A Europe Fit for the Digital Age

Wikborg Reins "A Europe Fit for the Digital Age"-artikkelserie

Wikborg Reins "A Europe Fit for the Digital Age"-artikkelserie vil bestå av syv artikler, med jevnlig publisering av artikler. Mens denne første artikkelen skisserer EU-kommisjonens digitale strategi, vil kommende artikler fokusere på de spesifikke forslagene som Digital Services Act, Digital Markets Act, Data Act, Artificial Intelligence Act og NIS2-direktivet. Hver artikkel vil beskrive hovedpoengene i den relevante lovgivningen og hvordan den kan ha innvirkning på eksisterende lover, spesielt på områdene personvern, immaterielle rettigheter og informasjonssikkerhet.

Vi håper artikkelserien vil gi en relevant og nyttig oversikt over utviklingen i EU og motivere leserne til å vurdere hva deres virksomhet bør gjøre for å sikre overholdelse.

 

 • Teknologi og digitalisering

  2022

  3 – Digital Markets Act: Mer rettferdige digitale markeder

  EUs nye forordning om åpne og rettferdige markeder i den digitale sektoren, Digital Markets Act ("DMA"), har trådt i kraft i EU. I dag er det et fåtall store plattformer globalt som i stor grad påvirker rammeverket for innovasjon, forbrukervalg og konkurranse i digitale markeder. Enkelte særlig store plattformer fungerer som såkalte portvoktere ("gatekeepers"). Gjennom å fastlegge plikter og forbud for slike portvoktere, søker de nye reglene å sikre rettferdig konkurranse i digitale markeder og å gi brukere større valgfrihet. DMA gir også EU-kommisjonen hjemmel for å ilegge sanksjoner som er sterkt påvirket av de sanksjonene EU har på konkurranserettsområdet.

 • Teknologi og digitalisering

  2022

  2 – Digital Services Act: Et tryggere digitalt rom

  EUs nye forordning Digital Services Act søker å skape et tryggere digitalt rom for innbyggere og virksomheter. Forordningen skal legge til rette for en større grad av demokratisk kontroll og tilsyn av internettbaserte plattformer (online plattformer), og redusere risikoen for manipulasjon, feilinformasjon og ulovlig innhold.

 • Teknologi og digitalisering, Immaterialrett, Personvern

  2022

  1 - A Europe Fit for the Digital Age

  EU har vært en aktiv pådriver for å utvikle regelverket for teknologi og digitalisering, og det dukker stadig opp nyheter om Digital Services Act, Digital Markets Act, Artificial Intelligence Act, Data Act og Data Governance Act.