Styrket vern av varslere og endring i arbeidstidsregler


16. juni 2017 ble det vedtatt endringer i varslingsreglene og arbeidstidsreglene. Endringene trer i kraft fra 1. juli 2017.

Endringer i varslingsreglene

De nye varslingsreglene blir samlet i et nytt kapittel 2A i arbeidsmiljøloven. Formålet med de nye reglene er å beskytte arbeidstakere som sier ifra om kritikkverdige forhold i virksomheten, og å tydeliggjøre at varsling både er lovlig og ønsket. De sentrale endringer er:

  • Det innføres en plikt for alle virksomheter med fem ansatte eller flere til å utarbeide rutiner for hvordan varsling og varslere skal ivaretas. Tidligere har denne plikten bare gjeldt der forholdene ved virksomheten tilsier det.
  • Innleide arbeidstakere får samme rett til å varsle og samme vern mot gjengjeldelse som innleievirksomhetens egne ansatte.
  • Det innføres en utvidet taushetsplikt ved varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter, som tydeliggjør at myndighetene har plikt til å hemmeligholde varslerens identitet.

Det gjøres ikke endringer i allerede eksisterende sentrale regler om retten til å varsle, fremgangsmåten ved varsling og vern mot gjengjeldelse.

Endringer i arbeidstidsreglene

Formålet med de nye reglene om arbeidstid er å gi arbeidstakerne større frihet til å strukturere arbeidshverdagen på en måte som gjør det lettere å kombinere jobb med familieliv og et sosialt liv. De nye arbeidstidsreglene innebærer at arbeid kan utføres mellom kl. 21.00 og 23.00, uten at "arbeidets art gjør det nødvendig". Arbeidet vil fortsatt regnes som nattarbeid. For at nattarbeidet etter de nye reglene skal være lovlig, kreves at:

  • Arbeidsgiver og arbeidstaker må ha inngått skriftlig avtale om arbeid mellom kl. 21.00 og 23.00.
  • Nattarbeidet må være ønsket fra arbeidstakers side, og arbeidsgiver må videre være enig i at noe av arbeidet utsettes til kvelden.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid gjelder fortsatt. Dette innebærer blant annet at arbeidstid (inkludert nattarbeidet) må holdes innenfor lovens grenser for daglig og ukentlig arbeidstid og hvile. [Utgangspunktet er at arbeidstakeren skal sikres minst 11 timers daglig hvile. For å øke fleksibiliteten som ligger i lovendringen, kan imidlertid bedrifter bundet av tariffavtale kombinere en individuell avtale om slikt arbeid med en lokal eller sentral avtale mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte om kortere hvile.] Videre vil nattarbeidet være gjenstand for regler om overtid tilsvarende arbeid på dagtid. Reglene for hva som regnes som nattarbeid forblir imidlertid uendret.