Konkurranseklausuler – husk å gjennomgå avtalene før nyttår!


Vi anbefaler at arbeidsgiver gjennomgår og eventuelt endrer eksisterende konkurransebegrensende avtaler slik at de er i tråd med de nye reglene, før 1. januar 2017. Dette vil bidra til å sikre klarhet og forutberegnelighet knyttet til klausulene.

De nye reglene ble vedtatt av Stortinget i desember 2015, og inntatt i et nytt kapittel 14 A i arbeidsmiljøloven. Reglene har innskrenket arbeidsgivers adgang til å inngå avtaler som begrenser arbeidstakers mulighet til å ta ansettelse i konkurrerende virksomheter, eller starte opp eller drive annen virksomhet etter at arbeidsforholdet er avsluttet (konkurranseklausuler). Reglene har også innskrenket arbeidsgivers adgang til å begrense arbeidstakers mulighet til å kontakte virksomhetens kunder etter at arbeidsforholdet er avsluttet (kundeklausuler). Endelig har de nye reglene medført at det som hovedregel er forbudt for arbeidsgiver å avtale med en annen arbeidsgiver at de ikke skal rekruttere fra hverandre (rekrutteringsklausuler).

Reglene trådte i kraft fra og med 1. januar 2016, noe som innebærer at avtaler inngått etter denne dato må følge de nye reglene. For å gi partene en mulighet til å tilpasse allerede eksisterende avtaler om konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler til de nye reglene, ble det imidlertid bestemt at det skulle gjelde en overgangsperiode på ett år. Av dette følger at eksisterende avtaler må revideres innen 1. januar 2017 i tråd med de nye reglene.

Hvilke endringer bør gjøres?

Som det følger av vårt tidligere nyhetsbrev, fastsetter de nye reglene en maksimal varighet på 12 måneder for både konkurranseklausuler og kundeklausuler. Videre krever de nye reglene at konkurranseklausuler som hovedregel skal kompenseres tilsvarende full lønn ut karanteneperioden (innenfor visse begrensninger). Allerede eksisterende avtaler bør derfor endres slik at de samsvarer med disse reglene innen 1. januar 2017. En forutsetning for at klausulene skal være gyldige, er at de inngås skriftlig. Arbeidsgiver må også huske å forholde seg til reglene om skriftlige redegjørelser i § 14 A-2, for å gjøre konkurranseklausulene og kundeklausulene gjeldende.

Hva skjer dersom eksisterende avtaler ikke endres innen 1. januar 2017?

Forarbeidene presiserer at etter overgangsperioden er avtalene «underlagt lovens bestemmelser» og kan bare «gjøres gjeldende innenfor lovens rammer». Dette betyr ikke at klausuler som ikke endres før årsskiftet vil falle bort i sin helhet, men de vil gjelde med de begrensninger som følger av de nye reglene. Dette omfatter blant annet tidsbegrensningen, plikten til å betale kompensasjon og reglene om redegjørelse.