Høyesterett aksepterer fisjon etter inngåelse av kjøpekontrakt


12. mars 2014 avsa Høyesterett dom i saken mellom Staten og ConocoPhillips Skandinavia AS. Dommen er av interesse for alle eiendomsselskaper, ettersom Høyesterett tar stilling til anvendelsesområdet for den skatterettslige ulovfestede gjennomskjæringsreglen ved fisjon av eiendomsselskap etter inngåelse av kjøpekontrakt.