Cecilie Kvalheim med Norsk Lovkommentar til lov om forvaltere av alternative fond


Lov om forvaltere av alternative fond (AIF-loven) trådte i kraft 1. juli 2014. Loven implementerer EUs AIFM-direktiv som skal etablere et indre marked for forvaltning og markedsføring av alternative fond til profesjonelle investorer innenfor EØS-området.

AIFM-direktivet skal styrke investorvernet og sikre europeiske aktører bedre markedsadgang og konkurransevilkår internasjonalt. Forvaltere av en rekke kollektive investeringsstrukturer som tidligere ikke var underlagt regulering har nå blitt lovregulert. AIF-loven innfører harmoniserte krav til forvaltere og depotmottakere for alternative fond. Loven åpner også for at det kan gis tillatelse til markedsføring av alternative fond til ikke-profesjonelle investorer på visse vilkår

Wikborg Rein-partner Cecilie Kvalheim har forfattet lovkommentar til den nye AIF-loven. Lovkommentaren inneholder over 200 lovkommentarnoter og er tilgjengelig hos Gyldendal Rettsdata, SE HER.