Ett skritt nærmere EUs finansmarked


Norge – snart omfattet av EUs tilsynsregler for finanssektoren.

Regjeringen foreslo fredag 15. april 2016 at Stortinget samtykker til tilpasninger til EUs finanstilsynssystem. EUs regelverk på finansmarkedsområdet kan dermed bli del av norsk rett. Prosessen har vært seig og komplisert og har tatt over fem år. Forslaget er et viktig skritt på veien til at EU-rettsakter – som enten er utsatt eller kun ensidig gjennomført i norsk rett uten full markedsadgang i EU for norske aktører – nå kan gjennomføres i norsk rett, fullt ut og uten ytterligere forsinkelser.

Sentrale EU-rettsakter for finanssektoren (EMIR, shortsalg-forordningen, AIFMD, CRD IV, rapportingsdirektivet, MAR, Solvens II, PRIIPs-forordningen og senere MIFID II og MIFIR) vil dermed kunne gjennomføres i norsk rett fullt ut og igjen gjøre Norge til fullverdig medlem av EUs finansmarked. 

Nasjonale tilpasninger

Som følge av at EUs finanstilsynssystem og elementer av overnasjonalitet, har det vært nødvendig å gjøre nasjonale tilpasninger som hensyntar EØS-avtalens system og konstitusjonelle skranker i EØS/EFTA-statene, herunder Grunnloven § 115. I mellomtiden er det vedtatt 180 EU-rettsakter på finansmarkedsområdet som ikke er tatt inn i EØS-avtalen i påvente av en avklaring av EØS/EFTA-statenes deltakelse i et overnasjonalt tilsynssystem. Det er oppnådd politisk enighet mellom EU og EØS/EFTA om EØS-tilpasningene, men Stortinget må vedta Regjeringens forslag med ¾ flertall (for deler av forslaget), ettersom forslaget innebærer avståelse av norsk suverenitet. Stortinget vil trolig behandle spørsmålet om myndighetskompetanse før sommeren. Nødvendige beslutninger må også treffes av EU og de andre EØS/EFTA-statene. EU-beslutninger planlegges å foreligge i løpet av juli måned.

Gjennomføringen i norsk rett av de konkrete EU-rettsaktene vil, med enkelte unntak, kreve lov- og forskriftsendringer. Finansdepartementet har gitt uttrykk for at de vil fremme lovforslag og utarbeide forskrifter så raskt som mulig. Wikborg Rein følger disse regelverksprosessene tett og vil komme nærmere tilbake med informasjon om viktige forslag etter hvert som de foreligger.

Det er allerede klart at det vil komme et stort antall lov- og forskriftendringer av til dels betydelig omfang. Denne regelverksprosessen er forventet å skje over en langt kortere periode enn normalt for å komme ajour etter flere års stillstand. Denne regelverksbølgen – omtalt som "tsunamien" – vil sette store krav til rask implementering hos de ulike aktørene. Vårt finansregulatoriske team står klart til å bistå på alle sentrale områder med rådgivning og opplæring.