Overgangsregler til rederiskatteordningen?


Finansdepartementet har orientert om status for de pågående diskusjonene med ESA (European Surveillance Authority) knyttet til den norske rederiskatteordningen. Tidligere i år foreslo Regjeringen endringer – i hovedsak innstramminger i adgangen til å leie inn skip og utleie av skip på bareboat vilkår. Dette ble som kjent ikke godtatt av ESA.

Fordi dagens rederiskatteordning uten ESAs' godkjenning vil være ulovlig statsstøtte etter utløpet av året, haster det med å få godkjent en justert rederiskatteordning. Arbeidet tar imidlertid tid og Finansdepartementet har nå orientert om status i diskusjonene.

Hovedelementet i orienteringen er at det antas at en overgangsordning vil kunne la selskaper innenfor ordningen beholde skattefritak for bareboat-inntekter (som i dag), frem til utløpet av oktober 2018. Selskaper som ikke har tilpasset seg innen dette tidspunktet vil måtte tre ut av ordningen, men da slik at kvalifiserende inntekter frem til utløpet fristen er omfattet av dagens ordning. Inntekter i november og desember 2018 vil bli ordinært beskattet.

Hva som skjer etter dette tidspunktet mht bareboat-inntekt/ i hvilket omfang dette vil kunne omfattes av rederiskatteordningen i fremtiden er ikke avklart.

Departementet omtaler også diskusjonene rundt anvendelsen av flaggkravet innenfor ordningen på en måte som tyder på at flaggkravet vil strammes inn. Men at en slik innstramming vil kunne begrenses slik at de kun gjelder for nye selskapsgrupper som trer inn i ordningen fra og med 1. januar 2018.

Det gis også signaler om at begrensningen regjeringen tidligere har foreslått mht. at innleie av ikke-EØS tonnasje begrenses til 90 % av total tonnasje i konsernet vil bli akseptert.

Endelig er det redegjort for nærmere kriterier for når lektere/fartøyer uten eget fremdriftsmaskineri er omfattet av ordningen. Også her er det antydet overgangsordning frem til utløpet av oktober 2018.

Signalene om en overgangsordning er for så vidt god, men ikke uventet. Orienteringen tyder vel ellers på at etter dette tidspunktet vil det være relativt begrenset mulighet til å leie ut på bareboat-vilkår og at det kan komme et mye strengere flaggkrav enn i dag. Dette er kanskje den egentlige nyheten.