Permitteringsordningen forlenges ytterligere (til 1. oktober)

Stortingsflertallet vedtok denne uken å instruere Regjeringen om å forlenge permitteringsordningen ytterligere, til 1. oktober 2021. Arbeidstakere som når den totale permitteringsperioden på 52 uker i løpet av 2021 kan dermed likevel forbli permitterte til 1. oktober. En tilsvarende forlengelse er også vedtatt for retten til dagpenger med forhøyet sats, slik at arbeidstakere som nærmer seg maksgrensen vil kunne fortsette å motta denne stønaden frem til 1. oktober 2021.

I en tid hvor mange arbeidstakere er permitterte over en lengre periode er det viktig å være oppmerksom på de ulike konsekvensene permittering får for arbeidstakers økonomi. Som påpekt i media den siste tiden vil permittering eksempelvis få betydning for både ferieavvikling og opptjening av feriepenger.

Dagpenger under ferieavvikling

Når permitterte arbeidstakere avvikler ferie, får dette konsekvenser for dagpengene arbeidstaker normalt mottar i permitteringsperioden. Arbeidstakere som er permitterte fra bedrifter med fellesferieordning har ikke rett på dagpenger i perioden bedriften avvikler fellesferie, såfremt arbeidstaker er omfattet av bedriftens fellesferieavtale. Dagpenger utgår også dersom arbeidstaker i permitteringsperioden avvikler ferie etter avtale med arbeidsgiver.

Permitteringens betydning for feriepenger

Arbeidstakere som er i jobb vil kontinuerlig opptjene seg feriepenger for det kommende året. Der arbeidstaker blir permittert vil imidlertid permitteringen få konsekvenser for opptjeningen av feriepenger, da man ikke opparbeider seg rett til feriepenger mens man mottar dagpenger. En konsekvens av dette er at mange arbeidstakere som var permitterte i store deler av 2020 vil ha et redusert opptjeningsgrunnlag for feriepenger i 2021. Jo lengre permitteringsperioden har vart, jo større er reduksjonen i utbetalte feriepenger det neste året der arbeidstaker kommer seg tilbake i jobb.

Et unntak fra hovedregelen gjør seg imidlertid gjeldende for permitteringer med en varighet som overstiger ett år: Arbeidstakere som har mottatt dagpenger i over 52 uker har rett til å avvikle ferie uten å miste dagpengene, for en periode på opptil fire uker.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2021

  Kan arbeidsgiver kreve at de ansatte vaksineres?

  Vaksineringen mot koronaviruset er i gang, og helseminister Bent Høie har uttalt at det er en målsetting at den voksne befolkningen skal være vaksinert innen sommeren. Samtidig viser undersøkelser at mange nordmenn er skeptiske til å skulle ta vaksinen. Dette reiser flere juridiske spørsmål som arbeidsgivere rundt om i landet kan bli nødt til å ta stilling til utover våren. Kan arbeidsgiver i noen tilfeller kreve at ansatte vaksineres? Hvilke andre tiltak kan eventuelt iverksettes, der ansatte motsetter seg vaksinering?

 • Arbeidsrett

  2021

  Redegjørelsesplikten

  Etter likestillings- og diskrimineringsloven har alle arbeidsgivere uavhengig av størrelse en plikt til å aktivt fremme likestilling i virksomheten. For alle offentlige virksomheter og private virksomheter med mer enn 50 ansatte, gjelder også en konkretisert plikt til å redegjøre offentlig for sitt aktive likestillingsarbeid. Plikten gjelder også private virksomheter som jevnlig har mellom 20 og 50 ansatte, når en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det.

 • Arbeidsrett

  2021

  Dagpenger gir rett til feriepenger i 2021

  Søndag 7. februar 2021 ble det klart at et flertall på Stortinget vil la de som har vært permitterte eller arbeidsledige under koronapandemien i 2020 og 2021 motta feriepenger basert på mottatte dagpenger.