Høyere kvotetak for torsketrål og ringnot


Regjeringen fastsatte 23. januar 2015 forskrift om endring i forskrift om strukturkvoteordning for havfiskeflåten og forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst.

Den 23. juni 2014 ble endringsforslaget sendt på høring med frist for uttalelse 23. september 2014. Forskriftsendringene som ble vedtatt 23. januar 2015 er i tråd med forslaget som ble sendt på høring.
Endringene innebærer at kvotetaket for ringnot er økt fra 650 til 850 basistonn og at kvotetaket for torsketrål er økt fra 3 til 4 kvotefaktorer.
Videre er det gjort endringer i konsesjonsforskriftens bestemmelser om eierkonsentrasjon § 2-4 og § 4-5. Etter endringene kan en eier ikke inneha torsketråltillatelse for flere fartøy enn det antall fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil 12 kvotefaktorer. For ringnot innebærer endringen at en eier ikke kan inneha ringnottillatelse for flere fartøy enn det antall som til sammen vil bli tildelt inntil 6,5 prosent av summen av basiskvotene for fartøyene i det enkelte fiskeri.
Forskriftsendringene trådte i kraft 23. januar 2015 og regjeringen har dermed åpnet for en mulighet for ytterligere strukturering i næringen.