Forskuddsbetaling og endring av prospektgebyrer


Fra 1. juli i år innfører Finanstilsynet forskuddsbetaling av gebyrer for gjennomføring av prospektkontroll. Tidligere praksis har vært at Finanstilsynet tar betalt etterskuddsvis. Begrunnelsen for endret praksis er i følge Finanstilsynet at enkelte utstedere ikke har betalt for gebyrene som er blitt ilagt etter gjennomført prospektkontroll. Ved å innføre forskuddsbetaling sikrer Finanstilsynet at alle utstedere betaler for prospektkontroll.

Forskuddsbetaling av prospektkontroll

I praksis må kvittering for betalt prospektgebyr vedlegges e-posten med søknad om godkjennelse av prospekt. Finanstilsynet påbegynner ikke sin kontroll før de mottar slik kvittering hvor også navnet på utstederen må fremgå.

I tilfeller hvor påbegynt prospektkontroll avbrytes vil forskuddsbetalt ordinært gebyr påløpe.

For ordens skyld oppgir Finanstilsynet at prospektgebyret skal betales til følgende kontonummer:

Kontonummer: 7694 05 09641
IBAN: NO4976940509641
BIC: DNBANOKK 

 

Endring av prospektgebyrer

Finanstilsynet endrer også gebyrsatsene fra og med 1. juli i år. Finanstilsynet melder at gebyrene totalt økes med ca. 8%. Gebyrsatsene ble sist endret 1. juli 2014.

I tabellen under følger en oversikt over de nåværende og nye gebyrsatsene:

Dokumenttype

Nåværende gebyr (NOK)

Gebyr fra og med 1. juli 2016 (NOK)

Egenkapital

 

 

Aksjeprospekt

74 400

85 000

Noteringsprospekt (IPO)

90 000

100 000

Registreringsdokument

60 000

65 000

Verdipapirdokument + sammendrag

38 400

20 000

Warrant

15 600

15 600

Tilleggsprospekt

12 000

12 000

Tilleggsavgift for spesialutstedere

15 600

15 600

Sammendrag etter vp. forskriften §7-2(1) lit e. (verdipapirer notert på et annet regulert marked)

60 000

65 000

 

 

 

Fremmedkapital

 

 

Grunnprospekt

74 400

75 600

Registreringsdokument

60 000

60 000

Tilleggsprospekt

7 200

7 200

Verdipapirdokument + sammendrag

15 600

15 600

Tilleggsavgift for spesialutstedere

15 600

15 600