Permitteringsordningen forlenges ytterligere (til 1. oktober)

Stortingsflertallet vedtok denne uken å instruere Regjeringen om å forlenge permitteringsordningen ytterligere, til 1. oktober 2021. Arbeidstakere som når den totale permitteringsperioden på 52 uker i løpet av 2021 kan dermed likevel forbli permitterte til 1. oktober. En tilsvarende forlengelse er også vedtatt for retten til dagpenger med forhøyet sats, slik at arbeidstakere som nærmer seg maksgrensen vil kunne fortsette å motta denne stønaden frem til 1. oktober 2021.

I en tid hvor mange arbeidstakere er permitterte over en lengre periode er det viktig å være oppmerksom på de ulike konsekvensene permittering får for arbeidstakers økonomi. Som påpekt i media den siste tiden vil permittering eksempelvis få betydning for både ferieavvikling og opptjening av feriepenger.

Dagpenger under ferieavvikling

Når permitterte arbeidstakere avvikler ferie, får dette konsekvenser for dagpengene arbeidstaker normalt mottar i permitteringsperioden. Arbeidstakere som er permitterte fra bedrifter med fellesferieordning har ikke rett på dagpenger i perioden bedriften avvikler fellesferie, såfremt arbeidstaker er omfattet av bedriftens fellesferieavtale. Dagpenger utgår også dersom arbeidstaker i permitteringsperioden avvikler ferie etter avtale med arbeidsgiver.

Permitteringens betydning for feriepenger

Arbeidstakere som er i jobb vil kontinuerlig opptjene seg feriepenger for det kommende året. Der arbeidstaker blir permittert vil imidlertid permitteringen få konsekvenser for opptjeningen av feriepenger, da man ikke opparbeider seg rett til feriepenger mens man mottar dagpenger. En konsekvens av dette er at mange arbeidstakere som var permitterte i store deler av 2020 vil ha et redusert opptjeningsgrunnlag for feriepenger i 2021. Jo lengre permitteringsperioden har vart, jo større er reduksjonen i utbetalte feriepenger det neste året der arbeidstaker kommer seg tilbake i jobb.

Et unntak fra hovedregelen gjør seg imidlertid gjeldende for permitteringer med en varighet som overstiger ett år: Arbeidstakere som har mottatt dagpenger i over 52 uker har rett til å avvikle ferie uten å miste dagpengene, for en periode på opptil fire uker.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2022

  Lovendringer arbeidsgivere bør være oppmerksomme på fra i dag

  Innstramning i adgangen til midlertidige ansettelser, endringer i pensjonsregelverket, nye regler for hjemmekontor, kollektivsøksmålsrett og åpenhetsloven er noen av stikkordene for de lovendringene som trer i kraft i dag, 1. juli 2022.

 • Arbeidsrett

  2022

  Lovforslag om skjerping av innleiereglene og styrking av retten til heltid

  Fredag 17. juni la Regjeringen fram to lovforslag om henholdsvis innstramming av reglene om innleie og styrking av ansattes rett til heltidsstilling. Lovforslagene følger opp Hurdalsplattformen hvor Regjeringen varslet at de ville begrense bemanningsbransjen omfang og rolle og sikre at hele og faste stillinger er hovedregelen i norsk arbeidsliv.

 • Arbeidsrett

  2022

  Arbeidstakers rett til bonus ved foreldrepermisjoner

  Arbeidsgiver ønsker ofte å skape gode incentiv- eller bonusordninger for sine ansatte som belønner god innsats og virksomhetens gode resultater. Enkelte slike ordninger inneholder imidlertid bestemmelser eller vilkår som kan være i strid med diskrimineringsvernet i forbindelse med de ansattes fravær.