Nye regler innen arbeidsretten


I løpet av den siste tiden har det kommet flere endringer i arbeidsmiljøloven og andre lover som angår rettigheter og plikter i arbeidsforhold. Nye endringsforslag er dessuten sendt på høring. I dette nyhetsbrevet gir vi en oversikt over relevante vedtatte endringer, og endringer som er foreslått gjennom høringsforslaget som nå er ute på høring.

Forenkling av oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Fra 1. juli 2014 er det foretatt endringer som skal gjøre oppfølgingen av ansattes sykefravær enklere og mer målrettet. Arbeidsgiver har et ansvar for oppfølgingen, men får også i stor grad tillit og myndighet i oppfølgingsarbeidet:

Kravet om å utarbeide oppfølgingsplan etter 4 uker sykmelding er opphevet i tilfeller der oppfølging er åpenbart unødvendig.
Kravet om dialogmøte ved sykmelding ut over 7 uker er som hovedregel opphevet ved gradert sykmelding.
Kravet om at sykmelder og bedriftshelsetjeneste alltid skal delta i dialogmøtet er opphevet.

Endringer i ferieloven

Fra 1. juli 2014 er det vedtatt endringer i ferieloven. Endringene innebærer en utvidelse av arbeidstakers rett til å utsette og overføre ferie dersom arbeidstakeren blir syk i løpet av ferien:

Den tidligere seksdagersreglen er opphevet. Arbeidstaker som blir syk i løpet av ferieperioden har nå fra første sykedag rett til å kreve at sykedagene gis som ny ferie senere i ferieåret. Arbeidsuførhet må kunne dokumenteres ved legeerklæring.
Muligheten til å få erstattet ferien økonomisk ved sykdom eller foreldrepermisjon er opphevet. Dersom ferie ikke avvikles på grunn av sykdom eller permisjon, skal feriedagene overføres til neste ferieår.

Andre regelendringer med betydning for arbeidsgiver

En deltidsansatt arbeidstaker som jevnlig har arbeidet mer enn den avtalte arbeidstid i 12 måneder, har rett til fast stilling tilsvarende den faktiske arbeidstiden han eller hun faktisk har arbeidet. Dette gjelder med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger.
Fedrekvoten ved foreldrepermisjon er redusert fra 14 til 10 uker.
Mødre med barn under ett år har nå rett til ammefri med lønn, i motsetning til tidligere da det kun var rett til ubetalte ammepauser.
Adgangen til å sette opp særskilte røykerom for ansatte er opphevet.
Ny forskrift om ansattes rett til representasjon i styrende organer trådte i kraft 1. juli. Endringene er i første rekke av språklig og redaksjonell karakter, men innebærer også forenklinger, f.eks. ved at avstemmingen kan gjøres elektronisk uten å måtte søke på forhånd. En annen nyhet, som følger av aksjeloven, er at selskapet og de ansatte nå kan avtale representasjon i konsernforhold uten å måtte søke Bedriftsdemokratinemnda.

Forslag til endringer i arbeidsmiljø-loven er sendt på høring

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut et høringsforslag om endringer i arbeidsmiljøloven, som er ment å inneholde forslag til modernisering av gjeldende regelverk. Det er fremmet forslag om endringer i reglene om midlertidig ansettelse med høringsfrist 25. september 2014:
Det foreslås en utvidelse og oppmykning av adgangen til midlertidige ansettelse og innleie fra bemanningsforetak. Forslaget innebærer at det gis adgang til midlertidig ansettelse i 9 eller 12 måneder uten vilkår, men med visse begrensninger for å hindre misbruk.
Høringsinstansene bes om å komme med innspill til hvorvidt ”fireårsregelen” som i dag gir grunnlag for fast ansettelse for midlertidige ansatte skal reduseres til 3 eller 2 år, eller opprettholdes som i dag.

Det er også fremmet forslag om andre endringer med høringsfrist 9. oktober 2014, herunder:
Grensene for overtid som kan pålegges arbeidstaker foreslås øket fra 10 til 15 timer per uke, og fra 25 til 30 timer per måned. Grensene for overtid etter avtale med tillitsvalgte i tariffbundet virksomhet og etter tillatelse fra Arbeidstilsynet, er også foreslått øket.
Grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per dag i individuell avtale om gjennomsnittsberegning foreslås øket fra 9 til 10 timer.
Det fremlegges alternative forslag knyttet til arbeidsmiljølovens grense for opphør av arbeidsforhold grunnet alder. Det stilles spørsmål ved hvorvidt en bør beholde dagens 70 års grense, eller hvorvidt man bør øke denne til 72 eller 75 år. Det stilles også spørsmål om det bør åpnes for en adgang til å ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser.
Strafferammen ved overtredelser av arbeidsmiljøloven foreslås utvidet til bøter og fengsel i inntil ett år, eventuelt tre år ved straffeskjerpende omstendigheter.