of Dag Erik Rasmussen
Dag Erik Rasmussen
Partner
E-post der@wr.no
Profile image of Per Anders Sæhle
Per Anders Sæhle
Partner
E-post pas@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner