Ukens tips: Bortfall av tillatelser

Selv om kommunen har gitt tillatelse til et tiltak, for eksempel til oppføring av et bygg, vil tillatelsen til slutt falle bort dersom ikke tiltakshaver iverksetter arbeidene innen en viss tid.

I henhold til plan- og bygningsloven § 21-9 faller en tillatelse bort dersom tiltaket ikke er satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt.

Fristen starter å løpe fra tillatelsen er gitt, det vil si fra det tidspunktet tiltakshaver mottar underretningen om vedtaket. Dersom saken er delt i rammetillatelse og igangsettingstillatelse, regnes fristen fra rammetillatelsen. Dersom tillatelsen påklages, gjelder fristen fra endelig vedtak i klagesaken.

Hva som skal til for at tiltaket anses for å være satt i gang, og fristen avbrytes, må vurderes konkret basert på hva tillatelsen gjelder. Ved oppføring av bygg er det alminnelig antatt at selve den fysiske byggeprosessen må være iverksatt. Det er følgelig ikke tilstrekkelig at det er søkt om og gitt igangsettingstillatelse. Merk at det også stilles kvalitative krav til at byggeprosessen skal anses satt i gang. Det er ikke tilstrekkelig at det er gjort forberedende arbeider med rydding av vegetasjon eller matjord, så lenge ikke mer omfattende arbeider ved selve byggverket er iverksatt, for eksempel arbeider med fundamenteringen eller grunnmuren.

Også dispensasjoner faller bort i medhold av plan- og bygningsloven § 21-9. I slike tilfeller avbrytes 3-års fristen ved å sende inn en søknad om tillatelse til tiltaket som dispensasjonen knytter seg til. Er det eksempelvis gitt dispensasjon for bygging i et LNF-område, må søknad om rammetillatelse for oppføring av bygget være sendt inn innen 3 år.

Det er ikke upraktisk at man etter at rammetillatelsen er gitt, men før prosjektet er kommet i gang, ser behov for å foreta endringer i tegningsgrunnlaget. Dersom tiltakshaver søker om endringer av tillatelsen, skal fristen fremdeles regnes fra tidspunktet for den gitte tillatelsen. Det er følgelig ikke mulig å forlenge en 3 års frist som det nærmer seg utløp av, ved å sende inn en endringssøknad i siste liten.

Det er videre verdt å merke seg at det ikke er mulig å søke om forlengelse av 3 års fristen.

Konsekvensen av at en tillatelse faller bort, vil være at tiltakshaver må søke på nytt. En ny søknad vil da måtte vurderes opp mot gjeldende regelverk og planstatus for eiendommen på det nye søknadstidspunktet. Dette innebærer for eksempel at dersom det i mellomtiden er blitt vedtatt en ny byggteknisk forskrift, vil søknaden bli vurdert opp mot de nye kravene; med de konsekvenser dette kan få for prosjektet.

Avslutningsvis nevner vi at selv om tiltaket er satt i gang på en slik måte at 3 års fristen er avbrutt, stiller plan- og bygningsloven § 21-9 også krav til fremdriften i prosjektet. Dersom tiltaket innstilles i mer enn 2 år, faller tillatelsen bort. Kommunen kan da kreve at et påbegynt byggverk rives og tomten ryddes.

Les våre siste artikler om næringseiendom

 • Næringseiendom

  2020

  Ukens tips: Leiekontraktens virksomhetsangivelse

  Ved fremforhandling og inngåelse av leiekontrakter er det viktig at både utleier og leietaker er oppmerksom på betydningen av hvordan leietakers virksomhet angis i kontrakten.

 • Næringseiendom

  2020

  Ukens tips: Fast eiendom og justeringsreglene i merverdiavgiftsloven

  Justeringsreglene er, blant annet sammen med reglene om uttak, et regelsett i merverdiavgiftsloven som knytter virkninger til endret bruk av varer og tjenester. Reglene er et supplement til de alminnelige fradragsreglene, og sikrer at kostnader til betydelige anskaffelser fradragsføres i tråd med anskaffelsenes faktiske bruk over en periode. I dette ukens tips ser vi nærmere på når kostnader knyttet til tiltak på fast eiendom er underlagt justeringsplikt.

 • Næringseiendom

  2020

  Ukens tips: Dispensasjon etter plan- og bygningsloven

  I forrige Ukens tips skrev vi om rettsvirkning av plandokumenter, og utgangspunktet om at nye tiltak eller utvidelser av eksisterende tiltak ikke må være i strid med arealformålet eller planbestemmelsene, med mindre det søkes om og gis dispensasjon. I dette Ukens tips ser vi nærmere på reglene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven.