Permitteringsordningen forlenges ytterligere (til 1. oktober)

Stortingsflertallet vedtok denne uken å instruere Regjeringen om å forlenge permitteringsordningen ytterligere, til 1. oktober 2021. Arbeidstakere som når den totale permitteringsperioden på 52 uker i løpet av 2021 kan dermed likevel forbli permitterte til 1. oktober. En tilsvarende forlengelse er også vedtatt for retten til dagpenger med forhøyet sats, slik at arbeidstakere som nærmer seg maksgrensen vil kunne fortsette å motta denne stønaden frem til 1. oktober 2021.

I en tid hvor mange arbeidstakere er permitterte over en lengre periode er det viktig å være oppmerksom på de ulike konsekvensene permittering får for arbeidstakers økonomi. Som påpekt i media den siste tiden vil permittering eksempelvis få betydning for både ferieavvikling og opptjening av feriepenger.

Dagpenger under ferieavvikling

Når permitterte arbeidstakere avvikler ferie, får dette konsekvenser for dagpengene arbeidstaker normalt mottar i permitteringsperioden. Arbeidstakere som er permitterte fra bedrifter med fellesferieordning har ikke rett på dagpenger i perioden bedriften avvikler fellesferie, såfremt arbeidstaker er omfattet av bedriftens fellesferieavtale. Dagpenger utgår også dersom arbeidstaker i permitteringsperioden avvikler ferie etter avtale med arbeidsgiver.

Permitteringens betydning for feriepenger

Arbeidstakere som er i jobb vil kontinuerlig opptjene seg feriepenger for det kommende året. Der arbeidstaker blir permittert vil imidlertid permitteringen få konsekvenser for opptjeningen av feriepenger, da man ikke opparbeider seg rett til feriepenger mens man mottar dagpenger. En konsekvens av dette er at mange arbeidstakere som var permitterte i store deler av 2020 vil ha et redusert opptjeningsgrunnlag for feriepenger i 2021. Jo lengre permitteringsperioden har vart, jo større er reduksjonen i utbetalte feriepenger det neste året der arbeidstaker kommer seg tilbake i jobb.

Et unntak fra hovedregelen gjør seg imidlertid gjeldende for permitteringer med en varighet som overstiger ett år: Arbeidstakere som har mottatt dagpenger i over 52 uker har rett til å avvikle ferie uten å miste dagpengene, for en periode på opptil fire uker.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2021

  Fratreden ved tvist om oppsigelse

  Arbeidsmiljøloven krever at oppsigelser må være "saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold" jf. § 15-7. Oppsigelser grunnet virksomhetens forhold aktualiseres typisk der arbeidsgiver møter økonomiske utfordringer, og har behov for kostnadsbesparelser, og hvor dette må løses gjennom en nedbemannings- eller omstillingsprosess.

 • Arbeidsrett

  2021

  Sosiale medier og arbeidsforhold

  Sosiale medier har kommet for å bli, men hvilken betydning har slike kanaler i arbeidsforhold? Har eksempelvis arbeidsgiver adgang til å vektlegge arbeidstakeres publiseringer i sosiale medier, og i hvilken grad kan arbeidsgiver selv utforme retningslinjer for bruken av sosiale medier blant ansatte?

 • Arbeidsrett

  2021

  Oppsigelse grunnet samarbeidsvansker

  Arbeidsmiljøloven åpner for at arbeidstakere kan sies opp dersom oppsigelse er saklig begrunnet i "virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold" jf. § 15-7 første ledd. Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold vil kunne foreligge der arbeidstaker forsømmer sine forpliktelser i arbeidsforholdet, og hvor andre virkemidler – som advarsel – ikke anses som en tilstrekkelig reaksjon. En praktisk problemstilling i denne forbindelse er hvilken adgang arbeidsgiver har til å si opp en arbeidstaker i en situasjon hvor det foreligger alvorlige samarbeidsvansker.