Permitteringsordningen forlenges ytterligere (til 1. oktober)

Stortingsflertallet vedtok denne uken å instruere Regjeringen om å forlenge permitteringsordningen ytterligere, til 1. oktober 2021. Arbeidstakere som når den totale permitteringsperioden på 52 uker i løpet av 2021 kan dermed likevel forbli permitterte til 1. oktober. En tilsvarende forlengelse er også vedtatt for retten til dagpenger med forhøyet sats, slik at arbeidstakere som nærmer seg maksgrensen vil kunne fortsette å motta denne stønaden frem til 1. oktober 2021.

I en tid hvor mange arbeidstakere er permitterte over en lengre periode er det viktig å være oppmerksom på de ulike konsekvensene permittering får for arbeidstakers økonomi. Som påpekt i media den siste tiden vil permittering eksempelvis få betydning for både ferieavvikling og opptjening av feriepenger.

Dagpenger under ferieavvikling

Når permitterte arbeidstakere avvikler ferie, får dette konsekvenser for dagpengene arbeidstaker normalt mottar i permitteringsperioden. Arbeidstakere som er permitterte fra bedrifter med fellesferieordning har ikke rett på dagpenger i perioden bedriften avvikler fellesferie, såfremt arbeidstaker er omfattet av bedriftens fellesferieavtale. Dagpenger utgår også dersom arbeidstaker i permitteringsperioden avvikler ferie etter avtale med arbeidsgiver.

Permitteringens betydning for feriepenger

Arbeidstakere som er i jobb vil kontinuerlig opptjene seg feriepenger for det kommende året. Der arbeidstaker blir permittert vil imidlertid permitteringen få konsekvenser for opptjeningen av feriepenger, da man ikke opparbeider seg rett til feriepenger mens man mottar dagpenger. En konsekvens av dette er at mange arbeidstakere som var permitterte i store deler av 2020 vil ha et redusert opptjeningsgrunnlag for feriepenger i 2021. Jo lengre permitteringsperioden har vart, jo større er reduksjonen i utbetalte feriepenger det neste året der arbeidstaker kommer seg tilbake i jobb.

Et unntak fra hovedregelen gjør seg imidlertid gjeldende for permitteringer med en varighet som overstiger ett år: Arbeidstakere som har mottatt dagpenger i over 52 uker har rett til å avvikle ferie uten å miste dagpengene, for en periode på opptil fire uker.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2022

  Krav om styringsgruppe for pensjonsordning

  Ikke alle er klar over det – men de aller fleste private foretak vil være forpliktet til å opprette en egen styringsgruppe for pensjonsordningen. En virksomhet som ikke har en slik styringsgruppe i tråd med pensjonsregelverket har heller ikke en pensjonsordning som fullt ut er i tråd med skattereglene. I dette tipset ser vi derfor nærmere på hvilke plikter arbeidsgiver har når det gjelder både opprettelsen av og driften av styringsgruppe for pensjonsordning.

 • Arbeidsrett

  2022

  Privat tjenestepensjonsordning – hva er arbeidsgiver forpliktet til?

  Fra 1. januar 2022 trådte det i kraft nye regler om private tjenestepensjonsordninger som skal sikre "pensjon fra første krone og dag". Kort fortalt sikres dermed flere arbeidstakere høyere pensjonsopptjening, mens arbeidsgiverne gis økte forpliktelser. I dette tipset gir vi en oversikt over hvilke forpliktelser private arbeidsgivere i Norge har til å sikre pensjonsopptjening for sine ansatte.

 • Arbeidsrett

  2022

  Arbeidsgivers saksbehandling ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers pliktbrudd

  I vårt siste tips før jul skrev vi om saksbehandlingsregler i oppsigelsessaker, med fokus på de lovfestede formelle kravene til arbeidsgivers saksbehandling etter arbeidsmiljølovens kapittel 15. I dette tipset ser vi nærmere på ulike sider av kravene til forsvarlig saksbehandling ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold.