Rica Hotels Finnmark AS


Vi har bistått Rica Hotels Finnmark AS i forbindelse med søknad om løyve etter friluftsloven § 14 til innkreving av adkomstavgift på Nordkapplatået som ble innvilget i april 2014.

Vår bistand har vært knyttet til en rekke juridiske problemstillinger, herunder  allmennhetens ferdselsrett etter friluftsloven og friluftslovens forhold til eiers rett til avkastning for investeringer i infrastruktur og bygningsmasse.