Endringer i arbeidsmiljøloven


Nye lovforslag om endringer i arbeidsmiljøloven er nå behandlet i Stortinget. Forslaget vil bli endelig vedtatt. En del av endringene vil sannsynligvis tre i kraft fra 1. juli 2015 (selv om dette ikke er vedtatt ennå). Lovforslaget inneholder endringer av vesentlig betydning for rettigheter og plikter i arbeidsforhold, herunder regler om midlertidig ansettelse, arbeidstid og aldersgrenser. I dette nyhetsbrevet gir vi deg en oversikt over de viktigste endringene.

Ny generell adgang til midlertidig ansettelse

Det blir innført en generell adgang til bruk av midlertidige ansettelser i inntil 12 måneder. Dette blir en nyvinning i norsk arbeidsrett, hvor man tidligere har måttet påvise at det foreligger et grunnlag for midlertidig ansettelse.

Det er innført tre typer begrensninger for å hindre misbruk av den nye adgangen til midlertidig ansettelse. For det første kan ikke andelen midlertidig ansatte på det nye grunnlaget overstige 15 % av de ansatte i en bedrift. Det vil imidlertid alltid være tillatt at minst én arbeidstaker er midlertidig ansatt på generelt grunnlag. For det andre innføres en karanteneperiode som innebærer at dersom arbeidstaker ikke får fast ansettelse ved avtaleperiodens utløp, inntrer en karantenetid på 12 måneder. Arbeidsgiveren kan i karanteneperioden ikke foreta nye ansettelser til å gjøre arbeidsoppgaver av samme art innenfor virksomheten. Arbeidsgiver kan regne enheter med minst 50 ansatte som en egen virksomhet. Det vil imidlertid være adgang til å ansette midlertidig på lovens andre grunnlag. For det tredje vil det ikke være adgang til å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstid med arbeidstakere som er midlertidig ansatt på det nye grunnlaget.

Fireårsregelen blir en treårsregel

Arbeidstaker som har vært midlertidig ansatt i mer enn tre år sammenhengende i vikariat eller på det nye generelle grunnlaget til midlertidige ansettelser, skal anses som fast ansatt. Den gamle fireårsregelen skal imidlertid fortsatt gjelde for ansettelser på grunnlag av at arbeidet er av midlertidig karakter (f. eks prosjektarbeid).

Den nye loven presiserer at arbeidsmiljølovens regler om opphør gjelder for midlertidige ansettelser, dvs. at begge parter kan si opp arbeidsforholdet på de vanlige vilkår i den midlertidige perioden. Dette var tidligere noe uklart.

Arbeidstid

Adgangen til å avtale ulike ordninger for arbeidstid utvides noe (merk at arbeidsgiver ikke gis utvidet adgang til ensidig å pålegge arbeidstaker mer arbeid):

  • Grensene for maksimal alminnelig arbeidstid i individuell avtale om gjennomsnittsberegning endres fra 9 til 10 timer per dag. Maksimal alminnelig arbeidstid per uke beholdes på 48 timer. Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel ikke slik at alminnelig arbeidstid overstiger 50 timer i noen enkelt uke.
  • Maksimal alminnelig arbeidstid i tariffavtale endres fra 10 til12,5 timer per dag. Grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per uke beholdes på 48 timer. Denne kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel ikke slik at alminnelig arbeidstid overstiger 54 i noen enkelt uke.
  • Grensen for overtid som kan pålegges i lokal tariffavtale økes fra 15 til 20 timer ukentlig, og fra 40 til 50 timer månedlig. Det innføres en ny grense som fastslår at samlet arbeidstid må ikke overstige 69 timer i noen enkelt uke. Grensene for overtid etter tillatelse fra Arbeidstilsynet økes til fra 20 til 25 timer i løpet av en uke.
  • Det ukentlige fridøgn ved søndag- og helgearbeid, som i dag er på minst hver tredje uke, endres til hver fjerde uke og åpner dermed for arbeid tre søndager på rad.
  • For arbeidstaker som har beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal minst 1/7 del av vakten regnes med i den alminnelige arbeidstid, mot tidligere ordning på 1/5.

Lovens grense for opphør av arbeidsforhold grunnet alder økes til 72 år

Lovens grense for opphør av arbeidsforhold grunnet alder økes fra 70 til 72 år. Slik vi forstår det, vil den nye grensen gjelde fra og med lovens ikrafttredelse. Arbeidsgiver kan velge å ha en lavere bedriftsintern aldersgrense på ned til 70 år, forutsatt at grensen er kjent blant arbeidstakerne, at den praktiseres konsekvent og at arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. Aldersgrensen kan også fastsettes lavere enn 70 år der det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet.

Der lavere aldersgrenser enn 70 år er fastsatt i tariffavtaler som gjelder før loven trer i kraft, beholdes grensen inntil tariffavtalen utløper. Eksisterende bedriftsinterne aldersgrenser på under 70 år kan som en overgangsordning beholdes inntil ett år etter at loven trer i kraft.

Andre endringer

Strafferammen ved overtredelser av arbeidsmiljøloven utvides til bøter og fengsel i inntil ett år. For særlig skjerpende omstendigheter, økes strafferammen til tre år.

I tillegg er den kollektive søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie fjernet.