Lovforslaget om endringer i arbeidsmiljøloven


Det nye lovforslaget om endringer i arbeidsmiljøloven ligger nå til behandling i Arbeids- og sosialkomiteen som kommer med innstilling torsdag 19. mars, før behandling i Stortinget 24. mars 2015. 

Basert på det som er fremkommet i de siste dagenes presseoppslag synes de viktigste endringene å være:

•  Ny generell adgang til bruk av midlertidige ansettelser i inntil 12 måneder. Andelen av midlertidige ansatte i en bedrift kan imidlertid ikke overstige 15 prosent.

• Midlertidig ansatte skal ha rett til fast ansettelse etter tre år, mot dagens ordning på fire år. Den nye treårsregelen skal ikke gjelde ansatte som skal gjøre et arbeid av midlertidig karakter. 

• Arbeidsmiljølovens grense for opphør av arbeidsforhold grunnet alder blir hevet fra 70 til 72 år. Bedriftsintern aldersgrense kan ikke være under 70 år, med mindre det er begrunnet for helse eller sikkerhetsrisiko.

• Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid i tariffavtale med lokale tillitsvalgte endres til 12,5 timer per dag.

• Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid etter tillatelse fra Arbeidstilsynet økes til 13 timer.

• Grensene for overtid etter avtale med tillitsvalgte i tariffbundet virksomhet og etter tillatelse fra Arbeidstilsynet økes fra 15 til 20 timer ukentlig og 40 til 50 timer månedlig.

• Det ukentlig fridøgn ved søndag- og helgearbeid som i dag er på minst hver tredje uke, endres til hver fjerde uke og åpner dermed for arbeid tre søndager på rad.

• Fjerning av den kollektive søksmålsrett.

• Strafferammen ved overtredelser av arbeidsmiljøloven økes.

Endringene vil være av stor betydning for rettigheter og plikter i arbeidsforhold. Wikborg Rein følger behandlingen, og vil komme med nyhetsbrev om de aktuelle endringene så snart innstilling foreligger.