Ukens tips: Byggegrenser

I dette ukens tips ser vi nærmere på reglene for byggegrenser i forbindelse med oppføring av byggverk i nærheten av tomtegrensen.

Hovedregelen etter plan- og bygningsloven er at alle byggverk som oppføres skal ha en avstand fra nabogrensen som minst svarer til byggets halve høyde, og ikke under fire meter. Avstandskravet er fastsatt først og fremst av brannvernhensyn, men også begrunnet i blant annet hensynet til lys, rom og utsikt for naboeiendommer. Avstandskravet gjelder ikke bare byggverk, men også andre varige konstruksjoner og anlegg.

Det kan være fastsatt både strengere eller lempeligere byggegrenser i kommuneplan eller reguleringsplan, som da gjelder foran plan- og bygningslovens generelle regler. Dette er for eksempel praktisk i sentrumsområder hvor bygningene fysisk plasseres inntil hverandre med brannskiller eller i områder med farlig virksomhet hvor det av sikkerhetsårsaker er nødvendig med større avstand mellom bygningene.

Kommunen kan godkjenne at et byggverk plasseres nærmere gjeldende byggegrense dersom naboen har samtykket til dette. Et slikt samtykke gir likevel ikke noe krav på godkjenning fra kommunen. Vurderingen hører til kommunens forvaltningsskjønn. og det kan være andre hensyn enn forholdet til naboene som begrunner et avslag.

Kommunen kan også, selv uten naboens samtykke, godkjenne at et byggverk plasseres nærmere gjeldende byggegrense dersom tiltaket gjelder oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

For bygging i nærheten av offentlig vei, er det egne byggegrenser i medhold av veglova. Avstand fra bygning til midtlinjen i offentlig vei skal være minst 15 meter for kommunal vei og 50 meter for riksvei/fylkesvei. Til gang- og sykkelvei skal avstanden være minst 15 meter. For bygging nær veikryss er det særlige avstandsregler. Disse byggegrensene mot offentlig vei gjelder med mindre annet er fastsatt i kommuneplan eller i reguleringsplan.

Dersom det er ønskelig å bygge nærmere enn ovennevnte byggegrenser, må det søkes om dispensasjon, enten i medhold av de alminnelige bestemmelsene om dispensasjon i plan- og bygningsloven eller etter veglova.

For kommunale veier og riksveier/fylkesveier som ligger i regulert område, skal en søknad om dispensasjon rettes til kommunen. Kun dersom det gjelder riksvei/fylkesvei i et uregulert område skal søknaden rettes direkte til Statens vegvesen. I den forbindelse nevner vi at Statens vegvesen nylig har lansert en digital portal hvor det elektronisk kan søkes om dispensasjon fra byggegrenser mot offentlig vei. Dette gjelder i utgangspunktet både for søknader som skal til kommunen og til Statens vegvesen.

Merk at ovennevnte kun er en kortfattet gjennomgang av offentligrettslige regler om byggegrenser, og denne er ikke uttømmende. Privatrettslig kan det hefte klausuler på eiendommen som setter begrensninger for hvor nye byggverk kan plasseres på eiendommen, uavhengig av reglene i plan- og bygningsloven eller veglova. Et tiltak kan også være i strid med de generelle reglene i naboloven, selv om tiltaket i utgangspunktet er i samsvar med offentligrettslige krav og kommunen gir tillatelse.